Inrikes

Försvaret av det sekulära samhället och kvinnorna innebär konflikter både med islamister och andra muslimer

SONY DSC
Jan Hägglund
Publicerad i
#92
Lästid 5 min

Den islamistiska strävan efter att styra folks världsliga liv stannar inte vid nationsgränserna. Denna strävan följer flyktingströmmarna in i Sverige. När det gäller synen på olika livsregler: familjen, sexualitet, kvinnans ställning, homosexualitet kommer islamisternas uppfattningar i mycket att sammanfalla med övriga muslimers. Många imamer, islamistiska eller inte, kommer försöka fortsätta att styra både över flyktingarnas religiösa och världsliga liv här i Sverige. Detta gäller även för deras svenskfödda barn. Islamisterna kommer att påverka fäder att tala allvar med sina döttrar hur de ska, respektive inte ska, klä sig och uppföra sig. Segregering och grupptryck ligger bakom. Invandrade muslimer kommer att införa sharia-domstolar i sekulariserade länder. De har redan lyckats!

Redan officiellt införda shariadomstolar

Storbritannien. Idag finns ett 100-tal shariadomstolar som tillåts fatta beslut i angelägenheter som rör familjen och affärsintressen. Formellt är domarna enbart rådgivande. Men de får legal status bland muslimer, både i väst och i det ursprungliga hemlandet. Därmed blir imamernas makt mycket stor.
Belgien. I Belgien finns en shariadomstol sedan 2011. Den islamistiska gruppen Sharia4Belgium vill skapa ett landsomfattande parallellt islamiskt rättsväsende.
Danmark. I Århus finns en shariadomstol parallellt med det danska rättväsendet. Det drivs av ett muslimskt råd som själv väljer sina medlemmar. Rådet dömer i tvister som hustrumisshandel, blodspengar eller familjefejder. Det saknar formell rätt att bestraffa. I Köpenhamn flyr icke-muslimer bostadsområden där de hotas av självutnämnda ”shariapoliser”.

Kampanj för att införa shariadomstolar

Nederländerna. Sharia4Holland bedriver en mycket synlig kampanj för att ersätta sekulära lagar med sharia, som de anser vara ett bättre alternativ än ”den korrumperade lag som människor stiftat”,
Norge. År 2011 uttalade sig chefen vid Domstolsadministrationen för att ge shariadomstolar en formell plats i norskt rättsväsende. Han ansåg att ”muslimska konfliktråd” borde få makt och officiell status och ville t o m utreda möjligheten att få in sharia i norska domstolar. Justitieministern tillbakavisade dock förslaget. Han sa att norsk lag ska gälla fullt ut.
Tyskland. Justitieministern i förbundsstaten Rheinland-Pfalz har föreslagit att införa muslimsk rättsskipning i den tyska grundlagen i civilmål. Han fick skarp kritik från kvinnohåll.
Sverige. TV-programmet Uppdrag Granskning har visat att många moskéer i Sverige fungerar som shariadomstolar. Flera av imamerna förbjuder, i kraft av sin inofficiella myndighet, muslimska kvinnor att polisanmäla en man som misshandlar dem.

Arbetarpartiet kommer att försvara det sekulariserade samhället
Vi talade inledningsvis om att Sveriges befolkning kommer att öka med tio procent fram till år 2020. Det blir en miljon människor. Detta som ett resultat av asylmottagningen. De som kommit till Sverige är i huvudsak muslimer. De barn som föds av flyktinginvandrarna kommer mycket ofta att växa upp som muslimer. Detta, i kombination med ett växande utanförskap, kommer både att öka segregeringen och antalet islamister. Detta innebär att det sekulariserade samhället kommer att ifrågasättas. Krav på sharialagar kommer att föras fram även i Sverige. Detta innebär sanningens ögonblick.

Alla som kommer blir dock inte islamister. Vissa som flyr från muslimska länder kommer att välja bort religionen helt. De kommer att finna frihet i ett sekulariserat samhälle. Andra kommer att ansluta sig till en form av islam som vågar motarbeta islamisterna. Dessa är våra allierade.

Den fråga som ställs redan idag är denna: vilka är beredda att försvara det sekulariserade och demokratiska samhälle som alla framåtsträvande människor kämpat så hårt för genom historien? Behovet att försvara det sekulariserade samhället kommer att tvinga alla att bekänna färg. Det kommer inte att vara möjligt att förhålla sig neutral. Eller för att tala med Dante: ”De varmaste platserna i helvetet är reserverade för de som i tider av stora moraliska kriser behåller sin neutralitet.

Arbetarpartiets utgångspunkter är följande:
■ vi bekämpar segregering genom att arbeta för investeringar i bostäder, skolor, fritidsgårdar och arbetstillfällen: detta innebär att vi kräver att löntagarna ska få bestämma hur mycket av företagens vinster som ska delas ut och hur mycket som ska investeras – samt var dessa investeringar ska ske,
■ vi kommer även att bekämpa islamisternas form av segregering: vi säger definitivt nej till införandet av sharia (lagar och domstolar) i Sverige och vi stöder kampen mot dessa i andra länder,
■ vi anser att Sverige ska införa ett obligatoriskt civiläktenskap genom registrering hos en myndighet,
■ stat/kommun ska ha den juridiskt bindande vigselrätten och ingen annan. Detta är det enda rätta för ett sekulärt samhälle. Så är också lagen i Frankrike och i Turkiet!
■ vi strävar efter att bygga allianser i försvaret av det sekulariserade samhällets värderingar. Det är vår uppfattning att de demokratiska fri- och rättigheterna enbart kan försvaras på denna grund. Bland våra viktigaste allierade är människor som flytt till Sverige från muslimska länder och som är beredda att försvara de sekulära värderingarna – oavsett om de är muslimer eller icke-troende.

Kommentarer
Idag har både frikyrkor och muslimska församlingar rätt att genomföra juridiskt bindande vigslar. Att detta tvingar dem att viga homosexuella – trots att detta är en synd i vissa församlingar – är en orimlighet. I verkligheten viger inte alla som har vigselrätt homosexuella trots att de enligt lag måste göra det. Detta är ett av flera starka skäl till att staten ensam ska ha den juridiskt bindande vigselrätten i form av ett obligatoriskt civiläktenskap.

Med obligatoriska civiläktenskap, som den juridiskt bindande handlingen, kan parterna sedan utforma sitt bröllop som de vill. I den församling de tillhör. Eller utan någon församling alls. Detta är det enda värdiga i ett sekulariserat samhälle. Sverige ska inte vara mindre sekulariserat än Frankrike och Turkiet (!) i denna fråga.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar