Uppdat. Muslimska brödraskapet förbjuds av muslimska Al-Azhar. Detta får effekter i Egypten – och i Sverige. Svenska Kyrkan bör idka självkritik.

Polio, smittkoppor och mässling är virussjukdomar som corona.
Anti-vaccinrörelsen underminerar kampen mot corona – och öppnar för de gamla farsoterna.
Vaccinera dig då du erbjuds chansen!
____________________________

Inledning
Det anrika Al-Azhar har förbjudit muslimer att bli medlemmar i Muslimska brödraskapet. Al-Azhar utgör den högsta auktoriteten vad gäller uttolkning av sunnimuslimskt tänkande och muslimsk rättsvetenskap i Egypten. Företrädare för Al-Azhar säger att medlemskap i Brödraskapets extremistiska grupper är förbjudet – enligt sharia!

Al-Azhars åsikter väger tungt i den muslimska världen. Denna muslimska auktoritet etablerades redan på 970-talet e.Kr. Ända från början var Al-Azhar något utöver en moské. Al-Azhar var både en moské och ett centrum för teologiska studier av islam. Än idag är detta centrum för sunnimuslimskt tänkande, och muslimsk rättsvetenskap, en mycket inflytelserik institution både i det egyptiska samhället och i hela den sunnimuslimska världen. En fatwa (ett religiöst påbud) från Al-Azhar har därför en stor tyngd både inom och utanför Egyptens gränser.

Del ett
Enligt muslimska Al-Azhar har Brödraskapet bland annat ”…förvanskat vissa texter, tagit dem ur sitt sammanhang och använt dem för att uppnå sina personliga målsättningar … och korrumperat landet”. Denna fatwa måste tolkas som ett hårt slag mot det Muslimska brödraskapet, som förklaras vara ”haram” (förbjudet).

Det som har hänt kan komma att få effekter inte endast i Egypten utan även i Sverige – det land där även Umeå ligger. Fatwan från Al-Azhar kan leda till bakslag för Muslimska brödraskapet, speciellt i städer där dessa just nu försöker ta steg framåt genom att etablera moskéer.

Exempelvis i Umeå.

Del två
Muslimska brödraskapet vill islamisera samhället. Muslimska brödraskapet, som bildades i Egypten 1928, är den överlägset största och mest inflytelserika islamistiska organisationen i Sverige – och i stora delar av övriga Europa. Brödraskapet har under årtionden infiltrerat politiska partier och myndigheter samt byggt upp ett helt eget nätverk av organisationer som studieförbund, ungdomsförbund, biståndsorganisationer, o.s.v.

Syftet med Brödraskapets verksamhet i Sverige och i andra europeiska länder uttrycktes, i klarspråk, av Mahmoud Aldebe. Denne Aldebe skrev ett brev till alla riksdagspartier i Sverige. Året var 2006. Andemeningen i brevet från Mahmoud Aldebe till riksdagspartierna uttrycks mycket väl i följande citat:
”Det behovs särlagstiftning när det gäller godkännande av muslimska minoriteten. Med ett sådant godkännande kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam.”

Mahmoud Aldebe krävde alltså en islamisering av Sverige!

Samme Aldebe utgjorde samtidigt en del av det Muslimska brödraskapet. Det Aldebe föreslog var alltså en särlagstiftning för Sveriges alla muslimer. Detta är typiskt för Brödraskapet och för andra islamister (alltså inte för alla muslimer). Islamister som Muslimska brödraskapet:
*vägrar erkänna att de svenska grundlagarna står över sharia – och därför kräver de särlagstiftning – för ALLA muslimer,
*framställer sig som företrädare för just ALLA muslimer – fast dessa islamister endast företräder en liten minoritet av muslimerna.

Det var exakt detta som Mahmoud Aldebe gjorde då han skickade ut brevet till riksdagens alla partier. Genom den odemokratiska och auktoritära hållning som präglar islamister i bland annat det Muslimska brödraskapet framträdde alltså denne Aldebe med krav på en särlagstiftning för Sveriges alla muslimer. Detta utan att ha något som helst mandat – varken för det ena eller för det andra.

Del tre
Metoden att framställa sig som representanter för alla muslimer kännetecknar islamister som Muslimska brödraskapet. Men Brödraskapet representerar alltså inte Sveriges alla muslimer. Brödraskapet representerar endast en liten minoritet. Det är de svenska organisationerna som – genom sin oförlåtliga opportunism och självvalda okunskap – har tillåtit islamister som (främst) det Muslimska brödraskapet att uppträda som om de verkligen representerar alla muslimer.

Till de organisationer som har svikit den stora majoriteten av Sveriges alla muslimer, genom att tillåta Brödraskapet att framträda som företrädare för alla muslimer i landet, hör bland annat följande organisationer:

* Flera riksdagspartier: bland dessa återfinns (främst, med inte endast) Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet,
* Folkbildningsrådet: Detta är studieförbundens samarbetsorganisation. Trots sin egen mycket kritiska rapport ”När tilliten brister” fortsätter Folkbildningsrådet att betala ut tiotals miljoner kr, i statliga bidrag, till Ibn Rushd. År 2019 fick Ibn Rush 31,7 miljoner kr av Folkbildningsrådet. Samma år fick Ibn Rushd nästan 51 miljoner i statliga, kommunala och andra skattefinansierade bidrag! Ibn Rushd är Muslimska brödraskapets främsta kassako i Sverige.
* Svenska kyrkan – som har samarbetat med såväl studieförbundet Ibn Rushd som Islamic Relief – tillhör de organisationer som bör idka självkritik. Ibn Rushd och Islamic Relief har båda anknytning till Muslimska brödraskapet.
Kommentar:
Dessa pengar betalades ut trots att Folkbildningsrådet självt bland annat kommit fram till följande: Ibn Rushd tillhör en  ”…sunnimuslimsk, samhällstillvänd tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska Brödraskapet…”. Denna slutsats, liksom forskningen om Muslimska brödraskapet, har naturligtvis varit känd även för Svenska kyrkan och för riksdagens partier. Men medlöparmentaliteten är väldigt utbredd i Sverige.

Del fyra
Vem är då denne Mahmoud Aldebe? Partipolitiskt var han en kameleont. Religiöst var han, under en mycket lång tid, ständigt en företrädare för Muslimska brödraskapet.

Från 1980-talet och in på 2010-talet, under uppåt tre årtionden, hade Aldebe nämligen en ledande roll inom en av de många, många organisationer som var/är knutna till Muslimska brödraskapet i Sverige. För att öka effektiviteten i sitt arbete för Brödraskapet försökte Aldebe även göra en politisk karriär. Det verkar inte ha spelat någon som helst roll i vilket parti som han skaffade sig positionerna i. Huvudsaken var positionerna i sig – positioner som kunde utnyttjas till att öka tyngden för Brödraskapets krav. Exempelvis på en särlagstiftning för muslimerna i Sverige. Låt oss ta ett par exempel på Aldebes hoppande mellan partierna.

Så sent som år 2003 var Mahmoud Aldebe ordförande för de socialdemokratiska muslimerna i Stockholm. År 2009 stod han på Stockholms-Centerns nomineringslista till riksdagen! Detta hoppande mellan olika partier – i ständig jakt efter inflytelserika positioner – är alltså typiskt för hur representanter för Muslimska brödraskapet agerar – i Sverige och i andra länder.

Del fem
Här i Umeå har vi en rad exempel på samma partipolitiska hoppande. Låt oss nämna en verkligt flitig partipolitisk hoppjerka: Ahmed Hersi! Denna partipolitiske hoppjerka började hos oss – men där fanns inga uppdrag att få. Ahmed Hersi hoppade sedan till Socialdemokraterna – men där gick det uppenbarligen för trögt. Så Ahmed Hersi hoppade – helt obesvärad av världsliga ideologier – över blockgränserna till Folkpartiet / Liberalerna. Och därifrån – återigen obesvärad av politiska blockgränser – tillbaka till Vänsterpartiet. Jag vågar påstå att Ahmed Hersi INTE bytte politisk ideologi lika ofta som han bytte parti. Jag vågar påstå att han bytte parti för att kunna få bättre positioner i sin strävan efter att föra ut sin religiösa övertygelse.

En självklart fråga är hur partierna i Umeå kommunfullmäktige kunde blunda för Ahmed Hersis politiskt principlösa hoppande. Detta gäller speciellt det senaste partiet där Hersi idag befinner sig. Vänsterpartiet hade naturligtvis bäst förutsättningar när det gällde att utvärdera Ahmed Hersis principlösa hoppande mellan partierna.

Svaret är, enligt min mening, att jakten på väljare ibland korrumperar lika mycket som pengar.

Skulle Al-Azhars beskrivning av sina motståndare även kunna gälla för Ahmed Hersi? Skulle Al-Azhar påstå att även Ahmed Hersi har ”… förvanskat vissa texter, tagit dem ur sitt sammanhang och använt dem för att uppnå sina personliga målsättningar … och korrumperat landet”?

Det vet jag inte.

Jag kan nämligen inte svära på lagboken att Ahmed Hersi delar Muslimska brödraskapets extrema minoritetstolkning av religionen islam. Däremot kan jag inte undvika att lägga märke till ett par saker:
a) Ahmed Hersi hoppar mellan partierna ännu oftare än Mahmoud Aldebe,
b) Ahmed Hersi är den ende umepolitiker som – mig veterligen – öppet och direkt har försvarat ume-imamen Hussein Al-Jibury som greps av myndigheterna och som sedan utvisades ur Sverige i tre instanser.

Tilläggas bör att det finns andra, i umepolitiken aktiva, personer som har försvarat den utvisade ume-imamen. Fast i mer slutna utrymmen. Det finns också många fler exempel på politiska hoppjerkor av Ahmed Hersis typ i Umeå. En är Abdi Hanad. Efter en tids hoppande hamnade även Abdi Hanad hamnat i Vänsterpartiet. Vi får se för hur lång tid.

Del sex
En av Muslimska brödraskapets målsättningar är att skaffa sig ett tolkningsmonopol på vad islam innebär. Detta trots att de alltså utgör en minoritet av muslimerna. Brödraskapet har därför många motståndare:
a) dels alla anhängare av de svenska grundlagarna – som innebär att detta land är ett sekulärt samhälle med bland annat yttrande- och tryckfrihet,
b) dels den majoritet av muslimer som har en annan tolkning av islam.

En av dessa riktningar är de wahhabitiska salafisterna – den tolkning av islam ur vilken Daesh / Islamiska Staten (IS) föddes. Och Daesh / IS ser Brödraskapet som sina motståndare. Men samtidigt har dessa båda islamistiska riktningar två avgörande saker gemensamt:
* de tillhör båda sunnigrenen av islam,
* de arbetar båda för att återupprätta Kalifatet.

Därför kan dessa båda islamistiska riktningar samarbeta när det gynnar båda riktningarnas intressen. Detta trots de stora motsättningar som finns mellan Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna.

Motsättningarna handlar bland annat om synen på användandet av våld – i Europa. Men också när det gäller tidsperspektivet för Kalifatets återupprättande. Daesh / IS ansåg exempelvis att Kalifatet, i dessa allra mest vidsträckta form, skulle upprättas på endast fem år. Detta var ett (av flera) skäl till Daesh / IS extrema användning av våld, bland annat i form av upprepade folkmord, i de områden de behärskade inom Syrien och Irak.

Avslutning
Betydelsen av fatwan från Al-Azhar är stor.
Självklart kommer militären i Egypten, under general Abd Al-Fattah Al-Sisi, att använda sig av fatwan som förbjuder medlemskap i Muslimska brödraskapet. Detta i sin, över ett halv sekel långa, kamp mot Muslimska brödraskapet i Egypten. Militären har haft anledning att försöka påverka det muslimska teologiska centret Al-Azhars utfärdande av fatwan mot Brödraskapet.

Men det går inte att avfärda Al-Azhar som bara en megafon för general Al-Sisi och hans egyptiska regering. Det teologiska centret besitter en självständighet – även om jag inte kan bedöma hur stor denna självständighet är.

Al-Azhars kraftfulla fördömande av Brödraskapet kommer att få betydelse. Hur stor denna betydelse kommer att bli är ännu för tidigt att säga. Men jag vill repetera att Al-Azhars fatwa kommer att få betydelse och inte endast inom Egyptens, och de arabspråkiga ländernas, gränser. Fatwan kommer att få betydelse även i europeiska länder. Till dessa länder hör Sverige.

Och i Sverige ligger Umeå.  

Lämna en kommentar