Partinytt | Umeå

Arbetarpartiet vågmästare i strid om LOV eller LOU inom hemtjänsten i Umeå

Davis Kaza
Publicerad i
#125
Lästid 5 min

Under november månad höll en strid på att blossa upp om hur de privata utförarna av hemtjänst ska organiseras i Umeå. Arbetarpartiet fick en vågmästarroll och vårt ställningstagande verkar tills vidare ha avgjort framtiden för hemtjänsten i Umeå. Vårt beslut innebär att hemtjänsten även i fortsättningen kommer att drivas enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Sedan 2005 finns ett valfrihetssystem inom hemtjänsten i Umeå där vårdtagare kan välja mellan den kommunala hemtjänsten eller någon av de i dagsläget 18 privata utförarna. Idag organiseras detta enligt LOV. Andelen umebor som får hemtjänst genom privata utförare har ökat kraftigt de senaste drygt tio åren. 2007 hade de privata utförarna två procent av marknaden. I år ligger siffran på 54 procent. Detta innebär att drygt 1 600 umebor får hemtjänst via privata företag idag. Brukarnöjdheten ligger på 94 procent för både den kommunala och privata hemtjänsten, vilket är bland det högsta i landet.

I början av november reste Socialdemokraterna frågan om att ersätta LOV inom hemtjänsten med LOU (lagen om offentlig upphandling). De angav dock inga skäl till detta annat än att de ville avskaffa den fria etableringsrätten som innebär att vem som helst, så länge de kriterier som kommunen ställt upp är uppfyllda, har rätt att starta ett företag inom hemtjänstbranschen i Umeå. S gjorde misstaget att skjuta alla frågor om hur det nya systemet baserat på LOU skulle se ut på framtiden.

Denna inställning från Socialdemokraterna, i kombination med att Vänsterpartiet gick ut och satte tonen genom att hota med att det skulle bli ”andra bullar” inom hemtjänsten, ledde till en stor oro bland de vårdtagare som valt privata utförare och deras anhöriga.
– Vi uppfattade att många som valt privata utförare gjort detta för att kommunen inte kunnat garantera att det är samma välkända och trygga ansikten som kommer in i hemmen, säger Jan Hägglund, gruppledare i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet.
– Det blir extra ångestladdat om det kommer många nya och okända ansikten som ska följa med in på toaletten. I denna situation är vårdtagaren som mest utsatt.

Frågan som många vårdtagare och anhöriga ställde sig var följande: Kommer den utförare som jag har valt att vinna upphandlingen – eller kommer jag att tvingas börja om från början? Många var oroliga för att de lokala småföretag som dominerar hemtjänsten i Umeå (17 av 18 hemtjänstföretag är Umeå-baserade) skulle konkurreras ut av multinationella vårdjättar vid ett byte till LOU. Denna oro växte då S inte kunde lämna några besked om hur det framtida systemet skulle se ut.

En av de mest avgörande faktorerna bakom Arbetarpartiets ställningstagande handlade om Umeå kommuns skenande budgetunderskott. Om de styrande inte lyckas ta kontroll över budgetunderskottet kommer detta att slå inte bara mot hemtjänsten utan även mot andra omsorger samt skola och förskola. Underskottet beror främst på befolkningsutvecklingen. Fram till 2028 väntas andelen umebor som arbetar och betalar skatt att minska i förhållande till andelen äldre, barn och skolelever. Denna obalans kräver att kommunen prioriterar vård, omsorg, skola och förskola – på bekostnad av annat. De styrande i Umeå kommun måste överge de ständiga satsningarna på nya skrytprojekt.
– Politikerna ska inte kasta ut kommunen och dess medborgare i en våldsam strid kring LOV vs LOU under nuvarande förhållanden, säger Hägglund. Det som behövs i kommunfullmäktige är en debatt om hur vi tar kontrollen över budgetunderskottet.

Det mest konkreta som S fört fram om hur de vill att upphandlingen enligt LOU ska se ut är att hemtjänsten ska vara 50 procent kommunal och 50 procent privat. Men att uppnå fördelningen 50-50 är möjligt även inom ramen för LOV – genom att ändra det s.k. ickevalsalternativet. Idag fördelas de vårdtagare som inte aktivt väljer hemtjänstutförare grovt sett hos kommunen och 18 privata företag, i tur och ordning. Men i en majoritet av de kommuner som infört LOV, inklusive Stockholm och Göteborg, hamnar de som inte gjort ett aktivt val automatiskt hos den kommunala hemtjänsten. Detta borde vara möjligt även i Umeå kommun.

– Sedan handlar det om fackliga rättigheter, säger Jan Hägglund.
– Vi anser att kommunen ska ställa krav på de privata utförarna när det gäller kollektivavtal eller ”kollektivavtalsliknande villkor”. Men sådana krav ställer kommunen redan idag.

En uppgift där kommunen idag fyller en unik funktion handlar om de personer som återfinns inom socialpsykiatrin. Kommunens ambition när det gäller människor ”mitt i livet” är att genom olika former av träning och stöd hjälpa dessa tillbaka på arbets- och bostadsmarknaderna. Ibland kan detta vara ett arbete i uppförsbacke. Det skulle kunna vara frestande för en privat utförare att, i en pressad ekonomisk situation, inte ta på sig denna krävande uppgift. Särskilt som ett aktivt arbete i sådana situationer kan innebära att slå undan ”marknaden” för sig själv.
– Detta är ett exempel på när ökad samverkan behövs mellan kommunen och privata utförare, menar Hägglund.

– Det finns fler frågor som måste tas upp till diskussion. Men ingen av dessa motiverar, i dagsläget, ett byte från LOV till upphandling via LOU, säger Hägglund.
– Skulle det i framtiden uppstå sådana brister i den hemtjänst som sköts av privata utförare att de inte kan lösas inom ramen för LOV finns möjligheten kvar att byta till LOU.
– Men i dagsläget anser vi att de frågor som behöver tas upp till diskussion ska resas inom ramen för LOV. Vi anser att ”icke-valsalternativet” är en sådan fråga, avslutar Hägglund.

Du som vill läsa mer om debatten LOV vs LOU i Umeå kan besöka Hägglunds blogg på blogg.vk.se/janhagglund

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar