Umeå

Arbetarpartiet: Vi överklagar detaljplanen för kulturhusbygget på kajen

Kulturväv
Foto: Umeå kommun
Davis Kaza
Publicerad i
#27
Lästid 2 min

Jan Hägglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet, svarar på frågor om partiets överklagan av detaljplanen för kulturhusbygget på kajen.

Varför har ni lämnat in en överklagan?

– Den antagna detaljplanen för kvarteret Heimdal, där det nya kulturhuset ska byggas, bidrar till en försämring av luftkvalitén i centrala Umeå.

–  I detaljplanen finns inga konkreta åtgärder för hur luftmiljön ska förbättras och trafiken minskas.

Varför är det just på frågan om miljön som ni valt att överklaga?

– Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid har under åratal överskridits längs Västra Esplanaden, E4:an genom centrala Umeå.

– Enligt den omfattande LUCAS-studien finns det ett tydligt samband mellan höga halter av kvävedioxider och förekomsten av lungcancer.

– Trenden i Umeå är att utsläppen av kvävedioxider ökar. För höga halter av kvävedioxider har uppmätts även längs med Storgatan, Nygatan och Östra Kyrkogatan.

– Till detta ska läggas att en rad andra stora byggprojekt planeras i Umeå centrum. Ett exempel är det äventyrsbad som planeras, vilket beräknas locka 400 000 besökare per år. Kommunens tjänstemän räknar med att alla byggprojekt ska generera ett behov av över 1 000 nya parkeringsplatser i centrala stan!

– Problemen som denna anstormning av besökare skulle innebära för luftkvalitén nämns inte ens i detaljplanen.

Finns det något annat skäl till att ni överklagar?

– Ja. Vi anser att detaljplanen även kommer att upphäva strandskyddet. Enligt Miljöbalken omfattar strandskyddet ett område inom100 meterfrån strandlinjen.

– Det nya kulturhuset kommer att stå endast12 meterfrån kajkanten. Vi anser att detta inte kan garantera ”förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden” som det talas om i Miljöbalken.

Har ni laglig rätt att överklaga?

– Det är en tolkningsfråga. Enligt Plan- och bygglagen får beslut som innebär en ”betydande miljöpåverkan” överklagas av ideella föreningar som har som huvudsakligt ändamål att tillvarata miljöskyddsintressen.

– Under de senaste åren har vi i Arbetarpartiet varit det parti som hårdast drivit de lokala miljöfrågorna i Umeå.

– Vi har gång på gång tagit upp frågan om överskridandena av MKN för kvävedioxid, i kommunfullmäktige och på torgmöten. Vi har även organiserat demonstrationer mot den smutsiga luften i Umeå.

– Sedan vet vi inte om detta räcker för att vi ska få överklaga, men vi hoppas på det. För luftmiljöns och umebornas hälsas skull.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar