Inrikes

Religiösa frizoner står över böneutrop

Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#121
Lästid 7 min

Arbetarpartiet strävar efter ett sekulärt samhälle. För oss innebär detta att medborgare ska få vara troende eller icke troende. De som är troende har rätt att vara bland annat kristna, muslimer, judar, hinduer, buddister. Religionen ska vara en privatsak. Staten ska stå neutral i förhållande till de olika trosriktningarna. Detsamma när det gäller statens förhållande mellan troende och ateister.

Den ena sidan av detta är att staten inte ska förtrycka någon religion. Den andra sidan består i att ingen religion ska kunna försöka ”ta över” statliga frågor som lagstiftning. I Sverige har vi allmänna och fria val – för män och kvinnor – till en lagstiftande församling som här kallas för riksdag, i Storbritannien för parlament och i Tyskland för förbundsdag. Det är i dessa lagstiftande församlingar som de lagar beslutas efter vilka samhället styrs. Det är även i riksdagen som regeringsbildaren utses, detta oavsett om denne heter Reinfeldt, Löfven eller något annat. Ett annat sätt att säga detta är att prästerskapet eller kyrkan inte ska ha något med lagstiftningen att skaffa. Det spelar sedan ingen roll vilken trosinriktning det handlar om.

I år är det 100 år sedan vi, efter många år av kamp, etablerade dessa principer. Detta innebar att medborgarna i Sverige ersatte den koalition mellan kungahus och prästerskap, som tillsammans stått i vägen för ett folkligt styre, med den fria och allmänna rösträtten (som slogs fast även för kvinnor 1919).

Idag utmanas dessa principer. Inte av muslimer. Men av islamister. Islamister anser att lagstiftningen ska baseras på 300 verser ur Koranen och på berättelser om Profeten Muhammeds gärningar och uttalanden. Då dessa härstammar från 600-talet måste de tolkas av ett prästerskap för att kunna anpassas till dagens samhälle. Islamister strävar även efter att skapa parallellsamhällen i vissa stadsdelar i Sverige och andra länder i Europa. Ett samhälle för människor med rötter i huvudsakligen muslimska samhällen som ska styras av ett prästerskap som baseras sina beslut på sharia. Ett annat samhälle som ska styras enligt de principer som gällt i Sverige i hundra år. Här upphör den sekulära statens neutralitet. För här utmanar islamisterna principen om att kyrkan inte ska ha något med lagstiftningen att skaffa. Sharialagar och präststyre står i absolut motsättning med den allmänna rösträtten – för män och för kvinnor – till riksdagen som stiftar de lagar efter vilka landet ska styras. Därför måste den sekulära staten dra en gräns vilken det inte är tillåtet att överskrida.

Vi har tidigare skrivit att tron, eller avsaknaden av tro, ska vara en privatsak. Som ett steg i kampen för ett sekulärt samhälle strävar Arbetarpartiet efter att avskaffa religiösa friskolor. Dessa innebär motsatsen till att religionen ska vara en privatsak utan innebär att religionen påtvingas skolelever. Men för oss är självklart att skolor ska vara religiösa frizoner. Och inte bara skolor.

Vi anser att det offentliga rummet ska utgöra en religiös frizon. Det har förts en intensiv debatt kring böneutrop under våren. Detta bland annat då stiftelsen Växjö muslimer ansökte om att få göra böneutrop en gång i veckan från sin moské i stadsdelen Araby – något som de nu fått klartecken för. Böneutrop utgör en form av trosbekännelse. Sådana skall framföras i kyrkan eller i hemmen. Böneutrop inskränker vad som idag utgör religiösa frizoner inom bostadsbebyggelse eller parker. Böneutrop förvandlar därför det offentliga rummet från en religiös frizon till motsatsen. Detta understryks även av att imamen vid stiftelsen Växjö muslimer, efter att de fått ja till böneutrop, sa till tidningen Dagen att ”människor måste acceptera religiösa budskap i vardagen”. Stiftelsen vill också att fler moskéer ska ta efter deras exempel. Detta visar hur det sekulära samhället medvetet utmanas.

Arbetarpartiet anser att detta är ett steg i helt fel riktning. Oavsett hur många, eller hur få, som hör dessa böneutrop innebär ett sådant beslut att tillåta något som inte ens fanns då Sverige var religiöst på allvar.

Arbetarpartiet anser att böneutrop utgör en del av en större strid. Dels strider alltså böneutropen mot vår uppfattning om att religionen ska vara en privatsak. Därför anser vi att skolor och det offentliga rummet utanför kyrkorna och hemmen skall vara religiösa frizoner. Dels ser vi ser böneutropen som ett, av många, uttryck för islamisternas försök att flytta fram sina positioner när det gäller deras strävan efter att införa ett parallellsamhälle i vissa stadsdelar där sharialagar ska råda över den del av befolkningen som härstammar från länder där islam utgör den dominerande religionen. Vi anser därför att det är omöjligt att inte sätta in böneutropen i detta större sammanhang. Detta större sammanhang handlar om ett av samhällets absoluta fundament: att prästerskapet och kyrkan inte ska ha något med lagstiftningen att göra. Oavsett vilken trosinriktning det gäller.

De senaste decennierna har islamister från exempelvis Muslimska brödraskapet försökt flytta fram sina positioner med en rad aggressiva krav:
– månggifte: det är idag lagligt för en man att vara gift med upp till fyra fruar om äktenskapen ingåtts innan parterna kommit till Sverige – en eftergift till islamisterna,
– barnäktenskap: är idag lagligt om äktenskapet ingåtts innan parterna kommit till Sverige – en eftergift till islamisterna,
– separata badtider för män och kvinnor: en rad kommuner har gått med på detta i offentliga simhallar – en eftergift till islamisterna som anser att ”deras” kvinnor måste skyddas från andra mäns blickar,
– statligt finansierad imamutbildning: detta utgör en strävan att underlätta för islamister att få inflytelserika positioner inom det sekulära svenska utbildningsväsendet,
– stopp för att manliga förskollärare ska få byta blöjor på flickor: islamisterna anser att flickorna då riskerar att bli ”orena”.

Alla dessa exempel utgör, i större eller mindre utsträckning, exempel på att lagen anpassas till religionen. Denna princip avskaffades för hundra år sedan. Och vi, i Arbetarpartiet, är mycket starka kritiker till dessa eftergifter, eftergifter som vi kommer att ta strid mot.

För att undvika missförstånd vill vi understryka följande: dessa eftergifter – exempelvis vad gäller månggifte och barnäktenskap – skapar en praxis som uppmuntrar fler att ”begå” månggifte och barnäktenskap här i Sverige. Själva vigselakten kan antingen ske öppet i ett muslimskt land eller i hemlighet i Sverige. Men varje eftergift vidmakthåller traditionen av bland annat månggifte och barnäktenskap. Detsamma gäller för de övriga kraven som islamisterna ställer. Böneutrop måste ses som ett av dessa krav. Mot denna bakgrund går Arbetarpartiet emot böneutrop.
Detta framgår av det Sekulära manifest som vår parti har antagit och som för närvarande innehåller 16 paragrafer.


Lokal ordningsfråga istället för principdebatt

Det är djupt olyckligt att frågan om böneutrop inte diskuterats på ett politiskt och principiellt sätt. När frågan var aktuell under mars-april fanns alla möjligheter att ta en nödvändig och principiell debatt. Det gjordes vissa försök till detta, bland annat från KD-ledaren Ebba Busch Thor och kommunalrådet Anna Tenje (M) i Växjö. Men Stefan Löfven, understödd av V och MP, gjorde sitt bästa för att döda debatten om böneutropens vara eller icke-vara genom att reducera denna viktiga religionsfråga till en simpel lokal ordningsfråga. Besluten om att tillåta eller inte tillåta böneutrop ska, enligt Löfven, avgöras från plats till plats utifrån vad som är störande, rent decibelmässigt!

Tyvärr blev det också på detta sätt som Växjö kommun behandlade frågan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrade sig om vilka ljudnivåer som är tillåtna – på remiss från polisen som tog det slutliga beslutet om att tillåta böneutrop.


Detta innehåller ett sunnitiskt böneutrop

Nedan ger vi exempel på vad som kan sägas i ett typiskt böneutrop för att kalla till morgonbön bland sunnimuslimer, som utgör ca 90 procent av världens muslimer.

Gud är stor, Gud är stor
Gud är stor, Gud är stor

Jag erkänner att det inte finns någon annan gudom än Allah
Jag erkänner att det inte finns någon annan gudom än Allah
Jag erkänner att Muhammed är Guds profet
Jag erkänner att Muhammed är Guds profet

Kom till bön, kom till bön

Kom till frälsning, kom till frälsning

Bönen är bättre än att sova
Bönen är bättre än att sova

Gud är stor, Gud är stor

Det finns ingen gudom utom Allah

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar