Seger för funktionshindrade som beviljats elrullstol av sjukvården – men inte fått någon p g a kommunen! Byggnadsnämnden löser problemet

”If you’re going to kick authority in the teeth,
you might as well use both feet”. Keith Richards

Försvara yttrande- och tryckfriheten

____________________

Skrivet tillsammans med Davis Kaza

Ingress
Det är inte alltid vi i Arbetarpartiet (AP) har förmånen att skriva om segrar. Men idag har vi en seger att berätta om! På denna blogg har vi tidigare beskrivit den Administrativa Idioti (AI) som gått ut över vissa funktionshindrade i Sverige. En del av de drabbade bor i Umeå kommun. Det handlar om personer som, av sjukvårdens läkare, har beviljats en elrullstol för utomhusbruk på grund av sitt handikapp – men som råkat bo i ”fel” bostad och därför inte haft möjlighet att förvara elrullstolen på ett säkert sätt. Då elrullstolen inte har kunnat förvaras säkert har de funktionshindrade förvägrats tillgång till den elrullstol som de blivit beviljade av sjukvården!

Men på mötet med Umeå kommunfullmäktige den 27 november lovade byggnadsnämndens ordförande att denna absurda situation ska lösas i början av 2024. Detta är en seger. I första hand för de individer som blivit beviljade en el-rullstol för utomhusbruk men som inte kunnat använda denna på grund av den Administrativa Idiotin (AI). I andra hand är det en seger för Arbetarpartiet och de som stött oss (Johan, samt Liv från Vänsterpartiet i Umeå).

Del ett
Tolkningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag förändrades
i och med en dom i Högsta förvaltningsrätten i december 2020. Alltså för tre år sedan. Tidigare har en person som av medicinska skäl beviljats en elrullstol av regionen (sjukvården) kunnat söka, och erhålla, bostadsanpassningsbidrag från sin kommun – om den lägenhet i vilken personen som beviljats en elrullstol saknade tillräckliga förvaringsutrymmen. Både regionen (sjukvården) och kommunen drog alltså tidigare åt samma håll för att hjälpa den funktionshindrade. Men detta förändrades då tolkningen av lagen förändrades.

För att en person ska få en elrullstol krävs att två villkor ska vara uppfyllda:

a) Regionen (sjukvården) måste göra en medicinsk bedömning som visar att en viss person har en funktionsnedsättning av en sådan art att en elrullstol skulle innebära en påtaglig förbättring av personens liv.

b) Elrullstolen måste kunna förvaras i ett utrymme där den är skyddad, kan hållas torr och (helst) även laddas. Saknas ett sådant utrymme i huset där personen som beviljats elrullstolen bor har det tidigare gått att söka pengar till ett fristående elrullstolsgarage.

Problemet med den nya tolkningen av lagen är att personer som beviljats elrullstol av sjukvården kan nekas bidrag till ett fristående elrullstolsgarage – och därmed bli utan elrullstol! I Umeå har funktionshindrade, som hamnat i denna situation, fått uppmaningen att söka en ny bostad för att på så sätt kunna hämna ut sin elrullstol. Man tar sig för pannan.

Del två
AP tog upp denna absurditet i Umeå kommunfullmäktige
första gången i november 2022. Det svar vi då fick från funktionshinderrådets ordförande (S) var att han höll med oss om att den situation som uppstått inte var acceptabel. Han gick faktiskt ett steg längre; han sa att situationen var rent overklig och mardrömslik (”en Kaftavärld”)! Men att göra något konkret åt denna mardrömslika situation, här och nu, ansåg sig inte funktionshinderrådets ordförande kunna. Istället skulle frågan utredas… och utredas … och … Detta trots att den förändrade tolkningen av lagen redan hade inneburit två (2) förlorade år för de funktionshindrade.

Det problem som kunde anas var att kommunerna och regionerna var oense om vem som, efter den nya tolkningen av lagen, skulle betala för garagen till el-rullstolarna. Det var detta som nu drabbade de funktionshindrade.

Del tre
Men socialtjänstlagen är mycket tydlig med att det är kommunerna som har ansvaret för att enskilda individer inte hamnar i kläm när myndigheter är oense om hur en fråga ska lösas (exempelvis då sjukvården /Regionen beviljar en el-rullstol, men kommunen inte vill betala för det nödvändiga garaget till detta hjälpmedel).

Till saken hör att Umeå kommun hela tiden har haft möjlighet att lösa situationen – i väntan på en eventuell framtida lagändring. Kommunen kan nämligen bevilja exempelvis ett elrullstolsgarage enligt Socialtjänstlagen, Fjärde Kapitlet, andra paragrafen (Kap 4, §2).

Nåväl. I november 2022 lovade funktionshinderrådets ordförande att frågan skulle lösas ”så snart som möjligt”. I mars tog vi återigen upp frågan, och vi fick återigen samma svar: en lösning skulle komma ”ganska snart”. I maj återkom vi, för tredje gånger, till denna fråga och, för tredje gången, fick vi samma svar: det kommer en lösning inom en snar framtid…

Del fyra
Fjärde gången gillt.
På mötet med Umeå kommunfullmäktige måndagen den 27 november var det fjärde gången gillt. Vi i Arbetarpartiet hade tidigare lämnat in en motion, med ett konkret förslag till beslut, som fullmäktige då skulle ta ställning till. Frågan var om kommunens ledning tänkte utnyttja den möjlighet som finns och bevilja elrullstolsgarage – detta genom att använda sig av Socialtjänstlagens 4 kap, 2 §.

I det skriftliga svaret på vår motionen fick vi, för fjärde gången, höra varför frågan inte gick att lösa – just nu.

I tjänstemannasvaret (från Individ- och familjenämnden) ansågs att frågan behövde utredas vidare …  Allt tydde alltså på att personer som beviljats en elrullstol av sjukvården – men som blivit nekade bidrag till ett elrullstolsgarage av Umeå kommun – fortfarande inte skulle få hjälp. Detta trots att det alltså hade gått hela tre (3) år sedan tolkningen av lagen förändrats och ett (1) år sedan Arbetarpartiet tog upp frågan för första gången.

Del fem
En plötslig vändning i rätt riktning. Men trots den nedslående skriftliga kommentaren på vår motion kom plötsligt en vändning – under själva debatten! Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) meddelande att en lösning skulle komma under januari månad. Byggnadsnämnden ska ta ansvar för att lösa situationen. Detta genom köpa in fristående elrullstolsgarage som Umeå kommun sedan kommer att låna ut till de personer som beviljats el-rullstolar – så att det blir möjligt för dessa att ”få ut” (och använda) sina el-rullstolar.

Avslutning
Detta innebär att tre års väntan på att kunna använda de beviljade elrullstolarna nu borde vara över
för de funktionshindrade i Umeå som hamnat i kläm. Det är deras seger. Men det krävdes att vi i Arbetarpartiet tog upp frågan i kommunfullmäktige hela fyra gånger under ett års tid – och samtidigt satte press på annat sätt (exempelvis genom att skriva ett antal blogginlägg på denna plats). Vi har också fått väldigt värdefull hjälp, och för denna hjälp vill vi tacka främst två personer: det handlar om Johan, det handlar om Liv i Vänsterpartiet i Umeå. Tack.

Vi vill även tacka de funktionshindrade, och deras stödpersoner, som uppmärksammat oss på det absurda i situationen. Utan dem hade vi aldrig börjat driva på, för en lösning.

Slutligen en eloge till Byggnadsnämnden.

Lämna en kommentar