Inrikes

Så organiserar sig Muslimska brödraskapet i Sverige

Muslimska brödraskapets organisationer i Sverige har sitt "högkvarter" i Stockholmsmoskén vid Medborgarplatsen. Foto: Holger Ellgaard (CC BY-SA 3.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#157
Lästid 8 min

Aktivister som delar det Muslimska brödraskapets tolkning av islam har varit verksamma i Sverige sedan 1970-talet – troligen ännu längre. Under årens lopp har dessa aktivister byggt upp ett stort nätverk dels i form av egna organisationer, dels genom att skaffa sig dominerande positioner inom bredare muslimska organisationer. Brödraskapet har sedan använt sina nätverk för att skaffa sig inflytande inom både politiska partier och myndigheter i Sverige. Ett avgörande mål för Brödraskapet har varit att skaffa sig en position som gjort det möjligt att agera som talespersoner för alla muslimer i Sverige – trots att det endast representerar en minoritet.

Muslimska brödraskapet grundades i Egypten år 1928. Brödraskapet ser islam som ett allomfattande religiöst och politiskt system som ska styra varje del av människors liv. Enligt Brödraskapets ideologi ska islam styra alltifrån stiftandet av samhällets lagar och ned till hur varje enskild individ ska leva sitt liv. Brödraskapets slutmål är upprättandet av ett kalifat – en stat där ett självutnämnt prästerskap styr baserat på sharia.

Brödraskapets aktivister har inte alltid en organisatorisk koppling till Muslimska brödraskapets ”huvudorganisation”, Islamiska Förbundet i Sverige. Att ansluta sig till Muslimska brödraskapet handlar främst om att underkasta sig den tolkning av islam som utvecklats inom Brödraskapet sedan grundandet 1928. Denna religiösa-politiska ideologi utgör det sammanhållande ”kittet” för Brödraskapets aktivister runt om i världen. Och det är för att lansera denna ideologi som den enda tolkningen av islam som Brödraskapets aktivister organiserat sig i länder som Sverige.

Makt – och pengar

Brödraskapets aktivister har varit framgångsrika i sin strävan att framställa sig själva som talespersoner för alla muslimer i Sverige. De har också varit skickliga när det gäller att utnyttja de generösa bidragssystem som finns i Sverige. Möjligheterna att söka bidrag utgör en förklaring till att det finns så många olika organisationer inom Brödraskapets nätverk i Sverige. Och när en organisation inte längre kan inbringa bidrag kan den läggas ned över en natt.

Ett sådant exempel är föreningen Sveriges Unga Muslimer (SUM). SUM hade under många år en hög svansföring och dess representanter bjöds ofta in till debattprogram i TV. År 2016 nekades SUM statliga bidrag från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (Mucf). Detta blev startskottet för en nästan fyra år lång rättsprocess, under vilken SUM fortsatte att hålla lika hög svansföring som tidigare. När SUM slutligen nekades statliga bidrag, och dessutom tvingades återbetala 1,3 miljoner i tidigare utbetalda bidrag, försvann organisationen helt. Idag har SUM inte ens en adress!

Genom att studera de olika organisationerna och deras företrädare vill vi här presentera hur Muslimska brödraskapets organisering ser ut idag – både i Sverige och Europa. Till vår hjälp har vi haft en studie som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerade år 2017 om Brödraskapets verksamhet i Sverige. Bakom studien stod docent Aje Carlbom vid Malmö universitet. Vi har även studerat offentliga dokument från de olika organisationer som ingår i Brödraskapets nätverk i Sverige.

Centrala organisationer – i Europa och Sverige

Organisationerna nedan är de vi bedömer som huvudorganisationerna inom Muslimska brödraskapets nätverk i Europa och Sverige. Nätverket har också en rad sidoorganisationer som är mer eller mindre knutna till de centrala organisationerna. Dessa har vi utelämnat i denna granskning (men kan ses i en tidigare granskning vi gjorde år 2017).

Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE)
FIOE utgör en paraplyorganisation för 28 olika nationellt förankrade muslimska organisationer i en rad länder runt om i Europa. Enligt Aje Carlbom är majoriteten av forskarna som studerat Muslimska brödraskapets verksamhet i Europa överens om att FIOE utgör Muslimska brödraskapets huvudorganisation i Europa. FIOE är också nära knutet till European Council of Fatwa and Research, som leds av Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf Al-Qaradawi.

FIOE bildades 1989 och har idag sitt säte i Bryssel. Islamiska Förbundet i Sverige utgjorde en av initiativtagarna till att bilda paraplyorganisationen FIOE.

Forum of European Youth and Student Organisations (FEMYSO)
FEMYSO grundades 1996 och kan sägas utgöra FIOE:s ungdomsförbund. Enligt Aje Carlboms studie togs det första initiativet till att starta FEMYSO i samband med en konferens i Stockholm år 1995 – arrangerad på uppdrag av det svenska Utrikesdepartementet. Huvuddelen av konferensen dominerades av forskare och sakkunniga som diskuterade islam i Europa. Ungdomsdelen, som organiserades av Sveriges Unga Muslimer, togs dock helt över av aktivister med knytning till Muslimska brödraskapet.

Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Islamiska Förbundet bildades år 1981 och utgör huvudorganisationen för de svenska aktivister som är knutna till Muslimska brödraskapet. Islamiska Förbundet äger den stora moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm. Stockholmsmoskén har spelat en viktig roll för ”brödraskaparna” när de uppvaktat politiker och myndigheter. En rad statsministrar och partiledare har låtit sig fotograferas då de besökt moskén.

Vid moskén i Stockholm har en rad internationella gäster med koppling till Muslimska brödraskapet predikat. En av dessa är Yusuf al-Qaradawi, som besökte Stockholmsmoskén år 2003.

Studieförbundet Ibn Rushd
Islamiska Förbundet i Sverige bildade studieförbundet Ibn Rushd år 2001. Sedan år 2008 har Ibn Rushd rätt till statliga bidrag från Folkbildningsrådet. Ibn Rushd utgör den i särklass största källan till offentliga bidrag för nätverket av organisationer som är kopplade till Muslimska brödraskapet i Sverige. (Se särskild artikel om Ibn Rushd.)

Sveriges Unga Muslimer (SUM)
SUM bildades år 1991 och spelade en avgörande roll i bildandet av den europeiska paraplyorganisationen FEMYSO (se ovan) i Stockholm 1995. SUM hade en hög svansföring och deltog ofta i den mediala debatten i frågor som rörde islam och invandring.

I juni 2020 stod det klart att Sveriges Unga Muslimer inte skulle få några nya statliga bidrag och dessutom tvingades återbetala 1,3 miljoner i tidigare utbetalda bidrag. Detta sedan Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf) bedömt att SUM inte respekterar ”demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Efter att ha förlorat sina statliga bidrag utträdde SUM som medlemsorganisation i studieförbundet Ibn Rushd. Idag verkar föreningen helt ha upphört med sin verksamhet och saknar t.o.m. en adress.

Förenade islamiska föreningar i Sverige (FIFS)
FIFS bildades 1973-74 och utgör en paraplyorganisation för ett 40-tal muslimska församlingar runt om i Sverige. Huvudkontoret för FIFS ligger i Stockholmsmoskén och organisationen är nära knuten till Islamiska Förbundet i Sverige. FIFS får statliga bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund. Ordförande för FIFS heter Mohamed Temsamani. Temsamani uppmärksammades i media för att ha gjort praktik hos Muslimska brödraskapets parti ”Frihets- och rättvisepartiet” i Egypten år 2012. Under sin praktik agerade Temsamani i praktiken valarbetare åt Muslimska brödraskapet.

Enligt Temsamani innefattar FIFS ”…hela spektrumet inom islam, allt från de organisationer som är mer lagda åt det salafistiska hållet till de som är mer ”MB-skolade” (inspirerade av Muslimska brödraskapets ideologi)” (studien När tilliten brister, Folkbildningsrådet 2019).

Islamic Relief
Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation kontrollerad av Muslimska brödraskapet. Den svenska delen av Islamic Relief får ta del av biståndspengar via Sida. De ledande personerna inom Islamic Relief har under årens lopp varit i stort sett samma personer som suttit på ledande positioner inom Islamiska Förbundet och studieförbundet Ibn Rushd. Under 2020 tvingades först två ordföranden och sedan hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide att avgå på grund av antisemitiska uttalanden.

Centrala individer

Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige har under många år dominerats av ett fåtal individer som återkommit i ledningen för organisation efter organisation. Det handlar om personer som Omar Mustafa, Mehmet Kaplan, Helena Hummasten (tidigare Benaouda), Mohammed Kharraki och Abdirizak Waberi. Sedan ett par år tillbaka har många av dessa namn bytts ut. Bytet av ledande individer har sammanfallit med en rad granskningar riktade mot organisationer inom brödraskapets nätverk. Om det finns någon koppling mellan granskningarna och ledarskiftet vet vi inte.

Mahmoud Khalfi
Imam vid Stockholmsmoskén. Har vid ett flertal tillfällen bekräftat kopplingen till Muslimska brödraskapet. I en intervju i tidningen ETC (14/6-13) sa Khalfi följande: ”Ja, det är ingen hemlighet att vi har kopplingar till Brödraskapet, vi väljer det som riktning”. Khalfi har även fällt följande uttalande i den tunisiska webbtidningen Tunisnews apropå att Mehmet Kaplan (MP) utsågs till bostadsminister 2014: ”…har normaliserat relationerna med Islamiska Förbundet som är kända för sin tillhörighet till Muslimska Brödraskapet”.

Mostafa Kharraki
Doldis som funnits med i ledningen för en rad organisationer som hör till Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige under många år. Mostafa Kharraki är idag ordförande för Islamiska Förbundets stiftelse.

Omar Mustafa
En av de mest centrala personerna inom Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige. Tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, förbundsrektor vid Ibn Rushd och vice ordförande för Islamic Relief. Innehade under en period samtidigt ledande roller inom alla dessa tre organisationer. Blev invald i Socialdemokraternas partistyrelse 2013, men tvingades avgå några dagar senare efter avslöjanden om att han bjudit in antisemitiska predikanter i sin roll som ordförande för Islamiska Förbundet. I dagsläget har Omar Mustafa inga offentliga uppdrag inom Muslimska brödraskapets nätverk i Sverige.

Mohamed Temsamani
Ordförande för Förenade Islamiska Föreningar i Sverige (FIFS). Satt tidigare som ersättare för Miljöpartiet i kultur- och fritidsnämnden i Solna. Arbetade som valarbetare för Muslimska brödraskapets parti i Egypten, ”frihets- och rättvisepartiet”, i samband med valrörelsen 2012.

Zana Muhammad
Ordförande i Ibn Rushd. Under Zana Muhammads ordförandeskap har Ibn Rushd bl a försökt skrämma ett annat studieförbund till att stoppa en föreläsning med terrorforskaren Magnus Norell i Umeå (detta skedde hösten 2017).

Rashid Musa
Troligen den siste ordföranden för Sveriges Unga Muslimer (SUM). Har profilerat sig bland annat genom att kritisera att islam ofta likställs med terrorism. Musa hade dock själv svårt att hålla rent från våldsbejakande individer inom SUM, vilket starkt bidrog till att föreningen nekades statliga bidrag och tvingades återbetala 1,3 miljoner i tidigare utbetalda bidrag.

Yusuf al-Qaradawi
Muslimska brödraskapets andlige ledare. Idag bosatt i Qatar. Ordförande i European Council of Fatwa and Research som är nära kopplat till brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE. Qaradawi har uttalat sitt stöd för självmordsdåd mot civila israeler, inklusive kvinnor och barn. Han har även fällt en rad antisemitiska uttalanden. Ett av de mer kända är följande, som Qaradawi fällde 2009:

”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar