Inrikes

Krigen orsakar inte skillnaden mellan flyktingvågen till Sverige och till andra EU-länder

Jan Hägglund
Publicerad i
#91
Lästid 6 min

I avsnittet ”Därför var Löfvens kursomläggning nödvändig” beskriver vi hur det bara under oktober och november kom över 75 000 flyktingar till Sverige (en takt som nästan motsvarar en halv miljon på årsbasis). Antalet barn som kom under denna period motsvarade 100 nya skolklasser varje vecka! Trots att gymnastiksalar, gamla fängelser och även militär-tält togs i bruk under denna intensiva period av flyktingvågen tvingades ändå människor sova utomhus.

På vad berodde flyktingvågen under 2015 som tog makthavarna i Sverige – politiker, myndigheter och media – på sängen, och vars effekter vi långtifrån sett slutet på? Svaret från makthavarna är att det finns nästan 60 miljoner flyktingar i världen och att det pågår en rad krig. Genom att cyniskt skylla på krig och tiotals miljoner flyktingar försöker politiker, myndigheter och media förebygga besvärande frågor rörande sina många misstag och lögner. Även om antalet flyktingar till EU har ökat så det handlar inte om 60 miljoner, utan om drygt en miljon, och majoriteten av dessa tas emot av ett fåtal EU-länder. Och även bland dessa skiljer Sverige ut sig genom att föra den överlägset mest liberala flyktingpolitiken av alla.
Tabell 3 - Flyktningar till Sverige
Vad krigen förklarar – och inte förklarar
Krigen förklarar varför det finns fler flyktingar – i världen. Men krigen förklarar inte varför just Sverige tagit emot överlägset flest flyktingar. Att så är fallet är ingen nyhet för läsare av NyA. Men i detta nummer ska vi förklara när och varför Sverige började att skilja ut sig. Låt oss börja med att studera tabell 3 till höger.

Under de 20 åren 1991-2010 kom det i snitt 25 000 flyktingar per år till Sverige. Under den första perioden kom det många fler än snittet beroende på krig, massakrer och sönderfall av det tidigare Jugoslavien. Men efter fyra år sjönk antalet flyktingar markant. Efter millennieskiftet kan en ökning noteras. Denna skedde dock inom ramen för existerande regler och samhällets förmåga till integration. Men efter valet 2010 – efter Alliansens andra valseger – inleddes en ny period då antalet flyktingar började öka på ett aldrig tidigare skådat sätt. Denna ökning dominerar dagens samhällsdebatt, och vi befinner oss fortfarande i den period som inleddes efter Alliansens andra valseger 2010.

Den uppgift som vi ställt oss är alltså att förklara varför flyktingvågen till just Sverige har blivit så våldsam. Beror den på externa faktorer som krig och inbördeskrig, sjukdomar och svält, och därav orsakade folkvandringar över vilka svenska makthavare inte råder. Eller beror flyktingvågen till Sverige på helt andra faktorer som makthavarna själva skapat och nu med alla medel försöker hemlighålla.

Uppgörelserna mellan Alliansen och MP – steg mot fri invandring
Skälet till den markanta ökningen av flyktingar efter år 2011 beror på uppgörelsen i mars detta år mellan Alliansregeringen och Miljöpartiet. Uppgörelsen beskrevs som ”historisk” av dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt. Det handlade om en s.k. ramuppgörelse om migrationspolitiken i sin helhet. Syftet var dels att underlätta för flyktingar att få asyl i Sverige, dels att underlätta för ytterligare arbetskraftsinvandring från länder utanför Europa (och därmed förstärka effekterna av den tidigare uppgörelsen mellan Alliansen och MP från 2008 som syftade till just detta).

Över hela uppgörelsen från 2011 vilar Miljöpartiets strävan efter fri invandring. Uppgörelsen gav partiet ett oproportionerligt stort inflytande över hela migrationspolitiken (i vilken asylpolitiken ingår). Det var i första hand denna uppgörelse mellan Alliansen och MP som skapade den speciella flyktingvågen till Sverige – inte omvärldsfaktorerna. Det är detta som makthavarna försöker dölja genom att ständigt hänvisa till krigen och de 60 miljoner flyktingarna. För vissa läsare låter detta som ett uppseendeväckande påstående. Men vi ska åskådliggöra vårt påstående genom att beskriva utvecklingen för de två länder från vilka Sverige mottog flest flyktingar under 2015.

Syrien
Syrier utgjorde den största gruppen av asylsökande som kom till Sverige under fjolåret. Skälen till detta finner vi i följande beslut.
1. I juni 2012 bestämde Migrationsverket att alla syrier skulle få stanna i Sverige. Trots att Sverige har mindre än 2 procent av EU:s befolkning sökte hela 31,3 procent av alla syrier som flydde till EU asyl i just Sverige. Detta understryker den stora medvetenheten hos flyktingarna om vilken sannolikheten är att få stanna i ett visst EU-land – men inte i ett annat.
2. I september 2013 fattade Migrationsverket en rad nya viktiga beslut för syriska flyktingar. Alla som dittills kommit skulle få sina tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) omvandlade till permanenta uppehållstillstånd (PUT). Detta beslut öppnade även för anhöriga till de som redan befann sig i Sverige att invandra. Men det viktigaste beslutet var att alla framtida flyktingar som kom från Syrien skulle ges permanenta uppehållstillstånd (PUT). Migrationsverkets generaldirektör kommentade besluten på följande sätt: ”vi gör ju klart den bedömningen att fler människor kommer att söka sig till Sverige”. Han fick rätt…
Tabell - Syriska flyktingar
Kommentar:
Återigen: Krigen förklarar varför det idag finns fler flyktingar i världen. Men endast Sverige svenska regler har. Det beror inte på Islamiska Staten att det kom över 51 000 syriska flyktingar ifjol. (Detta är nästa lika många flyktingar som totalt kom till Sverige 2013 – bara två år tidigare). Skälet till den exeptionella ökning som åskådliggörs i tabellen är inte nya strider i Syrien. Skälen är administrativa beslut tagna i Sverige – i kölvattnet på uppgörelsen mellan Alliansen och MP 2011! En ytterligare faktor är att trycket på länder som Italien och Grekland, men också Tyskland, har inneburit att en rad överenskomna regler inom EU har satts ur spel. Istället för principen om att flyktingar ska söka asyl i det första land de anländer till inom EU har flyktingarna kunnat välja i vilket land de vill söka asyl. Eftersom syrierna vet att alla får permanent uppehållstillstånd i Sverige skapades det ett slags ”transitkorridor” för syriska flyktingar till Sverige. När vi till detta lägger ett gradvist avvecklat gränsskydd får vi förklaringen till den speciella flyktingvågen till Sverige.

Afghanistan
Flyktingar från Afghanistan utgjorde den näst största gruppen asylsökande till Sverige ifjol. Afghanistan har härjats av krig och konflikter i flera decennier. Under de tio åren 2001-2010 kom det färre än 10 000 afghanska flyktingar till Sverige. Detta trots USA:s invasion och störtandet av talibanerna. Med mera. Se tabell.
Tabell - Afghanska flyktingar
Kommentarer:
Under det enda året 2015 kom det närmare 42 000 flyktingar från Afghanistan! Detta kan dels jämföras med de tio åren 2001-2010, dels med de fyra åren 2011-2014 (då det kom cirka 15 000 flyktingar). Det som bör noteras är den starka ökningen efter 2011 som kulminerade under fjolåret. Under de fem åren 2011-2015 kom det totalt 57 000 afghanska flyktingar till Sverige. Denna enorma ökning, under just dessa år, beror i långt högre utsträckning på uppgörelsen mellan Alliansen och MP än på en dramatisk försämring av situationen i Afghanistan. Missförstå oss inte. Vi känner till de fruktansvärda förhållandena både i Afghanistan och i Syrien. Men det är inte dessa som har orsakat skillnaden mellan flyktingvågen till Sverige och andra EU-länder de senaste åren.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar