Ny ledarskapskultur: Chefen ska se till att anställda har vad som krävs – personaltäthet, utbildning, redskap – och sedan ta ett steg tillbaka

Jag har två syften med min blogg: att motverka en
sjunkande allmänbildning i samhällsfrågor; att väcka intresse
för AP. Idag samtalar jag med mina läsare om behovet av trendbrott.

Ingress
Inför valet till Umeå kommunfullmäktige strävar Arbetarpartiet (AP) efter umebornas förtroende. Detta i syfte att få starkast möjliga politiska  mandat av väljarna för att kunna genomföra ett antal trendbrott i Umeå kommuns olika verksamheter – både i förvaltningarna och i bolagen – som vi anser vara extra viktiga för kommunen. Jag har tidigare hunnit med att skrivia två blogginlägg om nödvändiga trendbrott. Dessa är:
* behovet av en förbättrad arbetsorganisation inom kommunens förvaltningar (23 sept),
* behovet att kommunledningen tar vara på Umeås stora möjligheter att bli en viktig del i försvaret, och omvandlingen, av dagens industri till framtidens gröna industriella produktion (25 sept).

Så har ej hittills varit fallet. Kommunledningens oförmåga att erbjuda mark till batterifabriken Northvolt avskräcker. Men en förbättring verkar glädjande nog vara på gång. Vi får bara hoppas att denna inte kommer för sent.

Nedanför ska jag förklara varför Umeå kommuns förvaltningar behöver en helt ny ledarskapskultur – om om varför en miljard inte alltid är en miljard. Detta är det tredje exemplet på vad vi i AP anser vara ett absolut nödvändigt trendbrott – i syfte att lyfta Umeå in i framtiden.

Trendbrott tre

Del ett
Det finns en verklig styrka på golvet bland den personal som utför förvaltningarnas verksamheter i Umeå kommun. Men om ”styrkan från golvet” ska kunna släppas lös och komma förvaltningarnas verksamheter tillgodo krävs det ett trendbrott när det gäller ledarskapskulturen. Detta oavsett hur många förvaltningar som Umeå kommun håller sig med.

Dagens auktoritära och passiviserande ledarskapskultur måste ersättas med vad som kallas för ett processorienterat arbetssätt. Kärnan i detta (processorienterade) arbetssätt är att chefen ska se till att de anställda har de förutsättningar som krävs, bland annat i form av personaltäthet, utbildning och arbetsredskap, och sedan ta ett steg tillbaka för att överlåta problemlösningarna till de närmast berörda. De ”på golvet”. Det är ju dessa som är specialisterna eftersom de utför själva jobbet = processen.

Detta överlåtande av ansvar innebär en helt ny ledarskapskultur.

Om styrkan från golvet kan tas till vara kommer detta, i ett första steg, att leda till ökad arbetsglädje och kreativitet. Men även till färre långtidssjuka och lägre personalomsättning. Ett processorienterat arbetssätt kommer att innebära mer ”produktion” per timme. Alternativt uttryckt. Varje inbetald skattekrona kommer att resultera i bättre omsorg för de äldre, bättre undervisning för eleverna samt i ökad trygghet och trivsel för de anställda – samt för umeborna i allmänhet.

Del två
Debatten handlar alltför ofta om marknadskrafterna eller politikerna ska topp- eller detaljstyra verksamheterna. Detta både i och utanför Umeå kommunfullmäktige. AP står för en tredje ståndpunkt. Detta just i form av ett processorienterat arbetssätt där chefen ska se till att de anställda har de förutsättningar som krävs, bland annat i form av personaltäthet, utbildning och arbetsredskap, och sedan tar ett steg tillbaka för att överlåta problemlösningarna till de närmast berörda. De ”på golvet”. Återigen: Det är ju dessa som är specialisterna eftersom de utför själva jobbet = processen.

Del tre
En konsekvens av förbättringar vad gäller arbetsorganisation och ledarskapskultur är att en miljard inte alltid är en miljard. Låt oss, som ett exempel bland många, ta den verksamhet som ligger under Individ- och familjenämnden. Nämndens verksamheter tilldelas idag, ungefär, en och en halv miljard kronor om året för att utföra sina uppgifter. Med rätt arbetsorganisation och ledarskapskultur – i form av ett gemensamt ansvarstagande för helheten och ett processorienterat arbetssätt med ökat ansvar och inflytande för de anställda – kommer produktivitet och trivsel att öka samtidigt som sjukskrivningar och personalomsättning kommer att minska.

Det är därför vår fasta övertygelse att en miljard inte alltid är en miljard.

Med rätt arbetsorganisation och ledarskapskultur kan en budget på en miljard innebära en ”produktion” av omsorg som motsvarar 1,25 miljarder! Alltså 25 procent mer. Men detsamma gäller tyvärr även i motsatt riktning. Men ett mindre bra arbetssätt – där toppstyrning och rädsla leder till få egna initiativ, motsättningar mellan personal, hög sjukfrånvaro och personalomsättning – är risken stor att en satsad miljard skattekronor riskerar att endast ”producera” omsorg för 750 miljoner. Alltså 25 procent mindre verksamhet för pengarna!

Avslutning
AP anser att det krävs ett kraftfullt trendbrott när det gäller arbetsorganisation och ledarskapskultur. Umeå kommunen måste åter ta steg mot ett färre antal förvaltningar med en uttalad strävan efter ett ökat samarbete över verksamhetsgränserna som mål och samtidigt kombinera detta med ett processorienterat arbetssätt.

Till min stora glädje har även andra kommunpolitiker tagit upp detta tema. Detta ger mig anledning att återkomma till frågan om arbetsorganisationen och klargöra vår position ytterligare. AP tror inte att det är realistiskt att återigen göra om hela resan till en enda stor kommungemensam förvaltningsorganisation.

Men ”produktionen” skulle tjäna på ett färre antal förvaltningar. Vi ska redogöra för hur vi vill minska på dessa.

Till sist: ett ytterligare trendbrott handlar om utvecklingen av den totala låneskulden för Umeå kommuns verksamheter i förvaltningar och bolag. Det tog 400 år att ackumulera en skuld på uppåt tio miljarder (9800 miljoner). Nu tänker kommunledningen öka denna skuld med mellan 55 – 60 procent. Och detta på endast fem år (2021 – 2025).

Här krävs ett omedelbart trendbrott!

Jag för fram vår problembeskrivning och lösning i nästa eller i näst-nästa blogginlägg. Och du, käre läsare, är välkommen att även inkomma med synpunkter på den mer konkreta lokalpolitiken i Umeå kommun.

Lämna en kommentar