Kommunens skuldsättning skenar med S+Mp+Alliansen. Men inflation o. räntehöjningar kräver att skulderna minskas. Nu krävs prioriteringar !

Oavsett hur du
röstar till riksdagen – rösta
på Arbetarpartiet i valen till Umeå
kommun och Regionen. Ska du bidra till verklig
förändring måste du även engagerar dig
de 1460 dagarna fram till
nästa val 2026.

__     __     __

Ingress
I juni år 2020 antogs budgeten för året 2021. Arbetarpartiet (AP) hade avsatt 600 miljoner till investeringar. Övriga partier hade enats om en investeringsbudget på hela 1500 miljoner. Vi i AP fick, naturligtvis, kritik av de övriga partierna för att vi hade varit för snåla.

Men hur blev utfallet (verkligheten) när år 2021 kunde utvärderas. Verkligheten visade att investeringarna hade uppgått till 630 miljoner. Vi låg alltså 30 miljoner ifrån utfallet eller verkligheten. Övriga partier låg 1500 – 630 = 870 miljoner ifrån utfallet eller verkligheten. Detta talar sitt tydliga språk.

Del ett
I juni i år antogs en investeringsbudget för 2023 och samtidigt en plan för investeringarna för åren 2024, 2025, 2026. Jag väljer att kalla detta för en ”långtidsbudget för investeringarna”. Den långtidsbudget som S+Mp+Allianspartierna antog för investeringarna under de fyra åren 2023 – 2026 landade på hela 5000 miljoner! För att finansiera detta måste dessa partier, enligt sina egna siffror, öka upplåningen med 2300 miljoner under samma fyraårsperiod!

I maj i år, månaden före antagandet av ”långtidsbudgeten för investeringarna”, låg Umeå kommuns låneskuld på 1900 miljoner. S+Mp+Allianspartierna planerar alltså att ytterligare öka kommunens låneskuld med 2300 miljoner under de kommande fyra åren. Innebörden av detta är att S+Mp+Alliansens långtidsbudget för investeringarna förutsätter att låneskulden, vid utgången av 2026, kommer att ligga på 1900 miljoner + 2300 miljoner = 4200 miljoner.

Del två
S+Mp+Alliansen planerar alltså att mer än fördubbla låneskulden på bara fyra år! Från dagens 1,9 miljarder till 4,2 miljarder. Men till detta ska läggas att idag ökar räntorna snabbare än på mycket länge. Även om kommunens lån, till stor del, var bundna till vissa procentsatser kommer ränteökningarna ändå att slå igenom – även på Umeå kommuns snabbt ökande låneskuld. Tyvärr innebär detta att låneskulden, vid utgången av 2026, mycket väl kan vara betydligt större än 4,2 miljarder.

I ett läge med ökande inflation och stigande räntor förefaller det sällsynt oansvarigt att mer än fördubbla Umeå kommuns låneskuld på bara fyra år. Det som krävs, i dagens krissituation, är istället att kommunens skuldberg minskas under de kommande fyra åren.

Del tre
Arbetarpartiet hade en mer återhållsam investeringsbudget under året 2021 (se ingressen ovan). Vi har även en mer återhållsam ”långtidsbudget för investeringar” när det gäller fyraårsperioden 2023 – 2026. Detta gör att vi kan åstadkomma ett trendbrott under nämnda fyraårsperiod när det gäller kommunens skuldsättning. AP:s finansieringsbudget gör det möjligt att påbörja en avbetalning av kommunens skulder. Denna skuldminskning är visserligen blygsam och ligger ”endast” på 360 miljoner under fyraårsperioden.

Men att överhuvud taget minska kommunens skulder, i ett läge då S+Mp+Alliansen planerar att mer än fördubbla kommunens skulder, innebär en väldig skillnad.

Skillnaden är faktiskt väldigt stor. Vid utgången av år 2026 kommer kommunens skuldsättning vara mellan 2500 – 2600 miljoner lägre med Arbetarpartiets ”långtidsbudget för investeringarna”. Detta i jämförelse med den skuldsättning som skulle bli resultatet  om den av S+Mp+Alliansen antagna investeringsplanen förverkligas. Skillnaden kan för övrigt bli ännu större på grund av stigande räntor.

Umeå kommuns skuldsättning med AP:s alternativ vid utgången av 2026: 1900 – 360 = 1640 miljoner
Skuldsättningen med det alternativ som S+Mp+Alliansen har antagit: 1900 + 2300 = 4200 miljoner
Skillnad: 4200 – 1640 = 2560 miljoner.

Del fyra
Det finns olika metoder för budgetering. En investeringsbudget kan vara en prognos. Detta betyder att De Styrande endast gissar hur utfallet kommer att bli – utan att själv ens försöka påverka utfallet, utan att själv försöka styra, utan att själva våga prioritera. Denna metod kan kallas för en passiv budgetering. Metoden kan också kallas för en viljelös budgetering. Eller för en feg, och därför en dålig, budgetering.

En investeringsbudget kan också vara ett uttryck för en medveten planerad viljeinriktning. I detta fall måste De Styrande klara av att prioritera. Att prioritera betyder att välja att förverkliga vissa projekt – och att inte förverkliga andra. Att prioritera betyder också att, av de projekt som verkligen ska förverkligas, lägga vissa före och andra senare – i en turordning. Denna metod kan kallas för en aktiv budgetering. Återigen: Denna metod uttrycker en medveten viljeinriktning.

Del fem
Att banta eller inte banta – det är frågan. De Styrande i Umeå kommun använder sig av passiv budgetering när det gäller investeringarna. Deras metod kan jämföras med ett klädinköp för en person som borde gå ned i vikt. Om den som behöver banta – från exempelvis 150 kg till 63 kg – köper kläder som är stora nog även för någon som väger 180 kg innebär ju inte kläderna någon som helst press på den som behöver banta. Den som väger 150 kg kan ju, om det bara kommer an på kläderna, till och med gå upp i vikt!

Låt oss gå tillbaka till investeringsbudgeten för året 2021.

Utfallet blev alltså 630 miljoner. Vi hade trängre kläder – nämligen 600 miljoner. Men S+Mp+Alliansen hade skaffat kläder vida nog för 1500 miljoner. Med tanke på att utfallet blev ”endast” 630 miljoner fanns ingen som helst viljeinriktning i form av prioriteringar från S+Mp?Alliansens sida. Det fanns inget resonemang av typen: Vi bygger A och B, men inte C och D – och sedan förverkligar vi A före B.

Avslutning
Arbetarpartiet använder sig av aktiv budgetering. Skälet till att Arbetarpartiet kan börja betala av på, och därmed minska, kommunens skuldberg under samma fyraårsperiod som S+Mp+Alliansen vill mer än fördubbla låneskulden – är att vi förmår prioritera. Vi är, exempelvis, inte emot en evenemangsarena. Men den ska inte betalas med kommunala pengar. Detta ställningstagande innebär en prioritering. Vi i Arbetarpartiet väljer bort något som övriga partier vill betala för – åtminstone delvis med kommunens pengar.

Lämna en kommentar