Partinytt

Partinytt vecka 17

Arbetarpartiets handlingsprogram – som vi sprider med hjälp av Nya Arbetartidningen

Arbetarpartiet bildades den 16 mars 2010.

* Det röda partiet – för de gröna industrijobben. I det första numret av vår tidning löd titeln på mittuppslaget ”Det röda partiet – för de gröna industrijobben”. Insikten att den framgångsrika industriproduktionen har utgjort en avgörande förutsättning för det svenska välfärdssamhället, med en strävan efter arbete åt alla, är djupt förankrad inom Arbetarpartiet.

Det krävs emellertid två saker för att det ska vara möjligt att slå vakt om industriproduktionen. Dels behoven av en grön industriell produktion. Vi tänker på satsningar som bygget av batterifabriken i Skellefteå och det storskaliga fossilfria stålverket i Boden. Men den typen av satsningar måste hundrafaldigas. Och detta gäller i minst lika hög grad för transportsektorn. Detta kräver enorma investeringar – som inte är förenliga med kortsiktiga vinstintressen.

* En folkligt förankrad plan för investeringar och produktion. När det gäller frågor som vinsternas fördelning mellan aktieutdelningar och återinvesteringar i grön teknik för industriell produktion och transporter; var dessa investeringar ska göras geografiskt; vilken grön teknik som bör prioriteras och vilka produkter som bör tillverka krävs minst två saker: dels utarbetandet av en plan för investeringar och produktions som speglar samhällets övergripande prioriteringar (viljeinriktning), dels att dessa prioriteringar förankras demokratiskt genom ett folkligt deltagande. Detta kräver att arbetare, ingenjörer och forskare tillsammans med alla konsumenter involveras, så att de prioriteringar som speglas i den övergripande planen för investeringar och produktion, motsvarar folkviljan. Det folkliga deltagandet ska även garantera att investeringar och produktion ständigt kan korrigeras i takt med introduktionen av ny teknik, nya behov vad gäller privat konsumtion och nya miljömässiga behov.

* Demokratisk socialism vs kapitalism. Det krävs en växande ekonomi, med minskad arbetslöshet, för att sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg ska räcka till alla. Detsamma gäller trygghetsförsäkringar vid sjukdom, pensionering, arbetslöshet och föräldraledighet. Men, denna växande ekonomi måste kombineras med de nya insikterna om de dramatiska hoten mot klimat och miljö som en tidigare okontrollerad ekonomisk tillväxt har skapat. Detta är bakgrunden till behovet av en folkligt förankrad plan som speglar samhällets prioriteringar (viljeinriktning) i form av investeringar och produktion. Här ställs den demokratiska socialismens långsiktighet mot kapitalismens kortsiktighet.

* Nationalstat kontra nationalism. Arbetarpartiet slår vakt om nationalstaten – och bekämpar samtidigt nationalismen. Året 1994 röstade svenskarna Ja eller Nej till ett EU-medlemskap. Ja-sidan vann. Men det som svenskarna röstade ja till var inte ett Europas Förenta Stater där dagens nationalstater avskaffas och omvandlas till delstater i en ny federativ statsbildning med USA:s 50 olika delstater som förebild. Det svenskarna röstade Ja till för snart 27 år sedan var ett handelsområde med fri rörlighet för varor och tjänster, arbetskraft och kapital. Svenskarna röstade inte för överstatlighet i form av en gemensam valuta, gemensamma skatter, en växande gemensam EU-budget, en utveckling mot en EU-armé, ett gemensamt banksystem och en växande EU-lagstiftning. Svenskarna röstade inte för att avskaffa nationalstaterna som Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrike, Finland, Italien, osv.

Valen till riksdagen innebär att svenskarna väljer en lagstiftande församling för nationalstaten Sverige; välfärdssamhället – sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg bygger på riksdagens beskattningsrätt av nationalstaten Sveriges medborgare; detsamma gäller för arbetsrätt och kollektivavtal – alla rättigheter bygger på vad som lagstiftats och förhandlats fram inom ramen för nationalstaten Sverige. Arbetarpartiet försvarar nationalstaten Sverige – detta är detsamma som att slå vakt om välfärdssamhället Sverige. De som vill ersätta nationalstaten med en federation kallad Europas Förenta Stater efter amerikansk förebild vill även avskaffa välfärdssamhället och alla de rättigheter som skapats inom dess gränser. EU:s överstatlighet hotar både de demokratiska fri- och rättigheterna och välfärdssamhället.

Nationalism är något helt annat än en nationalstat. Nationalism handlar om att svenskar, eller nordbor, anser sig stå över de folk som bor runt, eller söder om, Medelhavet; nationalism brukar förr eller senare slå om i rasism. Då Europa präglades av kolonialmakter som Storbritannien, Frankrike, Belgien, Portugal, Spanien, Holland, m fl, tog sig nationalismen dels form av en hämningslös rasism riktad mot exempelvis svarta i Afrika och asiater i Indien och Kina. Arbetarpartiet bekämpar nationalismen – uppfattningen att invånarna i ett land eller en världsdel står över invånarna i andra länder och andra världsdelar.

* Religionskritik är inte rasism. Arbetarpartiet slår vakt om de demokratiska fri- och rättigheter som medborgarna, genom sina politiska och fackliga organisationer, har tillkämpat sig mot kungahus och prästerskap. Det är exakt hundra år sedan det första andrakammarvalet hölls i Sverige där allmän och lika rösträtt tillämpades för både män och kvinnor. Dessa rättigheter fick vi inte gratis. Detsamma gäller för dagens välfärdssamhälle. Kampen för demokratiska fri- och rättigheter skedde i kamp mot kungahus, adel och prästerskap. Idag hotas dessa rättigheter. Vi har nämnt EU:s överstatlighet. Det andra hotet kommer från islamistiska tolkningar av islam som Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister står för. Arbetarpartiet är ett demokratiskt, sekulärt och socialistiskt parti. I ett sekulärt samhälle är det både tillåtet att vara ateist, och därmed inte tro, och att tro. Och de som tror har rätt att vara kristna, muslimer, judar, hinduer och buddister – för att nämna några av världsreligionerna. Men i ett sekulärt samhälle är religionen en privatsak. Och prästerskapets roll – oavsett om de kallas präster, imamer eller rabbiner – är att vårda religionen i dess roll som privatsak.

När det gäller samhällets angelägenheter sköts dessa av en regering som har befogenhet att styra landet i enlighet med de lagar som stiftats av riksdagen. I ett sekulärt samhälle utses den lagstiftande församlingen (riksdagen) i allmänna och lika val.

Men enligt den tolkning av islam som Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister är inte religionen en privatsak. Dessa religiösa riktningar är anhängare av sharia – tron på en gudomlig rättsskipning, eller lagstiftning, som reglerar både hur individen ska leva – och hur hela samhället ska styras! Sharia bygger på 350 verser i Koranen, profeten Muhammeds sunna (handlingar och uttalanden) och fiqh (tolkningar av Koranen och sunna). Och för den som tror på en gudomlig lagstiftning/rättsskipning står alltid sharia över riksdagen. Detta eftersom guds lag (sharia) alltid står över människans lag (riksdagen med sina allmänna och lika val).

Arbetarpartiet kan inte acceptera islamisternas (Brödraskapets och salafisternas) strävan att kasta samhället hundratals år tillbaka i tiden. Vilket är det långsiktiga målet. Vi kan inte heller acceptera islamisternas kortsiktiga mål som går ut på att skapa ett parallellt samhälle där muslimerna isoleras i enklaver där de berövas de demokratiska fri- och rättigheter som majoritetsbefolkningen har. Vi kan inte acceptera månggifte och barnäktenskap, att kvinnans ord väger hälften av mannens i en rättegång samt att mannen nästan alltid får barnen vid en skilsmässa. Detta är det samhälle som Muslimska brödraskapet strävar efter för muslimerna. Men Brödraskapet och salafisterna utgör endast en liten minoritet av muslimerna i Sverige.

Arbetarpartiet strävar efter att dra med den stora majoriteten av Sveriges muslimer i kampen för de mål som står angivna ovan. Samt i den omedelbara kampen för att försvara sjukvård, äldreomsorg och arbetstrygghet. Om muslimernas majoritet deltog i kampen för välfärdssamhället skulle vi som försvarar detta bli väldigt mycket starkare. En enighet skulle växa fram mellan majoritetsbefolkningen och muslimerna som inte existerar idag. Och Muslimska brödraskapet och salafisterna skulle isoleras och försvagas. Kampen mot extrema tolkningar av islam är inte rasism. Det är religionskritik. Och religionskritik är nödvändig för att skapa enighet i försvaret av välfärdssamhället.

Vi måste sprida våra idéer

* Arbetarpartiet gjorde en väldig satsning i Malmö-Lund sommaren 2015. Under en hel vecka gjorde tio medlemmar en närmast heroisk satsning i den stekande solen – både inne i centrala Malmö och på fyra noga utvalda stadsdelar. Våra medlemmar träffade många malmöbor som blev intresserade av partiet och som vi fortsatte att hålla kontakten med, främst via fortsatta besök, kompletterade med mail och telefonsamtal. Som mest hade vi uppåt 20 intresserade i Malmö-Lund-området. Vår satsning där upprätthölls fram till och med våren 2017. Förutom denna satsning i Öresundsområdet har vi också satsat på Norrlandskusten. Det har handlat om Ö-vik och Sundsvall.

Dessa satsningar genom besök på andra orter har gett oss ovärderliga lärdomar. Detta både när det gäller vår politiska förståelse av dagens Sverige samt när det gäller våra egna arbetsmetoder. Det var främst vår satsning i Malmö-Lund som gav oss ett nytt djup i vår förståelse för det nya och segregerade Sverige som nu växer fram i den misslyckade integrationspolitikens spår. Det var också i Skåne som vi lärde oss hur vi skulle presentera vårt parti och dess politik för att väcka intresse bland folk som mötte oss för första gången.

Men det var också där som vi tvingades inse hur svårt det var att utveckla arbetet på distans – att värva nya medlemmar och upprätthålla intresset hos dessa. Vi tvingades inse att vi inte kunde upprätthålla kontakten med alla intresserade vi mött i Malmö-Lund, i Ö-vik och Sundsvall. Vi kunde inte åka land och rike runt som August Palm gjorde under 1800-talets sista decennier.

Nya Arbetartidningen – vårt främsta redskap

Dessa satsningar i Öresundsområdet och längs Norrlandskusten genomfördes innan vi formulerade uppgiften att skapa ett nytt arbetarparti – med uppbygget av en riksspridd veckotidning som främsta redskap.

Efter att vi påbörjade satsningen på en veckotidning har vi helt andra möjligheter att involvera sympatisörer både i våra långsiktiga planer på att ställa upp i riksdagsvalet 2026, och i våra omedelbara uppgifter på att värva prenumeranter och samla in namn till försvar för sjukvård, äldreomsorg och anställningsskydd (för att överlämna dessa till Stefan Löfven) i samband med att riksdagen öppnas den 14 september i år. Genom tidningen kan vi ge alla intresserade en roll – även utan att göra fysiska besök på en viss ort. 

Det räcker inte med att ha en bra ideologi och goda politiska förslag. En rörelse måste också ha en metod att sprida och förankra dessa.

1 Maj – slut upp med Arbetarpartiet nu på lördag!

Som vi skrivit tidigare kommer Arbetarpartiets corona-anpassade uppmärksammande av årets 1 Maj att ha två intressanta inslag:

* Kl 13:00 håller vi en mindre och coronasäkrad manifestation på Rådhustorget i Umeå, som vi livesänder på NyA.nu och via Facebook. Det kommer att bli ett antal korta appeller om varför sjukvården och äldreomsorgen behöver rejäla upprustningar, samt behovet av att försvara anställningstryggheten.

* Kl 15:00 kommer Arbetarpartiets ordförande Jan Hägglund att hålla ett webbsänt anförande om Arbetarpartiets ideologi, ståndpunkter i de viktigaste politiska frågorna samt framtidsplaner. Denna webbsändning kommer också att gå att följa på NyA.nu och via Facebook. Medlemmar i Arbetarpartiet kommer dessutom att kunna ansluta via Zoom.

Båda inslagen går alltså att följa via Facebook på facebook.com/Arbetarpartiet eller här på Nya Arbetartidningens hemsida (NyA.nu).

Gör ditt yttersta för att själv delta på 1 Maj – både kl 13.00 och 15.00. Bjud även in familj, vänner, bekanta och arbetskamrater till att lyssna på våra anföranden!

Slutspurt i mobiliseringen inför 1 Maj

Denna vecka behöver vi dels ringa de medlemmar, Umebladsdelare och andra sympatisörer som vi ännu inte hunnit nå inför 1 Maj. Dessutom finns det personer som tackat ja till att delta som kan behöva en påminnelse eller som behöver hjälp med att hitta till våra webbsändningar.

Har du en ledig förmiddag, eftermiddag eller kväll då du kan hjälpa till i ringandet? Tveka inte att höra av dig på 090-19 47 34 eller till Tomas på 073-540 02 63.

Lämna en kommentar