Inrikes

Medeltida verser i både koranen och bibeln

Jan Hägglund
Publicerad i
#92
Lästid 4 min

Både i bibeln och i koranen finns verser som återspeglar ett medeltida synsätt när det gäller brott och straff, kvinnans ställning och homosexualitet. Vi har sammanställt några av dessa verser nedan. Men det finns långt fler – från både gamla testamentet och koranen. Verserna understryker att skillnaderna mellan kristna och muslimska länder inte sitter i respektive religions heliga skrift – utan beror på i hur stor utsträckning religionens världsliga makt har pressats tillbaka i kampen för vetenskap och demokratiska fri- och rättigheter.

Bibeln

Brott och straff

Femte Mosebok, kapitel 22, verserna 22-29:
”Om en man ertappas då han ligger med en annan mans hustru, skall båda dö … [ni ska föra dem] till stadsporten och stena dem till döds”

Kvinnans ställning

Första Korinterbrevet, kapitel 14, verserna 33-35:
”Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen”,
Tio guds bud, det tionde budet, hela texten:
”Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa”,

Femte Mosebok, kapitel 21, verserna 10-13:
”Om HERREN, din Gud, när du drager ut i krig mot dina fiender, giver dem i din hand, så att du tager fångar, och du då bland fångarna får se någon skön kvinna som du fäster dig vid, och som du vill taga till hustru åt dig, så skall du föra henne in i ditt hus, och hon skall raka sitt huvud och ansa sina naglar. Och hon skall lägga av de kläder hon bar såsom fånge och skall bo i ditt hus och få begråta sin fader och sin moder en månads tid; därefter må du gå in till henne och äkta henne, så att hon bliver din hustru…”

Homosexualitet

Tredje Mosebok, kapitel 20, vers 13:
”Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.”

Koranen

Brott och straff

Femte Suran ”Al-Ma’idah”, vers 38:
”MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig, vis.”

Kvinnans ställning

Andra Suran ”Al-Baqarah”, vers 223:
”Era hustrur är för er [som] en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj [först] för era själar. Frukta Gud och var förvissade om att ni skall möta Honom. Och förkunna för de troende hoppets budskap.”

Fjärde Suran ”An-Nisa’”, vers 34:
”MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen. Om de sedan visar sig medgörliga, sök då inte sak med dem. Gud är upphöjd, stor [i försvaret av de svagare].”

Homosexualitet

Tjugonionde Suran”Al-Ankaboot”, verserna 28-30:
”OCH [MINNS] att Lot sade till sitt folk: ”Ni begår sådana skamlösa handlingar som ingen i världen någonsin begått före er! Ni nalkas ju män, [upptända av lust], och går tvärs emot naturens vägar. Och ni gör det [öppet], när ni samlas till era skamliga sammankomster!” Hans folks enda svar var: ”Be då Gud straffa oss, om du talar sanning!” [Då] bad han: ”Herre! Hjälp mig mot dem som stör ordningen på jorden och sprider [sådant] sedefördärv!”

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar