Inrikes

Dagens Sverige kräver ett sekulärt manifest

Bild: Klassisk målning av Eugène Delacroix
Publicerad i
#98
Lästid 5 min

Samhällsutvecklingen har gjort det nödvändigt att utarbeta ett sekulärt manifest. Detta verkade otroligt bara för tio år sedan. Men i dagens Sverige riskerar alltfler ungdomar att bli bortgifta mot sin vilja. Både månggifte och barnäktenskap accepteras. Det förekommer könsstympning och hedersmord. Det demokratiska och sekulära samhället utmanas av inofficiella shariadomstolar. Hederskulturen hotar att breda ut sig. Dessa inslag innebär en reaktionär utveckling – en tillbakagång som måste bekämpas med kraft.

Arbetarpartiet anser att denna kamp kräver att den sekulära lagstiftningen, och de sekulära traditionerna, inte bara upprätthålls utan även skärps. Förutom nya problem har Sverige även gamla brister som måste rättas till. Monarkin är en styggelse i ett modernt samhälle. Religiösa friskolor likaså. Arbetarpartiets sekulära manifest syftar till att göra upp med både nya problem och gamla. De skrivningar som presenteras nedan är inte några fastslagna paroller eller krav. De speglar ungefär de formuleringar som utgjorde utgångspunkten för en första diskussion inom Arbetarpartiets styrelse tidigare i höst.

1. Skolan ska vara en sekulär frizon – fri från religiös påverkan
Detta innebär givetvis inget förbud mot religionskunskap. Detta ämne ger eleverna möjlighet att kritiskt diskutera de stora världsreligionerna. Vi vill inte förbjuda religiösa skolor på fritiden – som söndagsskolor. Ställningstagandet kompletteras med kravet nedan.

2. Nej till religiösa friskolor
Detta gäller från förskola till och med gymnasium. Lagstiftningen ska rikta sig mot kristna såväl som judiska, muslimska och alla andra religiösa friskolor.

3. Nej till statligt finansierad högskoleutbildning av religiösa ledare
Sverige varit ett kristet land i cirka tusen år. Det är svårare att ta bort en existerande utbildning än att inte införa en annan. Men den Svenska statskyrkan är avskaffad. Det är därför helt naturligt att jämställa religionerna i denna fråga – och inte finansiera utbildningen av präster, imamer, rabbiner, etc.

4. Offentliga bad ska inte ha separata tider för män och kvinnor
Badhus är en del av kommunernas offentliga service och skall vara öppna för alla. Grupper som vill organisera bad enbart för kvinnor eller enbart för män, av religiösa skäl, får i så fall hyra badhusets lokaler utanför ordinarie öppettider.

5. Religiösa skäl får inte stoppa manliga förskollärare från blöjbyten
Islamister har försökt neka manliga förskollärare att byta blöjor på flickor – med motiveringen att dessa riskerar att bli ”orena”. Att acceptera kravet skulle innebära en orimlig eftergift samt diskriminera män inom barnomsorgen.

6. Alla försök att införa sharialagar och shariadomstolar måste stoppas
A. Sharialagar och shariadomstolar – även informella – urgröper den makt som det tagit många århundraden att erhålla i strider mot det kristna prästerskapet och mot kungar av ”guds nåde”. Vi måste slå vakt om ett system där lagstiftningen sker i riksdagen till vilken det genomförs regelbundna fria val.
B. Om shariadomstolar tillåts är risken uppenbar att fler religiösa riktingar skulle kräva egna domstolar (sunni- och shiamuslimer, katoliker, protestanter och ortodoxa, judar samt andra). Detta skulle öka de religiösa motsättningarna och ytterligare urgröpa riksdagens makt.

7. Nej till barnäktenskap
Frågan har avgörande betydelse. Den är än mer aktuell sedan Turkiets författningsdomstol öppnat för att tillåta sex med barn så unga som 12 år. Frågan om barnäktenskap innehåller dock komplicerade gränsfall. Om en 15-årig flicka anländer till Sverige, efter att lagligt ha gift sig med en 18-årig man i sitt hemland, bör inte ett sådant äktenskap automatiskt ifrågasättas. Däremot bör äktenskapet ogiltigförklaras om flickan är 14 år. Skälet är att i Sverige måste man ha fyllt 15 år för att ha samlag. Även denna gräns måste kunna prövas och samhället ingripa om 15-åringen är gift med en, även i hemlandet, ovanligt gammal man. Samhällets rätt att ifrågasätta barnäktenskap ska gälla till dess att flickan fyllt 18 år och blivit myndig. Naturligtvis ska samma skyddsregler gälla även för pojkar.

8. Nej till kvinnlig omskärelse och s.k. oskuldskontroller
Det räcker inte med förbud motstympning och vidskepelse. Det behövs även en aktiv kampanj som ifrågasätter de patriarkala strukturerna bakom övergreppen.

9. Tillsätt hedersvåldsjourer med expertkunskap
I kampen mot hederskulturen måste en ny typ av tjej- och kvinnojourer skapas. Det går inte att även lägga denna börda på de vanliga jourer som finns idag. Däremot ska vi självklart inte avvisa att expertkunskap knyts till redan existerande jourer. Vad som ska räknas som expertkunskap måste avgöras av stat, landsting eller kommun.

10. Religiösa riktningar måste ta avstånd från hedersförtryck i ord och handling för att få skattepengar
I decennier har islamistiska organisationer fått stora bidrag av offentliga medel. Men islamistiska riktningar har bidragit till både segregering och hedersförtryck.

11. Politiska och religiösa rörelser som inte stöder den sekulära ordningen ska inte finansieras av det offentliga
En sekulär ordning innebär att de lagar som reglerar samhällets angelägenheter stiftas av riksdagens ledamöter utan inblandning från kyrkans präster. Religionen har blivit en privatsak. De rörelser, nätverk och organisationer som inte stöder detta ska inte finansieras via skatter.

12. Sjuksköterskor/vårdpersonal ska inte kunna vägra att utföra lagliga aborter genom s.k. samvetsklausuler
Samvetsklausuler används av främst katoliker i Europa som en murbräcka för att angripa aborträtten. Tillåts sådana klausuler kommer religiösa riktningar att börja kräva stopp för blodtransfusioner, vaccinationer och organdonationer. Sedan kommer, som på posten, en diskussion om samvetsklausulen även ska gälla aborter då moderns liv är i fara, efter våldtäkt och i samband med incest.

13. Statlig ensamrätt att reglera juridiska förhållanden vid giftermål – trossamfunden fråntas det juridiska
Staten ges alltså monopol när det gäller de juridiska rättigheter respektive skyldigheter som träder i kraft i samband med ett giftermål. Alla kan sedan organisera den ”romantiska” ceremonin i samband med giftermålet enligt sina egna uppfattningar och traditioner. Att trossamfund äger denna rätt utgör en feodal rest. Dessutom tvingar den vissa samfund att viga homosexulla mot deras vilja.

14. Monarkin avskaffas och ersätts av en republik med folkvald statschef
I Sverige har bandet mellan kungamakten och prästerskapet varit starkt. Kungen måste vara lutheran. Och slottet har både egen kyrka och församling. Kungahuset är en kvarleva från feodalismen och utgör ett hinder för en fullt ut demokratisk konstitution. Amerikaner och fransmän avskaffade monarkin genom frihetskrig respektive revolution. Finland har aldrig ansett sig behöva någon kung sedan självständigheten 1917. Det behöver inte vi heller. Det är en styggelse att statschefens ämbete kan ärvas. Samt en ständig källa till fördumning via Svensk Damtidning.

1 svar på ”Dagens Sverige kräver ett sekulärt manifest”

 1. Tja, ni socialister pratar om ateism och sekularism, jag håller med
  men ni pratar bara om det när det passar.
  Det är dags att ni där borta på vänsterkanten
  accepterar att den religiösa skiten kommer från vänstern i dag.
  Islamismen är en kombination av religion och socialism, det är samma sak med den Kristna vänster, Kristna socialister.
  Det finns en stor och farlig religiös vänster idag, postsecularismen och den religiösa grenen av postmodernismen och hela hippie kulturen är religiös.
  Det var vänstern som stödde religiösa privata skolor som inte hade betyg och som påstod
  stå för fri undervisning, antroposoferna en skit skola jag växte upp på
  och som förstörde mitt liv och alla andras.

  Svara

Lämna en kommentar