Inrikes

Utvecklingen i Sverige understryker behovet av ett Sekulärt Manifest

Jan Hägglund
Publicerad i
#99
Lästid 9 min

Samhällsutvecklingen i Sverige har gjort det nödvändigt att utarbeta ett sekulärt manifest. Detta skulle ha verkat otroligt för tio år sedan. Men sedan dess har situationen förändrats dramatiskt. Vi återkommer strax till detta. Men först ska vi försöka förklara vad en sekulär stat innebär och varför en sådan är så viktig.

En sekulär stat innebär att den lagt lagstiftningen rörande samhällets organisering i händerna på en demokratiskt vald församling, exempelvis riksdagen. Kyrkans prästerskap – i Sverige ofta tillsammans med monarkin – har motvilligt tvingats släppa ambitionerna på att organisera samhället utanför kyrkan. Detta genom att hänvisa till att prästerskapet verkställer guds vilja på jorden. Det tog många århundraden av kamp innan det kristna prästerskapet (och kungarna av ”guds nåde”) accepterade att deras makt slutade då människorna steg ut genom kyrkportarna. Den andra sidan av den sekulära staten är att denna stat garanterar en fri religionsutövning – inom ramen för de demokratiska rättigheterna. Det är endast en sekulär stat som kan garantera rätten att vara ateist, kristen, muslim, jude eller något annat. Den sekulära staten är extra viktig för religiösa minoriteter.

Tillbaka till samhällsutvecklingen i Sverige och dess betydelse för behovet av ett sekulärt manifest. Idag accepteras såväl månggifte som barnäktenskap – under förutsättning att dessa äktenskap ingåtts utomlands. Kartläggningen ”Gift mot sin vilja” från 2009 visade att hela 8 500 unga riskerade att tvingas gifta sig – mot sin vilja. Kartläggningen visade också att hela 70 000 unga, mellan 16 och 25 år, ansåg ”att föräldrarnas kultur och religion begränsar ungdomarnas val av partner” (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor). Verkligheten bakom siffrorna är skrämmande. Speciellt då den verklighet siffrorna speglar snart är åtta år gammal. Med största sannolikhet är antalet ungdomar vars frihet begränsas, och som hotas av tvångsäktenskap, betydligt större idag. Hederskulturen hotar att breda ut sig. Skälet är att antalet unga som kommer från länder där hederskultur existerar är betydligt större idag än för åtta år sedan. Det förekommer även könsstympning och hedersmord. De demokratiska fri- och rättigheterna ifrågasätts av inofficiella shariadomstolar.

Arbetarpartiet tar denna reaktionära utveckling på största allvar. För oss handlar det bland annat om att slå vakt om jämställdheten mellan män och kvinnor, förhindra övergrepp mot barn samt försvara de homosexuellas ställning. Det handlar även om att försvara enigheten på arbetsplatserna. De arbetare som sätter sharialagar före demokratiska fri- och rättigheter kommer inte att försvara fackliga rättigheter. De som bidrar till hedersförtryck ställer arbetande män mot arbetande kvinnor. För oss demokratiska socialister är det mycket som står på spel. Men även inom andra politiska riktningar finns de som har insett hur viktiga dessa frågor är – och det tidigare än oss. Bland dessa finns både liberala debattörer samt individer med hemvist inom S och V. Vår inställning är att samarbeta i försvaret av demokratiska rättigheter och en sekulär stat i alla sammanhang då detta är möjligt.

Detta betyder emellertid inte att vi, för ett ögonblick, glömmer den skuld som den gamla europeiska kolonialismen, eller den nya ekonomisk-militära imperialismen, har för utvecklingen. Det förtryck och den plundring som Mellanöstern och Nordafrika utsatts för av bland annat Storbritannien, Frankrike och USA har bidragit till att stärka islamism och jihadism både i dessa områden och i Europas förstäder. Vi stöder palestiniernas och kurdernas strävan efter nationella rättigheter. Samtidigt erkänner vi staten Israels rätt att existera. Vi understryker behovet av ett sekulärt manifest. Samtidigt inser vi att kampen för arbetstillfällen och bostäder är nödvändig för att innehållet i det sekulära manifestet ska få gehör hos nyanlända – inte minst muslimer.

Det sekulära manifestet är dels till för att ge en vägledning i kampen mot de som vill utmana de demokratiska fri- och rättigheterna och den sekulära staten, dels för att göra upp med kvarlevor av ett förindustriellt bondesamhälle. Manifestet är alltså till för att komma tillrätta med både nya och gamla problem. Som nya problem har vi nämnt shariadomstolar och hedersförtryck. Men monarkin är en styggelse, även den, i ett modernt samhälle. Liksom religiösa friskolor. De paroller och skrivningar som presenteras nedan har antagits av Arbetarpartiet under hösten 2016. Samtidigt som vi enats om nedanstående 15 paragrafer fortsätter den interna diskussionen när det gäller andra frågeställningar. Detta är vad vi står för idag. I framtiden kommer sannolikt vårt sekulära manifest att innehålla fler paragrafer.

Det sekulära manifestet

1. Skolan ska vara en sekulär frizon – fri från religiös påverkan
Detta innebär givetvis inget förbud mot religionskunskap. Detta ämne ger eleverna möjlighet att kritiskt diskutera de stora världsreligionerna. Vi vill inte förbjuda religiösa skolor på fritiden – som söndagsskolor. Innebörden av att skolan ska vara en sekulär frizon medför även sekulära skolavslutningar. Ställningstagandet kompletteras med kravet nedan.

2. Nej till religiösa friskolor
Detta gäller från förskola till och med gymnasium. Lagstiftningen ska rikta sig mot kristna såväl som judiska, muslimska och alla andra religiösa friskolor.

3. Nej till statligt finansierad högskoleutbildning av religiösa ledare
Sverige varit ett kristet land i cirka tusen år. Det är svårare att ta bort en existerande utbildning än att inte införa en annan. Men den Svenska statskyrkan är avskaffad. Det är därför helt naturligt att jämställa religionerna i denna fråga – och inte finansiera utbildningen av präster, imamer, rabbiner, etc.

4. Offentliga bad ska inte ha separata tider för män och kvinnor
Badhus är en del av kommunernas offentliga service och skall vara öppna för alla. Grupper som vill organisera bad enbart för kvinnor eller enbart för män, av religiösa skäl, får i så fall hyra badhusets lokaler utanför ordinarie öppettider.

5. Religiösa skäl får inte stoppa manliga förskollärare från blöjbyten
Islamister har försökt neka manliga förskollärare att byta blöjor på flickor – med motiveringen att dessa riskerar att bli ”orena”. Att acceptera kravet skulle innebära en orimlig eftergift samt diskriminera män inom barnomsorgen.

6. Alla försök att införa sharialagar och shariadomstolar måste stoppas
A. Sharialagar och shariadomstolar – även informella – urgröper den makt som det tagit många århundraden att erhålla i strider mot det kristna prästerskapet och mot kungar av ”guds nåde”. I Storbritannien har antalet shariadomstolar stadigt ökat under hela 2000-talet och det finns idag uppåt 120 sådana runt om i landet. Vi måste slå vakt om ett system där lagstiftningen sker i riksdagen till vilken det genomförs regelbundna fria val.
B. Om shariadomstolar tillåts är risken uppenbar att fler religiösa riktningar skulle kräva egna domstolar (sunni- och shiamuslimer, katoliker, protestanter och ortodoxa, judar samt andra). Detta skulle öka de religiösa motsättningarna och ytterligare urgröpa riksdagens makt.

7. Månggifte eller tvegifte ska inte vara lagliga i Sverige
Det är oacceptabelt att sådana giftermål accepteras – även om dessa har ingåtts utomlands. Månggifte innebär exempelvis att en muslimsk man får ha fyra fruar. Med en ökad invandring från länder där månggifte är tillåtet kommer antalet sådana giftermål att öka även i Sverige. Detta anser vi vara helt oacceptabelt, av flera skäl. Det finns en rad praktiska problem. Ingen vet exempelvis hur domstolar ska döma vid skilsmässa i samband med månggifte eller hur arvsrätten ska tolkas då en man med flera fruar avlider. Men detta är bagateller i jämförelse med att dessa månggiften och tvegiften strider mot den mångåriga kamp som förts för jämställdhet mellan könen. Vi anser även att dessa former av giftermål befäster hederskulturens förtryck av kvinnan. En snabb lagändring är nödvändig.

8. Nej till barnäktenskap
Frågan har avgörande betydelse. Den är än mer aktuell sedan Turkiets författningsdomstol öppnat för att tillåta sex med barn så unga som 12 år. Frågan om barnäktenskap innehåller dock komplicerade gränsfall. Om en 15-årig flicka anländer till Sverige, efter att lagligt ha gift sig med en 18-årig man i sitt hemland, bör inte ett sådant äktenskap automatiskt ifrågasättas. Däremot bör äktenskapet ogiltigförklaras om flickan är 14 år. Skälet är att i Sverige måste man ha fyllt 15 år för att ha samlag. Även denna gräns måste kunna prövas och samhället ingripa om 15-åringen är gift med en, även i hemlandet, ovanligt gammal man. Samhällets rätt att ifrågasätta barnäktenskap ska gälla till dess att flickan fyllt 18 år och blivit myndig. Naturligtvis ska samma skyddsregler gälla även för pojkar.

9. Nej till kvinnlig omskärelse och s.k. oskuldskontroller
Det räcker inte med förbud mot stympning och vidskepelse. Det behövs även en aktiv kampanj som ifrågasätter de patriarkala strukturerna bakom övergreppen.

10. Tillsätt hedersvåldsjourer med expertkunskap
I kampen mot hederskulturen måste en ny typ av tjej- och kvinnojourer skapas. Det går inte att även lägga denna börda på de vanliga jourer som finns idag. Däremot ska vi självklart inte avvisa att expertkunskap knyts till redan existerande jourer. Vad som ska räknas som expertkunskap måste avgöras av stat, landsting eller kommun. De kvinnor som söker sig till dessa jourer ska även informeras om rätten till skilsmässa.

11. Religiösa riktningar måste ta avstånd från hedersförtryck i ord och handling för att få skattepengar
I decennier har islamistiska organisationer fått stora bidrag av offentliga medel. Men islamistiska riktningar har bidragit till både segregering och hedersförtryck.

12. Politiska och religiösa rörelser som inte stöder den sekulära ordningen ska inte finansieras av det offentliga
En sekulär ordning innebär att de lagar som reglerar samhällets angelägenheter stiftas av riksdagens ledamöter utan inblandning från kyrkans präster. Religionen har blivit en privatsak. De rörelser, nätverk och organisationer som inte stöder detta ska inte finansieras via skatter.

13. Sjuksköterskor/vårdpersonal ska inte kunna vägra att utföra lagliga aborter genom s.k. samvetsklausuler
Samvetsklausuler används av främst katoliker i Europa som en murbräcka för att angripa aborträtten. Tillåts sådana klausuler kommer religiösa riktningar att börja kräva stopp för blodtransfusioner, vaccinationer och organdonationer. Sedan kommer, som på posten, en diskussion om samvetsklausulen även ska gälla aborter då moderns liv är i fara, efter våldtäkt och i samband med incest.

14. Statlig ensamrätt att reglera juridiska förhållanden vid giftermål – trossamfunden fråntas det juridiska
Staten ges alltså monopol när det gäller de juridiska rättigheter respektive skyldigheter som träder i kraft i samband med ett giftermål. Alla kan sedan organisera den ”romantiska” ceremonin i samband med giftermålet enligt sina egna uppfattningar och traditioner. Att trossamfund äger denna rätt utgör en feodal rest. Dessutom tvingar den vissa samfund att viga homosexuella mot deras vilja.

15. Monarkin avskaffas och ersätts av en republik med folkvald statschef
I Sverige har bandet mellan kungamakten och prästerskapet varit starkt. Kungen måste vara lutheran. Och slottet har både egen kyrka och församling. Kungahuset är en kvarleva från feodalismen och utgör ett hinder för en fullt ut demokratisk konstitution. Amerikaner och fransmän avskaffade monarkin genom frihetskrig respektive revolution. Finland har aldrig ansett sig behöva någon kung sedan självständigheten 1917. Det behöver inte vi heller. Det är en styggelse att statschefens ämbete kan ärvas. Samt en ständig källa till fördumning via Svensk Damtidning.

 

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar