Umeå

Naturområden på Holmön hotade av omfattande exploatering

Göran Sandberg
Publicerad i
#29
Lästid 2 min

Holmöarna är ett av de viktigaste friluftsområdena i Umeåregionen. Ön är relativt oexploaterad och här hålls varje år den uppskattade visfestivalen. Nu hotas idyllen av vindkraftsutbyggnad i indutriell skala. 29 stycken 180 meter höga vindkraftverk kan komma att byggas på ön.

Under de senaste åren har utbyggnaden av vindkraft ökat kraftigt över hela landet. Umeå med kranskommuner är inget undantag. Tillsammans har kommunerna tagit fram en översiktsplan som ska vara styrande för kommunerna, andra myndigheter, exploatörer m fl vid planering av vindkraftsparker i regionen.

Umeå kommun har utsett åtta områden inom kommunen som lämpliga för vindbruk. Trots att Holmön inte är ett av de utvalda områdena, pågår sedan några år projektering på Holmöarna under Slitevind AB:s ledning. Företaget planerar att uppföra 29 stycken vindkraftverk med en höjd av 180 meter i en småskalig skärgårdsmiljö. Därutöver kommer en ny hamn att anläggas och två mil ny väg att brytas på större delen av huvudön och på nordvästra delen av Ängesön.

Holmöarna är en ögrupp som anses ha stora värden för det rörliga friluftslivet och är tämligen oexploaterat. Fågellivet är rikt med såväl häckande arter som flyttfåglar längs kusten och tvärs över kvarken. Såväl friluftslivet som kulturmiljön på öarna klassas som s k riksintressen.

För närvarande pågår ett s k samrådsförfarande, där allmänheten och andra berörda kan lämna sina synpunkter senast den 16 december 2011. Umeå kommun har hittills undvikit att ta ställning i frågan om vindkraften på Holmöarna – trots att man i praktiken har vetorätt. Etablering av större vindkraftsparker ska alltid prövas av Länsstyrelsen under förutsättning att kommunen tillstyrker projektet. Umeå kommun skulle kunna avstyrka projektet och istället hänvisa exploatörer till något av de andra åtta utvalda områdena. Nu har kommunen valt att istället kalla ögruppen för ” ett utredningsområde för vindkraft”

Mot bakgrund av den tillväxt som väntas inom Umeåregionen under de kommande decennierna framstår det som mindre framsynt och strategiskt att inte slå vakt om detta unika och opåverkade skärgårdsområde. Bevara Holmön!

Lämna en kommentar