Socialtjänstlagen borde användas av Umeå så att de personer som blivit beviljade en elrullstol kan använda denna. Hittills har kommunen vägrat

Yttrande- och tryckfriheten
måste försvaras. Arbetarpartiet
behöver Dig i denna kamp – som hårdnar

_______________________________

Ingress
Det har nu gått hela sex månader sedan vi i Arbetarpartiet tog upp en diskussionen i Umeå kommunfullmäktige om kommunens ansvar för att de som av sjukvården har beviljats en elrullstol för utomhusbruk inte kan använda dessa. Skälet är att Umeå kommun inte leasar de elrullstolsgarage som krävs. Situationen är både orimlig och oacceptabel. Vi tar nu upp denna fråga för tredje gången – på måndag den 29 maj.

Nedan kan du läsa vår interpellation.

–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

Interpellation till Tomas Wennström och Andreas Lundgren om el-rullstolsgarage

I november 2022 tog vi, för första gången, upp frågan om de uteblivna el-rullstolsgaragen. Då skrev vi bland annat så här:
”För att en person ska få en elrullstol krävs att två villkor ska vara uppfyllda. Det första villkoret är att sjukvårdens medicinska bedömning visar att en person har en funktionsnedsättning av en sådan art att en elrullstol skulle innebära en påtaglig förbättring av personens liv. Det andra villkoret är att elrullstolen måste kunna förvaras i ett utrymme där den är skyddad.

Tolkningen av lagen om bostadsanpassningsbidrag har förändrats. Tidigare har en person som av medicinska skäl beviljats en elrullstol kunnat erhålla bostadsanpassningsbidrag från sin kommun för att bygga ett mindre fristående elrullstolsgarage – om den funktionsnedsattes bostad saknade nödvändiga förvaringsutrymmen… Men en ny tolkning av lagen om bostadsanpassningsbidrag har gjort att denna lag inte längre kan användas för att bevilja pengar till ett mindre fristående elrullstolsgarage som uppfyller nämnda villkor…

Vi anser att det är oacceptabelt att personer som har så allvarliga funktionshinder att de har beviljats en elrullstol inte ska kunna använda denna på grund av att det saknas ett fristående elrullstolsgarage. Kommunen kan både bevilja bidrag enligt socialtjänstlagen eller leasa ett sådant.”

I mars 2023 återkom vi, med en enkel fråga, i samma ärende. Då skrev vi detta:
”Tomas Wennström sa, i samband med diskussionen i november, bland annat följande:
– åtgärder skulle vidtas ”så snart vi bara kan”,
– att det är möjligt för kommunen att leasa eller köpa in elrullstolsgarage,
– att vi kommer att få ta del av arbetsgruppens förslag ganska snart.

I diskussionen framfördes, från en i socialtjänstlagen insatt person, att det inte fanns något krav på en ekonomisk behovsprövning om man beviljar stöd i annan form än pengar under förutsättning att man använder socialtjänstlagen 4 kap 2 §.

Detta öppnade för flera vägar framåt. En väg handlade om vad arbetsgruppen bestående av Region Västerbotten, Umeå kommun samt Skellefteå kommun skulle komma fram till ”ganska snart”. En annan väg handlade om att Umeå kommun kan bevilja stöd enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen genom att köpa in eller leasa elrullstolsgarage.”

Det har nu gått ett halvt år sedan vi diskuterade frågan första gången här i fullmäktige. Det går inte längre, för bland annat Tomas Wennström, att kombinera uttalanden om att ”vi” kommer att få ta del av arbetsgruppens förslag ganska snart å ena sidan, med uteblivna resultat för funktionshindrade å den andra.
Det är oacceptabelt att lagändringen försatte de som sjukvården beviljat en elrullstol för utomhusbruk i en limbo-situation. Det är oacceptabelt att Umeå kommun fortsätter att vägra agera då det – under det halvår som gått sedan i november (och längre tid än så) – har varit möjligt att omedelbart lösa frågan genom att lyfta telefonluren och leasa ett elrullstolsgarage – helt i enlighet med 4 kap 2 § Socialtjänstlagen.

Vi ställer därför följande fråga:
– Tänker du bidra till att lösa problemet för de som har beviljats en elrullstol av sjukvården, men ännu inte fått någon, genom att agera för att kommunen använder ovan nämnda lagrum och leasar nödvändiga elrullstolsgarage?

Jan Hägglund
Davis Kaza
Arbetarpartiet

Lämna en kommentar