Umeå

Etableringen av IKEA på Teg kräver kraftfullt åtgärdsprogram för minskade utsläpp

Publicerad i
#39
Lästid 3 min

Arbetarpartiet har lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige med krav på att ett nytt åtgärdsprogram för att minska luftföroreningarna i centrala Umeå ska tas fram.

– På grund av IKEA:s etablering, samt en rad andra trafikalstrande projekt som det nya badhuset, är den gamla planen helt otillräcklig, säger Jan Hägglund, ledamot i Umeå kommunfullmäktige för Arbetarpartiet. Trots bygget av ringlederna visar beräkningar att trafiken kommer att fortsätta öka. I slutändan handlar detta om att umebor riskerar att dö i förtid och barn att få astma i onödan.

Trots att den gamla åtgärdsplanen funnits sedan 2007 har inte luftföroreningarna minskat utan snarare ökat. Mätningar visar att miljökvalitetsnormens (MKN) gränsvärde för kvävedioxid har överskridits längs V:a Esplanaden ända sedan 2003. Men överskridanden av MKN vad gäller kvävedioxid har troligen förekommit ännu tidigare och även på fler platser än längs V:a Esplanaden. Dessutom kan MKN även ha överskridits när det gäller partiklar. År 2010 överskreds nämligen riktvärdena för partiklar under hela 34 dygn. Miljökvalitetsnormens (MKN) gräns för hur många gånger riktvärdet får överskridas, under ett år, ligger vid 35 dygn! Detta visar att även koncentrationen av partiklar utgör ett problem i centrala Umeå. Ett problem som kan komma att öka.

Platser med höga koncentrationer av luftföroreningar finns – förutom längs V:a Esplanaden – bland annat efter Storgatan i centrala Umeå, vid Östra Station, vid minst två platser längs Östra Kyrkogatan samt kring Järnvägstorget.

– Med de nya etableringarna kan situationen bli ännu värre, säger Jan Hägglund. Syftet med den åtgärdsplan som antogs i augusti 2007 var nämligen att komma tillrätta med dåtidens problem. Men sedan åtgärdsplanen antogs har beslut om en rad nya trafikalstrande projekt fattats, exempelvis Ikea och det nya badhuset.

Enligt Trafikverkets beräkningar kommer Ikea och det nya handelsområdet på Entré Syd att dra till sig ca 10 000 fordon per dygn. Av dessa beräknas 3 000 fordon ta vägen genom centrala Umeå – just där utsläppen av kvävedioxid redan idag överskrider vad som är tillåtet enligt miljökvalitetsnormen (MKN) – nio gånger om (se tabell)!

Detta bekräftas i Umeå kommuns egna handlingar: ”IKEA:s och övrig handels etablering riskerar att öka trafiken på Västra Esplanaden med överskriden MKN för kvävedioxid om inga parerande åtgärder vidtas. Utifrån IKEA:s erfarenheter på andra platser prognostiseras ett bidrag med 3000 fordon per årsmedeldygn över Tegsbron”, skriver Umeå kommun i den s.k. Miljökonsekvensbeskrivningen av Entré Syd.

Till detta ska även läggas en rad andra, kraftigt trafikalstrande, projekt som beslutats under 2011/2012. Det handlar om en rad höghus i centrala stan med både bostäder och hotell; en beräknad befolkningsökning på 10 000 människor i – och i närheten av – Umeås centrala delar; ett badhus med en beräknad besöksfrekvens på ca 400 000 per år samt ett kulturhus på kajen med ca 700 000 planerade besökare per år.

– Den sammanlagda effekten av alla projekten måste kartläggas, säger Jan Häggluns. På basis av denna kartläggning måste en ny och kraftfull åtgärdsplan utarbetas för att äntligen få till stånd en minskning av luftföroreningarna. Den nya åtgärdsplanen kan inte bara vara fromma förhoppningar kopplade till en ringled utan måste bland annat innehålla en målsättning för när miljökvalitetsnormerna (MKN) ska klaras – exempelvis längs Västra Esplanaden.

Kommunen har under många år brutit mot miljökvalitetsnormerna (MKN) längs Västa Esplanaden. MKN har sedan den 1 januari 2006 ställning av lag. Detta innebär att Umeå Kommun sedan länge bryter mot en för människans hälsa mycket viktig miljölag.

Lämna en kommentar