Inrikes

EU-domstolen fällde Sverige för dålig luft

Jan Hägglund
Publicerad i
#39
Lästid 5 min

Arbetarpartiet har länge tillhört motståndarna till EU/EMU. Men i kampen för att sätta åt  miljögangsters, och stoppa en hotande klimatkatastrof, måste vi lära oss att använda alla till buds stående medel. Till dessa hör miljölagstiftningen, både den svenska och EU:s. Och i vissa fall kan lagstiftningen användas – exempelvis för att pressa Sveriges regering att förbättra luften – särskilt om lagstiftningen kombineras med aktiva protester mot övergrepp på miljön.

I februari 2009 påpekade EU-kommissionen att luften på vissa ställen i Sverige innehöll för mycket föroreningar och gav regeringen två månader på sig att svara. Ett svar kom men EU-kommissionen var inte nöjd. I oktober 2010 vände den sig därför till EU-domstolen med en anmälan mot Sverige för att inte följa gränsvärdet för partiklar (PM10) vilket innebar ett s k  fördragsbrott. Dom föll i maj 2011. Och Sverige fälldes! Gränsvärdet för partiklar hade överskridits i Stockholm, Södertälje, Norrtälje, Uppsala och Göteborgsområdet.

Slå lagstiftningen i huvudet på Ditt kommunalråd
Domen innebär en ökad press på regeringen att göra något åt problemen med de höga halterna av kvävedioxid och partiklar. Regeringen måste nu i sin tur vända sig till de berörda kommunledningarna och pressa dessa att leva upp till miljölagarna. Katten på råttan, råttan på repet – som förhoppningsvis hänger de värsta miljögangstrarna. Den fällande domen visar att det faktiskt kan löna sig för invånare i alla kommuner med höga utsläpp att kontrollera om agerandet, eller bristen på agerande, från deras kommunledningar utgör ett skäl för EU:s myndigheter att agera? Efterlever ledningen i Din kommun EU:s miljölagstiftning, exempelvis miljökvalitetsnormerna (MKN)? Annars: slå lagstiftningen i huvudet på dina lokala makthavare – samtidigt som Du tar initiativ till folkliga protester mot luft som är farlig att andas.

I Umeå var det 2005-års regering som ålade kommunens ledning att utarbeta ett åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Men detta har kommunens ledning inte klarat. Men inte bara det! Ledning i Umeå Kommun har helt frankt förklarat att den inte ens tänker försöka leva upp till miljölagstiftningen inom den kommande tioårsperioden! Detta innebär en ren krigsförklaring! Umeborna måste fråga sig: är kommunledning – med Lennart Holmlund (S), Anders Ågren (M) och Tamara Spirics (V) i spetsen – ett fall för EU-domstolen? Frågan borde prövas.

Cirka 5 000 människor drabbas av en för tidig död varje år, bara i Sverige, p g a brotten mot miljökvalitetsnormerna (MKN). Och många, många fler drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar samt astma, vilket leder till ett sämre liv under många år. Det är svårt att inte yrka på lagens strängaste straff för politiker som, likt Umeås, medvetet struntar i de mänskliga tragedier de orsakar. Det strängaste straffet består idag av böter. Men fängelse bör övervägas för miljögangsters.

I förra numret av Nya arbetartidningen gav vi miljöfrågorna stort utrymme. Med rätta. På det globala planet berättade vi om den dramatiska förskjutning som skett i debatten, forskare och toppolitiker emellan, när det gället målet att begränsa temperaturhöjningen fram till år 2100. Tidigare ansågs det som absolut nödvändigt att temperaturen inte fick stiga mer än 2,0 – 2,4 grader fram till slutet av detta århundrade. Men nu har alltfler forskare börjat anse att detta mål är orealistiskt. Den internationella energimyndigheten, IEA, har i en rapport förespråkat att en ny plan utarbetas med målet att temperaturökningen ska stanna vid 3,5 grader! Innebörden av en sådan förskjutning är så enorm att den är svår att förstå. Det handlar om den mänskliga civilisationens överlevnad, i den form vi känner den. Vi ska återkomma till detta på mittsidan.

Vi redogjorde även för Umeås politiska makthavares hänsynslöshet i miljöfrågor. Liksom i Stockholm, Göteborg, m fl kommuner, innebär denna hänsynslöshet i värsta fall en förtida död  i cancer eller i hjärt- och kärlsjukdomar. Samma hänsynslöshet ökar också risken att barn drabbas av astma beroende på vart deras förskola är belägen. Makthavarnas brutala attityd riktar sig också mot miljölagarna. I Umeå har makthavarna medvetet brutit mot miljökvalitetsnormerna (MKN) när det gäller koncentrationen av kvävedioxid i delar av centrala Umeå ända sedan mätningarna började för ca tio år sedan. (MKN är sedan 2006 en lag, vilket innebär sex år av lagbrott i Umeå). Makthavarna har också medvetet förvrängt den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som gjorts i samband med IKEAs etablering i Umeå. Vi ska även återkomma även till detta, på sista sidan.

Det ligger nära till hands att dra följande slutsats: eftersom föraktet – för människors hälsa, för miljön och för miljölagarna – är så stort hos de lokala makthavarna så vore det sällsynt naivt att tro att dagens globala makthavare ens skulle kunna göra ett seriöst försökt att hejda ödeläggelsen av miljön. De ekonomiska och politiska makthavarna i USA, EU, Ryssland och Kina utgör inte ett redskap för att hejda den globala temperaturökningen. De utgör tvärtom en avgörande del av problemet – dessa representanter för världskapitalismen.

Men det går inte att bortse från dessa ledares enorma makt. Varken på det lokala eller på det globala planet. Vi måste försvara existerande miljölagar och göra allt för att avslöja brott som skadar och dödar människor och miljö. Samtidigt måste vi kämpa för en arbetarrörelse med ett socialistiska program som gör slut på både massarbetslöshet och miljöövergrepp.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar