Vetenskap

Hur påverkar yrkeslivet risken för självmord?

Tre av fyra självmord i Sverige begås av män. Foto: Jonathan Rados / Unsplash.com
Olof Kristmansson
Publicerad i
#160
Lästid 5 min

Självmord är orsaken till mer än var femte dödsfall för personer under 40 år i Sverige. För män så ökar andelen av befolkningen som begår självmord med ökad ålder. Eftersom även andra dödsorsaker blir vanligare med stigande ålder, så sjunker självmordens andel av dödsfallen efter 40 år.

Skälen bakom varför människor begår självmord är komplexa. Genetiska, individuella och sociala faktorer spelar in. Det finns också klara skillnader mellan olika yrken, åldrar och kön. I Europa begås ca 80 procent av alla självmord av män. I en nordamerikansk studie av självmord inom 22 olika yrken var motsvarande siffra 77 procent. I Sverige begås ungefär tre av fyra självmord av män. Kina är ett av de få länderna där självmord är vanligare bland kvinnor än män.

Yrkeslivet påverkar risken för självmord, men det bristfälliga statistiska underlaget gör det svårt att dra entydiga slutsatser i Sverige. För att få ett större underlag går det att titta på internationella studier. Men då förutsättningarna och arbetsvillkoren för ett och samma yrke kan se väldigt olika ut i olika länder kan det vara svårt att göra jämförelser.

Arbete eller inte arbete

Klart är att de flesta som begår självmord i Sverige inte arbetar, utan är arbetslösa eller pensionerade. Av detta går det inte att per automatik dra slutsatsen att det är just avsaknaden av arbete som leder till självmord, utan detta är bara en av flera riskfaktorer. Den som är arbetslös löper exempelvis en större risk för att drabbas av psykisk ohälsa eller missbruk, som båda utgör riskfaktorer i sig.

Utländska studier har kunnat påvisa ett samband mellan arbetslöshet och självmord bland män. Men beroende på skillnader mellan sociala skyddsnät, som arbetslöshetsersättning och försörjningsstöd, så skiljer sig de ekonomiska och sociala konsekvenserna sig åt kraftigt vad det innebär att bli arbetslös i Sverige och många andra länder. En svensk studie från slutet av 1990-talet har dock kunnat påvisa ett samband mellan ökade självmord och arbetslöshet. Detta om arbetslösheten överstiger tre procent.

Skillnad mellan olika yrken

Även om man som sagt var skall vara försiktig i att dra alltför bestämda slutsatser vid jämförelser mellan enskilda yrken i enskilda länder så finns det en del mönster. Generellt verkar självmord vara vanligare bland yrken med låg inkomst, lägre utbildningsgrad, osäkra anställningsförhållanden, låg grad av inflytande över sin arbetssituation och yrken där mobbing och sociala trakasserier är vanligare än genomsnittet.

Det förefaller även finnas ett samband mellan självmord och yrken där man exponeras för död och självmord – som vård- och blåljuspersonal. Även yrken som innebär en ökad tillgång till de kunskaper eller redskap som krävs för att genomföra ett självmordsförsök med dödlig utgång är överrepresenterade enligt vissa studier. Självmord genom en överdos av läkemedel är exempelvis vanligare bland vårdpersonal medan självmord med skjutvapen är vanligare bland bönder (som oftare har tillgång till skjutvapen).

Vissa yrken sticker ut

Några yrkesgrupper återkommer som högriskyrken i flera studier. Det handlar om arbeten inom jordbruk, skogsbruk och fiske. En förklaring är att inom dessa yrken samverkar flera av de riskfaktorer som nämns ovan. Förutom utsattheten om skörden eller fångsten går fel, finns även en hög grad av ensamarbete. Ensamarbete innebär i sin tur små eller inga förutsättningar för stöd på sin arbetsplats. Den nordamerikanska studien av 22 yrkeskategorier visar att risken för självmord bland just bönder och fiskare är mer än elva gånger så hög som för lärare och bibliotekarier.

I samma nordamerikanska studie finns det några yrken som går emot strömmen när det gäller lön och utbildningsgrad. Det gäller tandläkare och läkare. I synnerhet kvinnliga läkare sticker ut. I USA är andelen tandläkare och läkare som arbetar på en egen mottagning mycket högre än i Sverige. En egen mottagning innebär en större ekonomisk utsatthet och små förutsättningar till stöd från kollegor.

Bland kvinnor i USA så är risken för självmord högst bland poliser. Någon motsvarande studie som den nordamerikanska har inte gjorts i Sverige, och här finns åter stora skillnader mellan yrkesrollerna. Poliser i Sverige har en betydligt högre utbildning än i USA, patrullerar inte ensamma och har i allmänhet en mindre utsatt arbetssituation.

Stöd på arbetsplatsen kan motverka självmord

En svensk studie bland läkare visade att mobbning på arbetsplatsen ökar självmordstankarna medan ett bra stöd minskar dem. I Montreal (Kanada) har utbildningsinsatser rörande självmord bland poliser haft en stor effekt i att minska självmordsrisken. Samtliga anställda inom polisen i Montreal får en halv dags utbildning och fackliga representanter får en hel dag. Tillsammans med andra stödinsatser på arbetsplatsen minskade antalet självmord från 14 per 100 000 till 4 per 100 000 under en tioårsperiod. I Quebec City, där inga insatser mot självmord gjordes inom polisen, ökade istället självmordsfrekvensen från 29 till 32 per 100 000 under samma tioårsperiod.

Att kamratskap och stöd från kollegor har en positiv effekt för att motverka självmord konstateras även i en av de största undersökningarna om mental hälsa som gjorts i USA, kallad ”Army STARRS”. Studien omfattade 1,6 miljoner soldater. Studien konstaterade att självmord bland soldater var vanligare både före och efter aktiv tjänst i en stridszon, än under tiden i själva stridszonen – trots de uppenbara mentala påfrestningar som detta innebär. Just den kamratskap som uppstår mellan soldaterna i en stridszon framhölls som en viktig förklaring.

Det tål att upprepas att orsaksbilden bakom självmord är komplex och att det finns flera faktorer som kan göra att internationella studier inte direkt kan överföras på svenska förhållanden. Men det finns mycket som tyder på att en god arbetsmiljö, en trygg anställning och stöd från kollegor kan motverka risken för självmord. Det finns svenska studier som menar att hur väl man trivs på sin arbetsplats kan vara viktigare för den psykiska hälsan än relationen med ens partner. Och psykisk ohälsa är den tyngst vägande faktorn när det gäller risken för självmord.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.