Umeå är enda kommunen i hela Sverige som inte kan hantera utsläppen av avgaser i centrum. Värst nivåer av kvävedioxid – två år i rad!

Ska du bidra till
en djupare förändring måste du
även engagera dig under de 1460 dagarna
mellan valen.

__     __     __

Ingress
Utsläppen av koldioxid bidrar till klimatuppvärmningen. Dessa utsläpp drabbar hela världen. Utsläppen av kvävedioxid är skadliga för människors hälsa. De drabbar bland annat umeborna. För höga halter av kvävedioxid i luften ökar risken för:
* lungcancer,
* hjärt- och kärlsjukdomar,
* astma och allergier,
* demenssjukdomar som Alzheimers!

Del ett
Tittar vi bakåt i tiden till åren 2018 och 2019 var det fem respektive sju kommuner i landet som släppte ut för mycket kvävedioxid. Sedan skedde en förbättring. Åren 2020 och 2021 var det bara en kommun i Sverige som överskred miljökvalitetsnormen när det gäller utsläppen av kvävedioxid.  Det var Umeå. Låt mig förtydliga: Umeå var den enda kommunen i hela Sverige som inte klarade miljökvalitetsnormen när det gäller koncentrationen av kvävedioxid.

Umeå. Mer utsläpp…

Del två
Det kan vara lätt att tro att ”industriella” verksamheter som exempelvis asfaltverket på Västerslätt skapar problemen. Men problemen i Umeå skapas av trafiken. Under många årtionden har situationen varit värst längs Västra Esplanaden. Miljökvalitetsnormen mäts på års-, dygns- och timbasis. Det är tillåtet att överskrida miljökvalitetsnormen vid sju (7) tillfällen på dygnsbasis under ett år. Inte mer. Umeå kommun har aldrig klarat miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på dygnsbasis sedan mätningarna inleddes 2003 (se tabell). Och det var inte bättre innan mätningarna inleddes.

Del tre
Men koncentrationen av kvävedioxid är inte bara ett problem längs V:a Esplanaden. Koncentrationen är farligt hög inom hela centrumfyrkanten. Speciellt hög och farlig blir koncentrationen av kvävedioxid under kalla vinterdagar. Problemen med utsläpp från trafiken har varit kända av Umeå kommuns politiker och tjänstemän ända sedan slutet av 1960-talet! Tyvärr har viljan att göra något åt problemen varit provocerande liten.

Provocerande liten.

Del fyra
Sedan tanken på samordnad varudistribution först togs upp 2007 har en majoritet i kommunfullmäktige motsatt sig förslaget. Samordnad varudistribution innebär att antalet lastbilar som cirkulerar runt och lossar varor i kommunens centrala delar minskar – och därmed minskar även utsläppen av både kvävedioxid och koldioxid.

I Linköping innebar den samordnade varudistributionen att utsläppen från tung trafik minskade med ca 50 procent! Under senare år har en rad kommuner, bland annat åtta kommuner bara i Stockholmsområdet, infört samordnad varudistribution – i den egna verksamheten. Detta skulle även Umeå kommun kunna göra. Med kort varsel.

Avslutning
Stadsplaneringen måste ges en ny och mycket mer aktiv roll i Umeå kommuns utveckling. Stadsplaneringen måste ha det uttalade syftet att minska utsläppen av växthusgaser. Det går inte att fortsätta att placera trafikalstrande verksamheter som exempelvis badhuset Navet i centrala Umeå. Arbetarpartiets förslag, då det begav sig, var att badhuset Navet skulle läggas utanför centrum.

Det måste också höra till stadsplaneringens uppgifter att bevara särskilt viktiga grönområden. Till dessa särskilt viktiga grönområden hör bland annat Hamrinsberget, området vid älven nedströms Backens kyrka, Nydalasjön samt Stöcksjön.

Lämna en kommentar