Umeå

Domstol upphäver detaljplan – hänvisar till den dåliga luftmiljön

Tomas Westerström
Publicerad i
#115-116
Lästid 3 min

Mark- och Miljödomstolen har upphävt en detaljplan i Umeå med hänvisning till trafiksituationen och luftmiljön längs Västra Esplanaden. Detta är en liten men viktig seger för oss som försvarar umebornas liv och hälsa.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i februari och gäller den östra delen av bostadsområdet Dragonfältet. Syftet med detaljplanen var att kunna bygga 150 nya lägenheter och ett parkeringshus med 300 parkeringsplatser.

Arbetarpartiet och Feministiskt Initiativ röstade emot detaljplanen. Arbetarpartiets skäl till att rösta nej var att luftkvalitén i området är så dålig att den inte ens är i närheten av att klara miljökvalitetsnormen (MKN, som sedan 2006 har ställning av lag). Det aktuella området ligger i närheten av Västra Esplanaden, där man inte ens varit i närheten av att uppnå de krav som ställs av MKN så länge mätningar har gjorts (se tabell). Detta innebär att de som bor och arbetar i området löper en ökad risk att drabbas av bland annat lungcancer, astma samt hjärt- och kärlsjukdomar. I över ett decennium har vi i Arbetarpartiet stridit för att kommunen ska följa lagen (dvs MKN) vad gäller luftkvalitén.

Den dåliga luftmiljön i området var något som även Trafikverket fäste stor vikt vid i sitt yttrande över planen. I handlingarna framgick också att Trafikverket skulle överväga att överklaga planen om den skulle röstas igenom i fullmäktige, vilket inte hör till vanligheterna!

Förutom att planen är dålig ur luftmiljöhänseende så var de handlingar som låg till grund för beslutet milt uttryckt intellektuellt ohederliga. I varje plan av detta slag så ska det finnas en miljökonsekvensbeskrivning där man bland annat presenterar något som kallas för ”nollalternativet”. ”Nollalternativet” är vad man ska jämföra en förverkligad plan med, för att på så vis kunna utröna skillnaden i miljökonsekvenser utifrån huruvida planen genomförs eller ej. Det rimliga ”nollalternativet” vore att utgå från det nuvarande läget i området. Men detta är Umeå kommun, där de styrande satt i system att hitta på egna ”nollalternativ”. Nollalternativet i detta fall var att det skulle byggas lika många lägenheter och ett likadant parkeringshus i området även utan detaljplanen! Detta är ett smidigt sätt att kunna visa att miljökonsekvenserna blir identiska vare sig planen genomförs eller inte. Problemet är givetvis att ett sådant ”nollalternativ” är en ren lögn.

I dagarna har det visat sig att Trafikverket (samt tre bostadsrättsföreningar) gjorde verklighet av sina planer på att överklaga beslutet. Detta har nu lett till att Mark och Miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen. De skriver följande: ”Efter övervägande av vad som anförts i målet avseende trafiksituationen och luftmiljön i det aktuella området delar mark- och miljödomstolen den bedömning Trafikverket har gjort i nämnda avseenden… Beslutet att anta detaljplanen ska därför upphävas”.

Att Mark och Miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen är glädjande. Mikael Berglund(S), ordförande i byggnadsnämnden, har i en kommentar till Folkbladet(14/12 2017) sagt att kommunen kommer att överklaga Mark och Miljödomstolens beslut till nästa instans. Vi hoppas att nästa instans tar umebornas liv och hälsa på samma stora allvar som Mark och Miljödomstolen och avslår kommunens överklagan.

Lämna en kommentar