Inrikes

Hetskampanjen mot LVU och lanseringen av Partiet Nyans – islamisternas utmaning av majoritets-Sverige

Hetskampanjen om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar går långt djupare än vad de flesta förstått. Fotomontage: NyA.nu
Jan Hägglund
Publicerad i
#172
Lästid 7 min

Lögnerna om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar utgör, tillsammans med lanseringen av Partiet Nyans, den första öppna utmaningen av majoritets-Sveriges lagar och värderingar. Utmaningen kommer från de parallella samhällsstrukturer som vuxit fram i utanförskapsområden ur arbetslösheten och isolering, sharia och hedersförtryck.   

Det första öppna angreppet på majoritets-Sveriges lagar och värderingar har organiserats av islamisterna. Det vill säga av representanterna för en minoritet av Sveriges uppåt 800 000 muslimer. Islamisternas mest inflytelserika organisation är Muslimska brödraskapet. Lokala företrädare för FIFS (Förenade Islamiska Föreningar i Sverige) bidrar till att dra besökare till de manifestationer som dels angriper socialtjänsten och LVU, dels lanserar ”Partiet Nyans” som kan värva både medlemmar och väljare. Men Muslimska brödraskapets deltagande krävs för denna öppna utmaning av majoritets-Sverige. Och ”brödraskapet” återfinns inom FIFS, Partiet Nyans, studieförbundet Ibn Rushd och en rad andra organisationer. Muslimska brödraskapet utgör de parallella samhällsstrukturernas samordnare och ryggrad.

Angreppet på LVU – försök att mobilisera muslimerna

Det är ingen tillfällighet att detta första angrepp mot majoritets-Sverige riktar sig mot den lagstiftning som berör omhändertagandet av barn (LVU). Internationellt sett är barnens ställning i Sverige väldigt stark i förhållande till föräldrarnas. Och det är samhället – i form av lagar som upprätthålls av politiker, socialtjänst och polis – som ska försvara barnen mot föräldrar och övrig familj. Om detta skulle behövas. Denna syn på barnets egna rättigheter, och samhällets skyldigheter, är främmande för väldigt många invandrare. Cirka 80-90 procent av barnen i världen växer upp i länder som tillåter aga. Angreppet på den socialtjänst som enligt LVU är skyldig att gripa in till försvar av barnen, även mot barnens egna föräldrar, utgör ett försök av islamisterna att mobilisera så stora grupper som möjligt. I första hand av landets uppåt 800 000 muslimer.

Sharia – tron på en gudomlig lagstiftning

Detta första angrepp kommer att följas av fler. Muslimska brödraskapet är anhängare av sharia. Detta innebär tron på en gudomlig lagstiftning främst baserad på Koranen och uttolkad av ett självutnämnt prästerskap. Eftersom en gudomlig rättsskipning alltid står över de lagar som är skapade av människan innebär detta att sharia står över svenska lagar – även grundlagarna!

Kristendomen och judendomen har accepterat att religionen är en privatsak för individen medan samhället styrs genom ett parlament som utses i allmänna val. Men de muslimer, exempelvis ”brödraskapet”, som anser att sharia borde gälla även i Sverige har en helt annan uppfattning. För dem innebär islam ett allomfattande regelsystem både för hur individerna och familjerna ska leva – men också för hur samhället ska styras. Av det självutnämnda prästerskapet!

Islamister, som det Muslimska brödraskapet, har inte bara en annan syn på barnens rättigheter än vad den svenska lagstiftningen ger uttryck för. Anhängarna av sharia har även en syn på kvinnans ställning, och på demokratiska fri- och rättigheterna, som inte är förenliga med svenska grundlagar och med annan lagstiftning. Därför kommer detta första, öppna, angrepp på majoritets-Sverige att följas av fler.

Muslimska brödraskapet byter taktik

En förklaring till att Partiet Nyans lanseras i stor skala inför valet 2022 kan vara att Muslimska brödraskapets tidigare taktik, som bestått i att infiltrera en rad olika riksdagspartier, har stött på ökade svårigheter. Några personer vars politiska karriärer har stoppats – sedan deras kontakter med rasistiska, anti-semitiska och fascistiska grupper och föreläsare blivit kända – är Mehmet Kaplan och Yasri Kahn (MP), Abdirisak Waberi (M), Omar Mustafa (S) och även ledaren för Partiet Nyans, Mikail Yüksel (tidigare C).

När denna väg nu börjar stängas ändrar det, organisatoriskt sett, mycket flexibla Muslimska brödraskapet taktik. Åtminstone en del av ”brödraskapet” satsar nu på en öppen, istället för en smygande, konfrontation med majoritets-Sverige. Därav denna kampanj med lögner om att socialtjänsten kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar, samtidigt som Partiet Nyans lanserar sin valrörelse.  

Från utanförskap till parallella strukturer

Sverige har fört en, i jämförelse med övriga EU, mycket generös och ogenomtänkt flykting- och invandrarpolitik. Samtidigt har politiker och myndigheter inte talat klarspråk om vad som ”gäller” för de nyanlända i Sverige. Landets arbetsmarknad har inte heller klarat av att, på det sätt som den gjorde under 1990-talet, ”suga upp” flyktingar och invandrare. Fasta heltidsarbeten med arbetskamrater utgör nämligen själva grunden till en lyckad integration. Det är bland arbetskamraterna som integrationen äger rum genom samarbete i arbetsprocessen och gemensam kamp för bättre villkor. Det är på jobbet som behovet av att kunna det svenska språket blir uppenbart. Detsamma gäller vid studier.

Långtidsarbetslösheten bland invandrare, inte minst hos muslimer, har även lett till en orörlighet för just dessa på bostadsmarknaden. Lägg därtill att svenskar, och även invandrare med högre utbildning och mer välbetalda jobb, under lång tid har flytt vissa bostadsområden. Dessa faktorer har lett fram till s.k. utanförskapsområden. Huvudansvaret för detta misslyckande vad gäller integration ligger hos de svenska riksdagspartierna. Oavsett om regeringarna har letts av S eller M.

Idag beskriver inte längre begreppet ”utanförskapsområden” hela verkligheten. Självklart finns det många med invandrarbakgrund som vill bli en del av majoritets-Sverige. Men inte alla. Muslimska brödraskapet tillhör de som aktivt motarbetar muslimernas integration i majoritets-Sverige. De har länge arbetat för att förvandla s.k. utanförskapsområden till samhällen med parallella värderingar och maktstrukturer (informella hedersdomstolar). ”Brödraskapet” vill radikalisera och isolera muslimerna i Sverige – inte integrera. De vill skapa enklaver där sharia och hederskulturens förtryck utgör de rådande normerna. 

S och ”brödraskapets” oheliga allians 

Muslimska brödraskapet har vuxit sig starka av minst tre skäl. Först på grund av att det finns många muslimer i Sverige. Sedan för att politiker och myndigheter under årtionden tillåtit ”brödraskapet” att företräda så gott som alla muslimer – trots att de utgör en minoritet! Slutligen för att Socialdemokraterna 1999 ingick en ohelig allians med Muslimska brödraskapet. Denna allians gick ut på att ”brödraskapets” representanter fick platser på (S) valsedlar till riksdag, landsting och kommuner i utbyte mot att dessa islamister skulle utnyttja sina kontakter för att få imamerna att uppmana moskébesökarna att rösta på (S)!

Idag låter detta som en konspirationsteori. Men denna oheliga allians är väl dokumenterad. Sedan du läst klart denna artikel kan du klicka här och själv se den ömsesidiga cynism som finns i nämnda metod – en metod som sedan plockades upp av övriga partier.

Det svenska samhället behöver inte slitas itu

Den kampanj mot socialtjänsten som kan verka vansinnig är inte vansinnig för de som vuxit upp med en helt annan syn på föräldrars rättigheter, i förhållande till samhällets skyldigheter, när det gäller barn. I denna fråga kan Muslimska brödraskapet få stöd långt utanför sin egen krets. Inte bara bland muslimer utan även bland många andra invandrare. Hederskulturen finns hos andra grupper än muslimer.

De svenska politikerna skickar militär till Gotland. Men de förmår inte se risken att samhället slits sönder inifrån. En sak är klar. Muslimerna är i Sverige för att stanna. Den fråga som måste ställas är om Muslimska brödraskapet, Partiet Nyans, FIFS och andra ska lyckas i sin strävan efter att skapa parallella samhällsstrukturer. Eller om även muslimerna ska integreras i det svenska samhället?

NyA kommer, i en rad artiklar i detta temanummer, att beskriva vägen fram till dagens situation. Å ena sidan finns SD vars ledande företrädare kallar islam för en ”vedervärdig” religion. Å andra sidan ser vi framväxten av ett parti – med en partiledare som både har kopplingar till Muslimska brödraskapet och fascistiska Grå vargarna – detta till tonerna av en hatkampanj som hävdar att socialtjänster kidnappar, hjärntvättar och begår övergrepp på barn till muslimska föräldrar.

Situationen kan verka hopplös. Detta är dock inte uppfattningen hos NyA:s redaktion. Men vägen framåt kräver dock en helt annan, och ärligare, verklighetsuppfattning än den som det svenska etablissemanget står för. Det gäller att erkänner de både farliga och starka krafter som drar åt olika håll. Det är allvar nu.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar