Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

*Ingress
Detta är mitt fjärde blogginlägg om hur hur pengarna borde fördelas på Umeå kommuns verksamheter under nästa år. Debatt och beslut om de 10 700 miljoner som det handlar om, om drifts- och investeringsbudgetar läggs samman, sker i morgon måndag 19 juni. Jag har försökt underlätta för alla läsare att förstå vad som händer. Mina tre tidigare blogginlägg om budgetprocessen har haft följande rubriker:
* Kommunstyret döljer sanningen – bakom budgetsiffrornas ”satsningar” döljer sig nedskärningar på skola, omsorg och tekniska!
* Budgettricket = 500 miljoner ”glöms”. SE HELA TABELLEN över hur kommunstyrets ”glömska” drabbar Umeå kommuns verksamheter.
* VERKLIGA satsningar på äldre och på skolan måste finansieras – sedan verksamheten kompenserats för inflation. Läs hur AP klarar detta.

Efter att ha avslöjat dolda sanningar om:
a) hur ”satsningar” döljer nedskärningar,
b) hur budgettricket för 500 miljoner går till,
c) hur Arbetarpartiets finansiering av den egna budgeten ser ut …
… har turen nu kommit till vilka verksamheter som vi själva, i första hand, vill prioritera.

Du kan själv se nedan. Då du gör det ska du komma igår några viktiga faktorer:
att anslå två miljoner extra till Fritidsnämnden innebär en större satsning än vad två miljoner extra till Äldrenämnden skulle innebära. Skälet är att Äldrenämndens verksamhet är så väldigt mycket större än Fritidsnämndens. Det är bland annat därför som vi anslår på mycket mer ”extra” pengar till äldreomsorgen i vår Alternativbudget än till Umeå Fritid. Detta kommer du att märka då du läser hur Arbetarpartiet vill fördela kommunens pengar,
att allt blir väldigt annorlunda om ett parti först finansierar en politisk nämnd för kostnadsökningar på grund av index och volym – för att sedan göra reella satsningar. Eller om ett parti inte låtsas om index och volym.

Till sist: du kommer att få ut mycket mer av detta blogginlägg om du har läst de tre föregående budgetinläggen – exempelvis det förra som hade rubriken ”VERKLIGA satsningar på äldre och på skolan måste finansieras – sedan verksamheten kompenserats för inflation. Läs hur AP klarar detta”.

Men över till våra prioriteringar (eller satsningar).

*Arbetarpartiets satsningar i sin Alternativbudget för 2024
A. Övergripande satsningar. För att vi inte själva ska bli en del av det gigantiska budgettrick som förvandlar vad som i verkligen är reella nedskärningar till vad som på papperet ser ut som ”satsningar” börjar Arbetarpartiet med att kompensera alla kommunens verksamheter för index- och volymökningar vilka totalt uppgår till 500 miljoner kr. Innebörden av detta är att de satsningar som vi gör nedan inte urgröps av varken inflationen eller den automatiska uppräkning som (borde) ske beroende på att kommunen tar hand om fler äldre, fler barn och skolelever. Tilläggas bör att tidigare gjordes inga försök att, vilket sker idag, dölja effekterna av index och volym.

De satsningar som vi gör (se nedan) innebär alltså verkligen reella förbättringar av kvalitetshöjande art eller sker i form av utökad verksamhet – delvis på grund av ny lagstiftning. Vi vill särskilt lyfta fram nedanstående::

Kommunstyrelsens (KS) svängrum begränsas genom att vi, bland annat, gör stora besparingar och omfördelningar i vad vi anser vara svårgenomträngliga anslag till KS. Det handlar exempelvis om:
– minskade politiska overheadkostnader, avbolagiseringar och åtgärder för att minska sjukskrivningar: 30 miljoner,
– minskade anslag till Norrlandsoperan, Bildmuseet, Folkets hus, Curiosum samt en omorganisation av Gitarrmuseet: 16 miljoner,
– minskade anslag till oförutsedda behov, näringslivsservice, kommunikationsenheten: 25,0 miljoner
– halverade anslag för tillväxt och verksamhetsutveckling: 27,2 miljoner

Pengarna från KS och pengar från andra källor (se vår totala finansiering i min förra blogg) använder vi till satsningar på bland annat följande nämnders verksamheter.

B. Äldreomsorg – plus individ- och familjeomsorg
Arbetarpartiet prioriterar Äldreomsorgen. Här finns akuta behov av mer personal och av ökad utbildning. För att arbetet ska bli mer attraktivt måste utvecklingsmöjligheterna öka både vad gäller kunskaper och löneutveckling.  Vi gör vi reella och kvalitetshöjande satsningar på:
■ Inrättandet av en utbildnings- eller karriärstege för undersköterskor och vårdbiträden.
■ Vi tillgodoser även det nya lagstadgade kravet på dygnsvila.
Dessa satsningar sker alltså ovanpå, eller utanför, index- och volymökningarna.
Det handlar om sammanlagt 35,6 miljoner.

■ Vi gör även reella och kvalitetshöjande satsningar inom Individ- och familjeomsorgen. Det handlar bland annat om utbildning samt om att tillgodose kraven på dygnsvila.
Sammanlagt 20,0 miljoner.


C. Skolan

Vi tillskjuter medel till för- och grundskolan samt till i gymnasie- och vuxenutbildningen.
■ I för- och grundskolan ligger vår betoning främst på medel för att hantera pandemins kvardröjande effekter (vissa elever har halkat efter) samt på medel till elever med särskilda behov genom resursklasser och satsningar på speciallärare samt på specialpedagoger. Även här täcker vi först de ökade kostnaderna för index och volym.
Sedan handlar det om sammanlagt 14,6 miljoner.

■ När det gäller gymnasiet och vuxenutbildningen har det tillkommit en rad lagstadgade krav. Det handlar bland annat om att öka antalet elever på Introduktionsprogram. Vi tillskjuter medel för dessa lagstadgade krav – sedan vi täckt de ökade kostnaderna för index och volym.
Sammanlagt 12,1 miljoner.

D. Klimat och miljö
Även här börjar vi naturligtvis med att täcka ökade kostnader för index och volym. Våra satsningar på dessa områden fördelar sig på ett flertal nämnder. Vi tillskjuter medel på 5,0 miljoner till Tekniska nämnden för att klimatanpassa vinterväghållningen; vi ger 5,0 miljoner extra till Miljö- och hälsoskydd för ett försök med samordnad varudistribution; vi satsar även 10,0 miljoner extra på kollektivtrafiken som ligger under Kommunstyrelsen.
Sammanlagt 20,0 miljoner.


E. Fritid och föreningslivet

Vi vill även stärka föreningslivet. Vi ökar aktivitetsstödet till föreningarna samt anslår pengar för att få upp fotbollstältet som skandalöst nog inte har kunnat användas. Plus index och volym.
Sammanlagt 2,0 miljoner.

*Avrundning
Jag vill återigen betona den dramatiska skillnaden mellan ett parti som redovisar sina ekonomiska satsningar
efter att först ha ”inflationssäkrat” pengarna samt tagit hänsyn till den ökade arbetsvolymen – d v s tillskjutit pengar för index och volym – och de partier som redovisar sina siffror UTAN att först ha ersatt verksamheterna för denna kostnad på totalt 500 miljoner för år 2024.Ett avslutande exempel: I S+MP budgeten påstås att de år 2024 satsar 87 miljoner mer på Tekniska nämnden än i år 2023. Men sedan vi tagit hänsyn till effekterna av index och volym innebär dessa båda partiers budget en reell nedskärning för 2024 på 78 miljoner! Skillnad mellan sken och verklighet blir i detta fall alltså 87+78 = 165 miljoner!

Det är väldigt mycket.

Arbetarpartiets egen satsning på Tekniska nämnden inför 2024 kan verka liten. Vi ökar endast denna jättenämnds budget med 4,9 miljoner år 2024. Men Arbetarpartiet satsar i verkligheten 82,8 miljoner mer på Tekniska nämnden än S+MP. Detta beror på att vi, till skillnad från exempelvis S+MP, först har ersatt Tekniska nämnden för de kostnadsökningar som uppstår på grund av index och volym.

Och så är det – nämnd för nämnd. Arbetarpartiets satsningar är alltså på riktigt.

* Till sist
Vill du fördjupa dig i denna helt avgörande ”redovisningsfråga” ska du läsa mitt tidigare budgetinlägg kallat ”Budgettricket = 500 miljoner ”glöms”. SE HELA TABELLEN över hur kommunstyrets ”glömska” drabbar Umeå kommuns verksamheter”.

Återigen: Arbetarpartiets satsningar är riktiga satsningar.

Vi ses efter budgetfullmäktige i morgon måndag 19 juni.

Lämna en kommentar