Umeå

Satsa på cancervård och BUP

Davis Kaza
Publicerad i
#79
Lästid 3 min

Avveckla Region Västerbotten – en dyr byråkrati utan existensberättigande

Arbetarpartiet i Umeå anser att Region Västerbotten ska avvecklas. De politiker som i veckan valde varandra till de över 300 förtroendeuppdrag som ingår i Region Västerbotten bör själva ta detta nödvändiga initiativ. Detta skulle öka resurserna till sjukvården, stärka demokratin och motverka byråkratin.

Det finns flera skäl till att avveckla Region Västerbotten, i fortsättningen kallat för Region AC. Det viktigaste skälet är att den politiska, och administrativa, organisationen för Region AC stjäl resurser av en sjukvård i länet som är i ett väldigt stort behov av mer resurser. För ökad verksamhet krävs mer personal, exempelvis sjuksköterskor, samt högre löner. Men idag tvingas sjukvården dra ned på verksamhet som handlar om liv och död. Region AC bidrar till resursbristen.

Region AC är en kostsam och odemokratisk kvarleva
Tanken bakom det som idag kallas Region AC var planerna på ett utvidgat samarbete mellan landstingen och delar av länsstyrelserna i de nordligaste länen: Norrbotten, Västerbotten samt Västernorrland. Namnet på projektet var ”Region Norrland”. Idén var att samordna resurserna, mellan olika landsting, och mellan landsting och länsstyrelse. Samarbetet skulle i första hand gälla för sjuk- och hälsovården som utgör landstingens huvuduppgift. Men också för viss regional utveckling som ligger på länsstyrelserna. Gamla strukturer skulle avvecklas och nya utvecklas.
Detta speglas i lagstiftningen som möjliggör denna typ av samarbete. Den talar om inrättandet av s k ”regionkommuner” för att skapa större områden än län när det gäller att organisera främst hälso- och sjukvård.

Nej till dubbla led
Tanken var att om ett nytt politiskt och administrativt organ valdes av medborgarna, i form av ett ”storlandsting” för norra Sverige, så skulle naturligtvis de gamla politiska och administrativa strukturerna avvecklas. Det var aldrig meningen att vi skulle bygga upp dubbla led av politiker och tjänstemän.

2011 föll tanken på att slå samman landstingen i Norrland. Länen i Norrbotten och Västernorrland gick sina egna vägar. Och i Västerbotten blev landstinget, med sina politiker och administratörer, kvar. I detta läge borde naturligtvis Region AC ha avvecklats. Den ursprungliga idén om samarbete med andra län och avvecklingen av tre hela landsting var ju ”död”. Men tro det eller ej – istället hände det fullständigt osannolika: Istället för att dö bort i brist på arbetsuppgifter och existensberättigande började Region AC att växa!
Idag innehåller den över 300 politiska förtroendeuppdrag (ordinarie och suppleanter).Till detta ska läggas en snabbt växande administration.

Innebörden är alltså att ingenting blev avvecklat eller effektiviserat. Istället skapades en tredje politisk och administrativ apparat bredvid de redan existerande kommunerna och landstinget. Men till skillnad från kommunerna och landstinget saknar Region AC helt existensberättigande. Den är resultatet av ett misslyckande med att slå ihop landstingen i norra Sverige. Idag lever den enbart för sin egen skull. Den är en parasitisk utväxt av värsta byråkratiska snitt som – likt alla parasiter – livnär sig på de delar av samhällskroppen som är nödvändiga. I detta fall sjuk- och hälsovården i Västerbotten.

Läs även:

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar