”Styrkan från golvet” måste släppas loss med processorienterat arbetssätt och ny ledarskapskultur. Eller – en miljard är inte alltid en miljard!

Vi är beredda att ta ”regeringsansvar” för Umeå kommun tillsammans
med andra partier som delar vår uppfattning när det gäller behovet av trendbrott

Arbetarpartiets Alternativbudget för Umeå – del två
________________________________

Ingress
Jag inledde min förra blogg med att säga att det krävs två trendbrott i Umeå kommun. Det första handlar om att det väldiga skuldberget måste börja krympas. Den plan för framtida lån som lagts fram i budgeten för nästa år är att fortsätta att öka lånen med hela 55-60 procent i jämförelse med summan av de samlade lånen år 2020! Denna väldiga ökning av lånen är tänkt att ske under endast fem (5) år! Hamnar vi i ”regeringsställning” i Umeå kommer vi att stoppa detta.
Det andra trendbrottet handlar om arbetsorganisationen. Denna måste präglas av anställningstrygghet, delaktighet, ökad bemanning där så behövs och en ledarskapskultur som uppmuntrar till egna initiativ och kreativitet. Dagens arbetsorganisation – med för många förvaltningar/nämnder som är svåra att samordna, otrygga anställningar och en ledarskapskultur som bygger på rädsla – måste avskaffas. Det är om detta trendbrott som detta blogginlägg handlar.

Del ett
Släpp lös ”styrkan från golvet” med ett processorienterat arbetssätt och en ny ledarskapskultur.
Arbetarpartiet är övertygat om att den positiva kraft som finns i ”styrkan från golvet” måste släppas lös. I detta ingår bland annat metoden att överlåta problemlösningar till de närmast berörda samtidigt som cheferna tar ett steg tillbaka – efter att ha sett till att de anställda har de nödvändiga resurserna för att nå upp till de satta målen.

Om styrkan från golvet – de anställdas kunskaper och kreativitet – används på rätt sätt kommer varje arbetad timme att ”ge” mer. Mer produktion, mer trivsel, större trygghet samt mindre sjukfrånvaro. Dessa positiva effekter för de anställda kommer naturligtvis, i nästa steg, att ge bättre undervisning till elever och omsorg till behövande. Ett processorienterat arbetssätt innebär alltså ett ökat personalinflytande grundat på chefer som har förtroende för sina medarbetare.

Del två
Fördelarna med ett processorienterat arbetssätt kommer att kunna mätas i pengar. Låt oss uttrycka det hela på följande sätt: En miljard är inte alltid en miljard. Låt oss använda dagens Individ- och familjenämnd som ett exempel, inte för att dess verksamhet skulle vara sämre än verksamheten i andra nämnder utan bara för att vi behöver ett exempel. Individ- och familjenämnden tilldelas idag ungefär en och en halv miljard kronor om året för att utföra sina uppgifter. Med ett processorienterat arbetssätt, där personalen ges ökat inflytande genom att problemlösningarna förflyttas till de närmast berörda, kommer trivsel och motivation att öka, sjuktal och personalomsättning att minska. Den andra delen består i att cheferna tar ett steg tillbaka efter att ha sett till att de anställda har de nödvändiga resurserna för att nå uppsatta mål. Tillsammans kommer dessa förändringar att resultera i ökad produktivitet. Ett processorienterat arbetssätt används inte sällan inom industrin där, vilket kanske förvånar, förtroendet för de anställda kan vara större än inom kommuner och regioner.

Med rätt arbetssätt och ledarskapskultur kan en budget på en miljard innebära en ”produktion” av omsorg som motsvarar 1,25 miljarder! Alltså 25 procent mer. Men detsamma gäller självklart även i motsatt riktning. Ett dåligt arbetssätt präglat av toppstyrning och en ledarskapskultur byggd på ”management by fear” kommer att öka sjukfrånvaron och personalomsättningen samtidigt som trivsel och arbetsmotivation minskar. Med ett sådant arbetssätt är risken uppenbar att den satsade miljarden endast ”producerar” omsorg för 750 miljoner!

Det är detta vi menar med att en satsad miljard inte alltid producerar omsorg (eller varor – inom industrin) för en miljard.

Del tre
Genom att släppa lös ”styrkan från golvet” med ett processorienterat arbetssätt och en ny ledarskapskultur, där problemen löses av de närmast berörda och där chefer har förtroende för sina medarbetare, utgör ett av de i särklass viktigaste inslagen i Arbetarpartiets Alternativbudget. Vår budget för 2022 utgör det första steget i ett tioårigt Handlingsprogram för Umeå kommun. Vår budget för nästa år utgör alltså ett steg i en långsiktig plan.

I det förra blogginlägget redogjorde vi för det nödvändiga trendbrottet när det gäller Umeå kommuns förmåga att dra på sig stora och växande skulder – något som vi tänker sätta stopp för. Den långsiktiga planen när det gäller Umeå kommuns arbetsorganisation är att den ska präglas av anställningstrygghet och kreativitet.

Avslutning
I nästa blogginlägg om Arbetarpartiets Alternativbudget för 2022 kommer jag att redovisa hur vi har tänkt krympa och effektivisera kommunens förvaltnings- och nämndsorganisation.

Det kommer att bli kul…

Lämna en kommentar