Miljö och klimat

Omfattande kartläggning av växtarter beskriver hot mot biologisk mångfald

En blomsteräng
45 procent av alla blommande växtarter står under olika grader av utrotningshot. Foto: Annie Spratt / Unsplash.com
Patrik Brännberg
Publicerad i
#194
Lästid 2 min

En ny vetenskaplig rapport, State of the World’s Plants and Fungi, visar hur forskare nu kan bedöma framtida hot mot den biologiska mångfalden. Bakom detta framsteg ligger åratal av noggrann kartläggning av växtarter i kombination med användning av modern datorteknik.

Under de senaste decennierna har minst fyra olika globala databaser, med målet att kartlägga och namnge planetens alla växter, byggts upp. En av databaserna, World Checklist of Vascular Plants, har kartlagt 350 000 olika växtarter. Man har samlat information om arternas släktskap till varandra, den omgivning som varje art föredrar samt artens geografiska spridning. Arbetet är enormt då ny teknologi, som DNA-kartläggning, gör att redan kända arter måste omklassificeras. Dessutom upptäcks 2 500 nya växtarter varje år och man räknar med att ytterligare 100 000 arter ännu inte upptäckts.

Med dessa kartläggningar som grund har forskarna skapat modeller som kan förutsäga hur stort hotet att utrotas är för varje enskild art – både för redan kända arter som är dåligt kartlagda, och för arter som kommer att upptäckas i framtiden. Redan idag känner forskarna till 53 000 växtarter som i olika grad hotas av utrotning. Forskarna sammanställde totalt 85 olika faktorer som ligger bakom hotet mot dessa rödlistade arter. De viktigaste faktorerna som gör en art mer känslig för utrotning är begränsad geografisk spridning, att de drabbas av någon form av mänsklig aktivitet samt om de har särskilt känsliga sätt att växa eller reproducera sig.

Utifrån den samlade informationen drar rapporten slutsatsen att hela 45 procent av alla kända blommande växtarter står inför olika grader av hot om utrotning. Man tror också att uppåt 75 procent av nyupptäckta växtarter kommer att stå inför samma hot. Flest hotade arter finns i tropiska områden och på olika avlägset belägna ö-grupper.

Förutom gröna växter har forskarna också kartlagt svamparter. Med DNA-teknik har man gjort en kartläggning som visar att det sannolikt finns ca 2,5 miljoner olika svamparter på planeten. Mindre än 10 procent av dessa är idag kända.

Olika arter av svampar, gröna växter och djur inom samma område utgör tillsammans ett ekosystem. Forskarna varnar för att hela ekosystem kan förstöras om alltför många arter försvinner. Detta skulle i sin tur utgöra ett hot mot källor till livsmedel, läkemedel och nyttiga kemikalier som mänskligheten är beroende av.

Rapporten visar å ena sidan en dyster bild av hotet mot den biologiska mångfalden. Å andra sidan skulle forskarnas nya metod att snabbt kartlägga hotet mot enskilda arter kunna ligga till grund för ett medvetet arbete för att bevara utrotningshotade växter – om den politiska viljan finns.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.