Inrikes

Jobbpolitik kräver investeringar

Publicerad i
#37
Lästid 3 min

Detta är vårt fjärde nummer i serien om behovet av ett socialistiskt industriprogram. Arbetet med industriprogrammet syftar till att utrusta svensk arbetarrörelse med ett handlingsprogram som kan bidra till: att alla ska beredas plats i produktionen så att arbetslösheten kan utrotas; att trygghetssystem vid exempelvis arbetslöshet ska kunna bevaras; att bibehålla vård, skola och infrastruktur; att bekämpa klimathotet.

Den gemensamma nämnaren för svaret på dessa frågor handlar om industriell utveckling och produktion. Vårt arbete med industriprogrammet närmar sig frågorna från två håll. Dels vill vi visa att det krävs en ny industriell generation – för en utökad, grönare, produktion med fler arbetstillfällen. För att klara detta krävs en medveten, långsiktig och intensiv satsning – med medverkan av löntagarna och kontroll från deras organisationer. Dels vill vi motverka den avindustrialisering som pågår i skrivande stund. Det går inte att ställa om den industri som redan lagts ned. Arbetarpartiet börjar med att slå vakt om den industri som existerar. Under våra tidigare temanummer har vi konstaterat följande:

Temanummer ett: Under arbetet med programmet har det slagit oss att dagens debatt om jobb, välstånd, utbildning, e t c, kännetecknas av en skrämmande brist på kunskap om industrins betydelse. Det finns till och med en rent industrifientlig ådra bland de politiska debattörerna. Diffust talar de om det post-industriella samhället. I vårt första temanummer bemötte vi detta genom att visa på den svenska ekonomins beroende av industri och export.

Temanummer två: Flera partier ser industriell produktion som ett nödvändigt ont och som, av deras arroganta attityder att döma, de verkar tro att man kan ta för given. Men industrin kan inte tas för given. I vårt andra temanummer visade vi hur en liten industrination måste investera och exportera en större andel av sin BNP än konkurrenter med större ekonomi och hemmamarknad. Detta kräver i sin tur ett större sparande. Sveriges har faktiskt ett högt sparande. Men detta motsvaras inte av lika höga investeringar. Istället sker ett enormt utflöde av kapital, från Sverige, till andra länder. Det handlade om 190 miljarder kr bara året 2010! Kapitalflykten riskerar att slå undan förutsättningarna för alla politiska ambitioner vad gäller full sysselsättning och trygghetssystemen.

Temanummer tre: En mycket stor andel av Sveriges höga sparande sker via pensionsfonder. Storleken på pensionsfonderna motsvarar nästan ett års BNP eller hela värdet av Stockholmsbörsen. Men vem kontrollerar de enorma pensionsfonderna. I vårt tredje temanummer visade vi hur två tredjedelar återfinns i fonder som styrs av regeringen, arbetarrörelsen eller av fackföreningar och näringsliv tillsammans. Dessa är AP-fonderna, Folksam, Alecta samt AMF Pension. Dessa kollektiva ägare borde kunna motverka utflödet av kapital ur landet, kan man tycka, och styra investeringarna dit de behövs. Numret slutade i en fråga: finns det någon strategi för att utveckla industrin med hjälp av de största och kollektivt styrda pensionsfonderna?

Temanummer fyra: I detta temanummer ska vi försöka att besvara frågan om det finns någon strategi för att, med hjälp av de viktigaste pensionsförvaltarna, styra investeringarna för att utveckla industrin. Vi kommer bland annat att ställa frågan i relation till gruvnäringen. Gruvnäringen står nämligen inför en möjlig renässans i Sverige. Detta förutsatt att det finns en vilja att ta vara på de väldiga möjligheter som öppnas för ett industriland på dekis. Läget är nämligen hotande, speciellt efter konkursen för Saab och nedläggningen av forskningen efter nya läkemedel på Astra Zeneca. Upptäckten av nya malmkroppar, och andra mineralfyndigheter, är väldigt viktiga för dagens svenska industri.

Läs den spännande, och alarmerande, fortsättningen av vår kartläggning av vad som skulle krävas för att utveckla en ny industriell generation – för gröna produktionsmetoder och för fler jobb. Se Ledaren samt tre artiklar: Artikel 1, Artikel 2, Artikel 3.

Lämna en kommentar