Umeå

Makthavarnas hänsyslöshet när det gäller luftkvaliteten i Umeå kan vara dödlig

Luften i centrala Umeå - en fara för både människa och miljö. Foto: Pressbild
Davis Kaza
Publicerad i
#118-119
Lästid 3 min

Luften i centrala Umeå är farlig. Det handlar om bland annat om de höga koncentrationerna av kvävedioxid i luften. År 2012 fanns det bara tre ställen i hela Sverige som låg sämre till än Västra Esplanaden i Umeå. Det var två platser i Stockholm och en i Göteborg.

Den höga halten av kvävedioxid är skadlig för umeborna. Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad föroreningar. Detta gäller även för koncentrationen av kvävedioxid. Lucas-studien (Lungcancer i Stockholm) visar på ”ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer”. Den som varit utsatt för koncentrationer av kvävedioxid som överskrider miljökvalitetsnormerna under 15 år löpte en risk som var 50 % högre att utveckla lungcancer 30 år senare. Även andra studier, bl a i Norge, har visat på liknande samband. Men överskridanden av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innebär även en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar som Alzheimers samt astma och allergier. Även om koncentrationen av kvävedioxid är värst längs Västra Esplanaden har överskridanden även kunnat konstateras längs Storgatan och ÖK.

Mätningarna av koncentrationen av kvävedioxid började år 2003. Umeå kommun har överskridit de tillåtna dygnsvärdena varje år under perioden 2003-2017. Med all sannolikhet innebär den kalla vintern 2018 att miljökvalitetsnormen redan överskridits i år. Detta innebär att koncentrationen av kvävedioxid har varit sådan att de som vistats i närheten av Västra Esplanaden löper 50 % högre risk att utveckla lungcancer. Det är ingen överdrift att påstå att luften inom hela centrumfyrkanten är direkt farlig. På sikt kan luften t.o.m. leda till en för tidig död.

Miljökvalitetsnormen har haft ställning av lag sedan 2006. Detta innebär att Umeå kommun har brutit mot miljölagarna i 13 år. Tyvärr har Arbetarpartiet ensamma fått försvara umebornas hälsa genom att ständigt påpeka dessa brott – av både juridisk och moralisk karaktär.

Avslutningsvis måste vi berätta om makthavarnas fullständiga likgiltighet när det gäller umebornas hälsa. Umeå kommun ville anta en detaljplan som ytterligare skulle höja den olagligt höga och hälsovådliga koncentrationen av kvävedioxid längs Västra Esplanaden. Vi röstade Nej till denna detaljplan, men stöddes varken av MP eller V. Planen gick igenom i fullmäktige men upphävdes senare av Mark- och miljödomstolen. Detta upprörde nästan alla partier i kommunen. Deras argumentation var sanslös. De hävdade att eftersom kommunen redan bryter mot MKN så gör det inget om de antar en detaljplan som gör det ännu svårare att klara MKN. Logiken är densamma som vid en förgiftning. Eftersom patienten redan har fått för mycket morfin och har andningssvårigheter kan vi lika gärna ge patienten ännu mer… Ja, kära läsare, just så resonerar de styrande i Umeå kommun. Detta gäller bl a följande partier: S, M, C, L, KD, MP och V. Både V och MP gör ibland anspråk på att föra en grön politik. Men i Umeå har vi aldrig fått stöd från dessa.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar