Inrikes

Parallella samhällsstrukturer innebär konfrontation

En pansarvagn på ett torg.
Våren 2021 uttalade sig ett kommunalråd (M) för att sätta in militär i Göteborgs utanförskapsområden. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten
Jan Hägglund
Publicerad i
#172
Lästid 4 min

Det är vår skyldighet att understryka allvaret i det första öppna angrepp som just nu riktas mot det svenska majoritetssamhället. Angreppet kommer från islamisterna som utgör en minoritet av landets 800 000 muslimer. Islamisternas främsta företrädare utgörs av det Muslimska brödraskapet.

Det är ingen tillfällighet att angreppet riktas mot de lagar som stiftats för skydda barnens rättigheter och mot landets alla socialtjänster som ska se till att dessa lagar efterlevs. Muslimska brödraskapet, och andra islamister, räknar med att de ska kunna vinna gehör för sin kritik mot det svenska majoritetssamhället hos bredare grupper av landets 800 000 muslimer just för att de har utmanat det svenska majoritetssamhället på frågan om barnens rättigheter kontra föräldrarnas.

Skälet till detta är att i Sverige är barnens rättigheter väldigt stora i förhållande till föräldrarnas rättigheter, och samhällets skyldigheter är också väldigt stora när det gäller att tillvarata barnens rättigheter – även gentemot föräldrarna och barnens övriga familj. Balansen mellan barnens rättigheter (där barnen företräds av politiker och myndigheter) å ena sidan, och föräldrarnas rättigheter när det gäller sina barn i förhållande till samhällets företrädare å andra sidan, är ofta svår att förstå och acceptera för väldigt många muslimer.

Hetskampanjen och Partiet Nyans

Kampanjen mot Sveriges socialtjänst och LVU-lagstiftning har blivit väldigt hätsk. Den sprids internationellt via exempelvis tv-bolaget al-Jazeera vars arabiskspråkiga version når 50 miljoner tittare. Kampanjen pågår även på sociala media både internationellt och i Sverige. Samt i form av offentliga möten. I bland annat Stockholm och Göteborg lanseras Partiet Nyans på dessa möten. Detta parti deltar i hetsen mot socialtjänsten och LVU. Partiet Nyans vill även ha muslimska friskolor samt en särskild brottsrubricering mot den islamofobi (islamfientlighet) som partiet påstår är väldigt utbredd i Sverige.

Muslimska brödraskapet och ledarna för Partiet Nyans angriper det svenska majoritetssamhällets lagstiftning rörande barnens rätt, och socialtjänstens skyldighet att se att denna rätt efterlevs, av två skäl. Dels då de anser att majoritetssamhällets ståndpunkt är fel och oacceptabel, dels för att de hoppas att kunna radikalisera muslimerna i Sverige inför nya angrepp i andra frågor. Exempelvis i frågor som berör kvinnors rättigheter. Dessa islamister vill förhindra att muslimerna integreras i det svenska samhället. En valframgång för Partiet Nyans skulle stärka islamisternas strävanden. En öppen utmaning måste syfta till att flytta fram islamisternas positioner.

Läggs alla faktorer samman riskerar lögnerna om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimer att få gehör hos breda grupper av muslimer – och även hos andra invandrare. Detta skulle kunna göra det Muslimska brödraskapet ännu starkare. Och ”brödraskapet” utgör huvudkraften i den redan pågående omvandlingen av utanförskapsområden till parallella samhällen med andra värderingar och maktstrukturer.

Vägen mot konfrontation

Men i längden kan det inte existera två parallella strukturer inom en och samma stat. I slutänden måste den nuvarande samhällsstrukturen – baserad på svenska grundlagar och en strävan efter demokratiska beslutsprocesser – vara den struktur som gäller inom hela det svenska samhället. Inte endast inom delar av samhället.

Uppstår det en ny kraft inom staten – som inte accepterar det nuvarande samhällets grundlagar och demokratiska beslutsprocesser – kommer det att uppstå en kris. Motsättningarna kommer inte endast att skärpas till mellan de som ställer upp bakom grundlagarna – både svenskar och invandrare. Och de som vill se enklaver etableras i Sverige baserade på sharia och på hederskulturens förtryckande normer. Krisen kommer även att mobilisera statens hårda kärna.

Har ledarskapet för det Muslimska brödraskapet tänkt över konsekvenserna av vad en radikaliserad och förstärkt islamistiska rörelse i Sverige skulle innebära? Är ”brödraskapets” ledare beredda att försöka ”ta över” hela, eller delar, av samhället? Om inte måste de backa – i tid. För det kan inte existera två parallella maktstrukturer inom en och samma stat. Detta kommer att leda till en konfrontation.

En sådan konfrontation kan komma tidigare än vad många tror. Våren 2021 uttalade sig ett kommunalråd (M) för att sätta in militär i Göteborgs utanförskapsområden. Detta kommunalråd är inte ensam om sina åsikter. Det finns bland annat en beredskap för att ”omskola” militärer till poliser på mycket kort tid. Våldet skymtar.

Muslimska brödraskapet splittras?

Inriktningen på Partiet Nyans valrörelse – stärkt genom kampanjen mot socialtjänsten och LVU samt uppbackning av Muslimska brödraskapet och andra islamister – riskerar att påskynda utvecklingen mot en konfrontation som riskerar att förändra Sverige. På djupet.

Kanske är det detta perspektiv som har lett fram till den spricka som kan anas inom Muslimska brödraskapet!

Detta genom att Imamrådet i Sverige tar avstånd från hetskampanjen mot socialtjänst och LVU samtidigt som FIFS (Förenade Islamiska Föreningar i Sverige) bidrar till att mobilisera folk till Partiets Nyans hetskampanjer mot det svenska majoritetssamhället.

NyA återkommer i dessa frågor. Garanterat.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar