Umebladet

Det fjärde trendbrottet: Miljön måste åter på agendan i Umeå

Foto: Ruben de Rijcke (CC BY-SA 3.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 2 min

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) sker luftföroreningarnas negativa effekt på människors hälsa vid lägre nivåer än vad man tidigare trott. Klicka här för att läsa mer om detta (SVT).

Den skadliga luften i centrala Umeå utgör ett av de största miljöhoten mot umebornas hälsa. Den som varit utsatt för koncentrationer av kvävedioxid som överskrider miljökvalitetsnormerna (MKN) under 15 år löper en risk som är 50 % högre när det gäller att utveckla lungcancer efter 30 år. Detta enligt Lucas-studien (Lungcancer i Stockholm) som visade ”ett tydligt samband mellan kvävedioxid och lungcancer”. Även andra studier har visat på liknande samband.

ÅrAntal dygn då
MKN överskreds
200327
200446
2005utrustning trasig
200653
200762
200841
200959
201067
201164
201226
201337
201457
201526
201630
201725
201829
201922
20208
202117 (jan-sep)

Överskridanden av MKN för kvävedioxid innebär även en ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, demenssjukdomar, astma och allergier. Koncentrationen av kvävedioxid är värst längs Västra Esplanaden. År 2016 fanns det bara två platser i Göteborg och en i Stockholm som låg sämre till än V:a Esplanaden i Umeå. Men överskridanden har även uppmätts längs Storgatan och ÖK. Hela centrumfyrkanten är en farlig plats under vinterhalvåret. Det finns även miljökvalitetsnormer för exempelvis partiklar. Umeå har varit nära att bryta mot MKN även när det gäller dessa.

Lagbrott under 15 år

Umeå kommun har överskridit de tillåtna dygnsvärdena varje år under perioden 2003-2020. Det är under denna period som mätningar har skett. Det mesta pekar dock på att perioden av överskridanden kan vara mycket längre än så. Miljökvalitetsnormen har haft ställning av lag sedan 2006. Umeå kommun har alltså brutit mot miljölagarna i 15 år! Tyvärr har Arbetarpartiet under lång tid ensamma fått försvara umebornas hälsa i dessa frågor. Vi välkomnar andra.

Tre viktiga åtgärder som vi drivit under lång tid:

    a) Samordnade varutransporter kan reducera utsläppen från lastbilstransporter med 50 %. Så skedde vid ett försök i Linköping 2004.

    b) Subventionera priser för busstrafik i syfte att intensifiera arbetet med att få dagens bilister att åka mer buss och samtidigt stimulera de ungdomar som redan åker buss att fortsätta med detta efter att de fyllt 18 år (och kan börja köra bil). Försökets syfte blir att klargöra om det mest effektiva är tätare turer, fler direktlinjer mellan stadsdelarna eller sänkta biljettpriser.

    c) Samhällsplaneringen i kommunen ska syfta till att klara MKN för kvävedioxid och partiklar. Den nonchalanta attityden från de styrandes sida, när det gäller de ständiga brotten mot MKN samt oviljan att efterleva beslutet från Mark- och miljödomstolen, utgör en fara för umebornas hälsa.

Lämna en kommentar