Inrikes

Coronasmittade äldre fick palliativ vård utan att anhöriga informerades

En sjuksköterska med munskydd
EU:s regler om dygnsvila ger sämre scheman inom sjukvården.
Kalle Wadin Wesslén
Publicerad i
#151
Lästid 3 min

Under våren började rapporterna komma om att många äldre coronasmittade gavs palliativ vård på sina äldreboenden utan att deras anhöriga informerades och utan att det fanns fog för den typen av vårdinsats. Med palliativ vård menas vård i livets slutskede och ska enbart ges till sådana som har livshotande och obotliga sjukdomar, en vårdinsats som ska lindra deras symptom och ge dem så dräglig situation som möjligt under den allra sista tiden av livet. Corona är dock långtifrån någon obotlig sjukdom, men den kan vara livshotande i en liten minoritet av fallen.

När pandemin tog sig in på svenska äldreboenden har palliativ vård satts in slentrianmässigt på många håll. Den ordinarie behandlingen av de gamla har alltså avbrutits och istället har personalen satt in morfin. Morfinbehandling fungerar andningshämmande. Då coronasmittan är en lunginfektion säger det sig självt att morfin är ett mycket olämpligt preparat att sätta in.

Den typ av vårdinsatser som kan behövas för att patienter ska återhämta sig från coronasmittan är syrgas och dropp. Men många äldreboenden saknar möjlighet till den typen av behandling. Detta skulle kunna var en förklaring till att morfinbehandling har satts in istället. Hade dessa patienter istället skickats till sjukhus hade dessa haft en större chans att överleva.

Dagens Nyheter rapporterade redan den 19 maj om en 81-åring på ett äldreboende som hade smittats av coronaviruset och börjat få palliativ vård. I detta fall satte anhöriga stopp och såg till att 81-åringen återfick sin vanliga medicinering, varvid han fort återhämtade sig. I många fall har dock inte anhöriga informerats om att palliativ vård satts in och då har det blivit så att anhöriga först fått veta vad som skett efter att dödsfallet redan varit ett faktum.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har tagit emot över hundra anmälningar från anhöriga om att personer på äldreboenden nekats syrgas, dropp och sjukhusvård när de fått positiva coronasvar. Beslut om att sätta in morfin har tagits utan förankring hos anhöriga eller ens att dessa informerats. En anställd vid ett äldreboende har vittnat om att alla med positiva coronasvar direkt fick palliativ vård, att detta blev standardförfarandet, helt utan att göra några medicinska bedömningar från fall till fall.

Enligt en kartläggning som Sveriges Radio gjort har läkare i vissa fall beslutat om palliativ vård utan att ens träffa sina patienter och meddelat besluten över telefon. Detta innebär att någon egentlig medicinsk bedömning aldrig har gjorts, vilket är ett lagkrav innan beslut kan fattas om palliativa insatser. Äldre som fortfarande bott hemma och diagnosticerats med denna sjukdom har i många fall tagits in för sjukhusbehandling, medan de som bott på äldreboenden i många fall hållits kvar och utsatts för en behandling som kraftigt minskat deras chans att överleva.

Hanteringen av de palliativa vårdinsatserna under coronapandemin understryker ytterligare behovet av en generell upprustning av sjukvård och omsorger runt om i landet.

Lämna en kommentar