Partinytt

Partinytt vecka 24

A. Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå kommun år 2022

Arbetarpartiet har utarbetat en Alternativbudget för Umeå kommun. Det är meningen att du ska läsa den inför veckans möte. Du kan ladda hem och läsa den genom att klicka här.

Som framgick på tidningskonferensen har vi många personer att ringa vars prenumerationer har gått ut. Det är viktigt för oss att kontakta dessa och erbjuda dem att fortsätta att prenumerera. Därför kommer denna veckas möte i Umeå att präglas av tidningsarbete: prenumerantringande i första hand – och artikelskrivande.

Då vi alla samlas kl 20:45 – både de som befinner sig på partilokalen och de som ansluter via Zoom – finns det ingen tid att hålla någon egentlig föredragning om vår Alternativbudget. Tanken är att alla ska ha läst denna på egen hand innan mötet kl 20:45 nu på torsdag. Efter en ingress som inte kommer att vara mer än fem minuter är tanken att de som vill får kommentera i form av frågor och synpunkter. Men om inte medlemmarna har läst vårt budgetförslag blir detta naturligtvis mycket svårt.

För att göra det lättare att ta till sig bland annat den siffermässiga delen av vår Alternativbudget har vi skrivit ett slags ”lathund” för dig som läser budgeten. Denna följer här nedan.

1. Krokodilgapet på förstasidan är en symbol för att kostnaderna i Umeå kommun ökar snabbare än intäkterna. Avståndet mellan tänderna på en krokodil är störst längst ut. På samma sätt är det med Umeå kommuns ekonomi – kostnaderna överstiger inkomsterna mer och mer ju längre fram i tiden vi går. Alternativt uttryckt: Underskottet kommer att vara större år 2030 än vad det var år 2020. Krokodilgapet är en symbol som Arbetarpartiet har lanserat i Umeå kommun och används numera även av andra än oss. Precis som begreppet skrytprojekt.

2. Ingressen på sidan två innehåller ingen uppräkning av alla satsningar som vi vill göra. Den innehåller däremot två övergripande strukturförändringar (trendbrott) som kommer att göra satsningar möjliga. Det handlar dels om att förhindra att den s.k. kommunkoncernens låneskuld krossar kommunens ekonomi. Dels handlar det om behovet av en bättre arbetsorganisation och ledarskapskultur. Slutligen förklarar vi vår beredskap att ta på oss regeringsansvar tillsammans med andra partier som delar vår syn i dessa två strukturfrågor där det behövs trendbrott.

3. Sidorna tre, fyra, fem och sex förklarar på ett djupare sätt hur vi vill genomföra de två trendbrotten. Det handlar dels om den nya arbetsorganisation och ledarskapskultur som vi strävar efter. Poängen med denna är följande: för en miljard kronor, vilket är ungefär vad äldreomsorgen kostar i Umeå kommun, kan man få ut omsorg som är värd mer eller mindre än en miljard. Med en bra arbetsorganisation och ledarskapskultur går det att få ut omsorg värd 1,5 miljarder. Med en dålig arbetsorganisation och ledarskapskultur är det möjligt att samma miljard i praktiken krymper till 750 miljoner. Detta gäller även för andra omsorger och skolan, m.m. Detta är en av de absolut viktigaste poängerna som vi vill göra i vår Alternativbudget.

I övrigt tror vi att texten talar för sig själv.

4. På sidan sju finns en förklaring till de siffror som du kommer att kunna ta del av senare. Läs de två avsnitten på denna sida noggrant.

5. Siffertabellerna på sidan åtta är svåra att förstå. Du kan hoppa över dessa. Vill dock säga en sak när det gäller plus och minus i tabellerna. Minus betyder en kostnad för budgeten (kommunens ekonomi). Det som för budgeten utgör en kostnad innebär en satsning på löner för personal och hyra för byggnader. Minus betyder alltså en satsning på exempelvis skola och omsorger. Där det skulle vara ett plus finns inget tecken. Omvänt: Om det inte finns något minus på en rad, framför siffrorna på samma rad, ska detta tolkas som ett plus. Ett plus innebär en besparing/nedskärning sett utifrån budgeten. Detta är förvirrande till en början. Men om du ser dig själv som budgeten (kommunens ekonomi) kommer du att ”tänka” så här: fler personal med högre lön samt hyra av lokaler kostar pengar – det är ett minus på exempelvis 1000 kr. Färre personal med lägre löner samt färre lokaler till billigare pris är också ett minus – fast enbart på 500 kr. Skillnaden mellan 1000 kr och 500 kr innebär en besparing på 500 kr. Detta blir alltså ett ”plus” på 500 kr – för budgeten. Sammanfattningsvis: satsningar på utökad verksamhet innebär ett minus. Satsningar på minskad verksamhet innebär ett plus (som inte sätts ut).

6. På sidorna nio och tio ser du vad vi vill dra ned på och vad vi vill satsa på. På sidan nio använder vi begreppet ”besparingar, inkomstökningar och omfördelningar”. På sidan tio använder vi begreppen ”satsningar på olika verksamheter” samt ”långsiktiga beslut för god ekonomisk hushållning”.

7. Sidan elva är också svår. Vi kommer att förtydliga innebörden av vad som står där muntligt på veckans möte. Vi vill dock att du ska ta fasta på två saker. Längst ned på sidan tio kan du se att vi fördubblar kommunens överskott från 1 till 2 procent (S+MP samt alla övriga partier utom KD och AP ligger på 1 procent). Vårt motiv att fördubbla överskottet beror på att vi vill bryta trenden mot ökad upplåning och skuldsättning.

På sidan elva framgår att S+MP-budgeten innebär att skuldsättningen under de fyra åren 2022-2025 ökar med ytterligare 1 094 miljoner. Arbetarpartiet minskar istället låneskulden med 160 miljoner under samma fyraårsperiod. Skillnaden blir alltså 1 094+160=1 254 miljoner (varför dessa siffror inte är lika stora som i bloggen beror dels på att siffrorna beskriver utvecklingen under fyra år och inte fem, dels för att dessa siffror utlämnar de kommunala bolagen).

8. De sista två och en halv sidorna innehåller utredningsuppdrag som vi vill att kommunfullmäktige ska genomföra. Det är bara att läsa texten. Den är inte svår i sig – förutsatt att man känner till de saker som texten tar upp.

Sammanfattningsvis
Vi vill att du läser budgeten. Vissa delar kommer att vara svårare än andra. Fastna inte på det du tycker är för svårt, utan gå bara vidare till nästa avsnitt. Läs så mycket som möjligt med penna i hand och stryk under det du tycker är bra, svårt och tveksamt.

B. Vi behöver en rejäl spurt i prenumerantringandet

Under förra veckan påbörjade vi ett omfattande arbete med att ringa uppåt 80 prenumeranter på Nya Arbetartidningen vars prenumerationer löper ut inom kort. Vi nådde många av dessa redan under förra veckan, men vi har fortfarande drygt hälften kvar att nå. Nu satsar vi på att nå dessa under den kommande veckan.

C. Nästa vecka träffas vi på onsdag (skälet är att det är midsommarafton på fredag). Vi ska grilla korv och tävla i Melodikrysset

Att vi träffas på onsdag på midsommarveckan är ett undantag. Som du redan vet har vi bara en mötesdag i veckan under sommaren – och det är på torsdagar. Förutom korvgrillning delar vi upp oss i lag och tävlar i melodikrysset.

Zoomare kan också vara med!
Självklart kan även du som deltar via Zoom tävla i Melodikrysset (ifjol vann ju Zoom-laget…). Korven får du däremot grilla själv hemma – gärna på datorn.

Lämna en kommentar