Internationellt | Miljö och klimat

Ny alarmerande rapport om klimatet

Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#45
Lästid 3 min

Världsbanken har nyligen publicerat en rapport (Turn Down the Heat) där de konstaterar att jorden med stor sannolikhet kommer vara fyra grader varmare vid slutet av århundradet än den var vid industrialiseringens början. Man säger också att temperaturen kommer att ha ökat med fyra grader redan på 2060-talet om inte nuvarande löften om utsläppsminskningar förverkligas. Rapporten analyserar vad som skulle kunna bli följderna av denna temperaturökning.

Vid en fyragradig ökning av jordens temperatur blir klimatläget mycket instabilt och osäkert. Detta gör att det inte går att redan nu exakt förutspå vilka effekterna kommer att bli. Men världsbankens framtidsscenario är skrämmande: Mycket pekar på att kustområden kommer översvämmas och bli obeboeliga. Matproduktionen i stora delar av världen kommer att hotas och mindre mat kommer att kunna produceras än idag. Detta skulle leda till fler svältkatastrofer än idag. Vidare kommer jordens torrområden bli ännu torrare, medan regniga områden istället blir ännu mer regniga. Olika väderfenomen förstärks och klimatmässiga ”extremområden” blir ännu mer extrema.

Med en fyragradig ökning blir jordens ökenområden ännu större och vätskebristen kommer att öka i jordens torra områden. Det innebär att en allt mindre del av vår jord kommer att vara beboelig för människor och djur och att allt mindre ytor av jorden kommer vara odlingsbar för matodlingar. Dessutom kommer olika naturkatastrofer att inträffa mer frekvent än i dag. Det handlar om exempelvis översvämningar, orkaner, cykloner och liknande.

De fattigaste och mest välbefolkade delarna av jorden är de som skulle drabbas hårdast. Även vi i den rika delen av världen skulle drabbas, eftersom en mycket stor del av mänskligheten lever i kustområden, både i västvärlden och i tredje världen. Kustområdena kommer att drabbas av översvämningar och de idag mest välbefolkade delarna av jorden kommer att bli obeboeliga.

Rapporten varnar dessutom för att temperaturökningen på fyra grader försätter jorden i ett mycket instabilt läge vilket kan göra att det inträffar förändringar eller väderfenomen som är omöjliga att förutse i dagsläget.

Redan nu kan vi se klimatförändringar till följd av värmeökningen på jorden. Jordens temperatur har så här långt ökat med 0,8 °C sedan industrialiseringens början. Under samma tid har havsytans nivå stigit med 20 cm och just i denna stund ökar nivån med 3,2 cm för varje årtionde, en stigande siffra. Rapporten menar att 4 graders-världen innebär en höjning av vattennivån med 0,5 –1 meter. Det är bevisat att detta orsakas av människans koldioxidutsläpp, som ger jorden en växthuseffekt med ständigt ökande temperatur. Detta har i sin tur flera olika följdeffekter som dessutom påverkar och förstärker varandra.

Det har funnits en målsättning att begränsa temperaturökningen till två grader över nivån vid industrialiseringens början. Trots denna målsättning ökar temperaturen hela tiden, eftersom världens regeringar och ekonomiska elit inte har genomfört de förändringar som krävs för att få stopp på utsläppen. Det är en sak att komma fram till en målsättning men en helt annan sak att nå fram till den. Rapporten pekar på att de åtgärder som världens länder nu är överens om, i ett gynnsamt ”scanario”, skulle leda till en temperaturökning på ca 3 grader och inte de två grader som är den överenskomna målsättningen. I ett mer negativt scenario skulle inte ens dagens beslutade åtgärder räcka till för att rädda mänskligheten undan 4 graders-världen.

Det finns en möjlighet att bromsa temperaturökningen på jorden, men då krävs seriösa åtgärder. Världsbankens rapport visar att med dagens utveckling kommer vi med all sannolikhet att nå 4 °C temperaturökning, med alla de katastrofala följder det skulle innebära. Rapporten är ett kvitto på att dagens politiska, och ekonomiska, elit inte klarar av att möta den klimatkris som hotar själva förutsättningen för hela den mänskliga civilisationen.

Lämna en kommentar