Vi behöver dig
i kampen
för ett krisprogram
mot arbetslöshet, nedskärningar, sänkta reallöner
_______________________________

Hjälp oss sprida den sanning som vår tabell – med kommentarer – förmedlar.

Ingress
Kommunen styrs av en minoritet bestående av S+MP. Det är inget fel i detta. Dessa båda partier utgör nämligen den största minoriteten. Det är denna minoritets budget som kommer att vinna omröstningen mellan de olika budgetalternativen på måndag den 19 juni (”budgetfullmäktige”). Detta vet alla partier i kommunfullmäktige. Det vet också alla tjänstemän i stadshuset. De vet alla umebor som är insatta i lokalpolitiken i Umeå. Och nu vet DU det också – om du inte redan visste detta. Alltså: Umeå styrs av S+MP och de utgör en ”lokal minoritetsregering” som kommer att få igenom sin budget för 2024. Umeå kommun har styrts av S+MP ända sedan valet 2014. Under mandatperioden 2010-2014 styrdes Umeå av S+V. Socialdemokraterna har styrt Umeå, ensamma eller i koalition, oavbrutet sedan 1994.

Det är inte fel att kommunen styrs av en minoritet. Däremot kan man ha synpunkter på HUR kommunen styrs.

I. Index och volym
Det jag vill sätta fingret på är att budgetsiffrorna döljer sanningen.
Det handlar om att S+MP, och fem andra partier i kommunfullmäktige, påstår att de gör ”satsningar” på olika verksamheter. Detta utan att de, då de talar om ”satsningar”, tar hänsyn till de kostnadsmässiga effekterna av:
1. inflationen som för Umeå kommun, som arbetsgivare, främst tar sig uttryck i form av ökade hyror och löner,
2. innebörden av att kommunen varje år tar hand om allt fler äldre genom hemtjänst och särskilda boenden samt allt fler barn och elever inom för-, grund- och gymnasieskolan.
På budgetspråk kallas detta för ”index och volym”.

Alla känner till att inflationen under senare tid har urgröpt pengarnas värde.

II. Några ord om inflationen
Sverige har inte haft en lika hög inflation – penningvärdesförsämring – på ca 30 år. Inflationen har dessutom slagit olika på olika varor. När det gäller ”livsmedel och alkoholfria drycker” låg inflationen, mellan februari 2022 och februari 2023, på skrämmande 21 procent. Vi tvingas gå tillbaka ända till 1951 (för 72 år sedan) för att hitta någon motsvarighet.

De siffror som brukar användas för att beskriva den genomsnittliga inflationen mellan februari 2022 och februari 2023 är tolv procent – om räntehöjningarna tas med. Räknas inte räntehöjningarna in, brukar inflationen under nämnda tolvmånadersperiod anges till 9,4 procent. Låt oss för enkelhetens skull säga att Umeå kommun har drabbats av en tioprocentig inflation – penningvärdesförsämring – som urgröper värdet av de pengar som partierna i kommunfullmäktige satsar på de olika verksamheterna under nästa budgetår (2024).

Till inflationen ska vi sedan alltså lägga att kommunen, för varje år, tar hand om allt fler äldre. Det blir dessutom fler och fler barn och ungdomar som går i kommunens för-, grund- och gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Hela denna utveckling kräver självklart mer personal, fler byggnader att bedriva verksamheterna i, mer mat att äta samt mycket annat. Återigen: det är detta som kallas ”index och volym” och vars effekter olika makthavare försöker trolla bort i budgetarbetets fördelning av pengar på olika verksamheter!

III. Vad budgetsiffrorna döljer
En halv miljard krävs för att uppnå samma utgångsläge som 2023. För att kompensera de kostnadsökningar som har skett i Umeå kommun, beroende på index och volym, måste partierna börja med att skjuta till 500 miljoner kronor – en halv miljard! I budgetarbetet för nästa år utgår alla partier från budgeten för innevarande år (2023). Tidigare fanns det alltid tydliga uppställningar över utvecklingen för index och volym – nämnd för nämnd, verksamhet för verksamhet – då budgeten för det kommande året skulle utarbetas. Detta innebar att alla partier visste vad som var själva utgångsläget – innan det gick att tala om reella satsningar – exempelvis i form av ökad personaltäthet inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen (på olika boenden) eller i form av fler lärare i skolklasserna.

Talar ett parti idag om att partiet ”satsar” 50 miljoner extra på en verksamhet – utan att låtsas om inflationen samt ökningen av antalet äldre, barn och elever – innebär detta ingenting annat än ett försök att dölja sanningen. Det är mycket möjligt att dessa 50 miljoner inte ens täcker penningvärdesförsämringen (det beror på hur stor verksamheten är). Lägg sedan till att antalet äldre ökar (om det skulle handla om äldreomsorgen). Bakom det käcka uttalandet om en ”satsning”, på exempelvis 50 miljoner kan en helt annan verklighet dölja sig. Och det gör det också. Denna verklighet kan bestå av ytterligare sänkt personaltäthet, ytterligare ökat tempo i arbetet och (helt emot personalens vilja) ännu mindre tid med de gamla. Denna skillnad mellan sken och verklighet gäller för alla politiska nämnder med omfattande verksamhet i Umeå kommun! Detta kommer tabellen nedan att visa.

Tidigare fanns det alltså tydliga index- och volymuppräkningar för alla politiska nämnder i Umeå kommun – idag måste ett oppositionsparti verkligen lägga ned tid och möda på att få tag på dessa uppgifter. Tidigare innebar en ”satsning” något reellt – exempelvis ökad personaltäthet. Tidigare stod partierna upp och försvarade, och förklarade, de nedskärningar som de gjorde. Men idag, på grund av att majoriteten av partierna inte låtsas om de 500 miljoner som krävs bara för att uppnå samma utgångsläge som 2023, döljs verkligheten. 

IV. Bakom s.k ”satsningar” döljer sig nedskärningar
Vi ska visa sanningen i tabellen nedan. När du läser tabellen måste du komma ihåg att ett minus betyder en satsning – det kostar pengar att finansiera en verksamhet. Om det inte finns något tecken framför siffran betyder det en nedskärning (eller besparing).

Arbetarpartiet har sammanställt tabellen med hjälp av siffror från a) kommunens ekonomiavdelning, b) de olika nämnderna och c) uppgifter från S+MP. För att kunna tolka tabellen bör du titta på våra kommentarer under tabellen – risken är annars att tabellen blir obegriplig. Du kan även klicka på tabellen för att göra den större. De tre sista siffrorna är borta – vilket betyder att tabellen är skriven i tusental.
Ett exempel: Kommunstyrelsen första siffra (under kolumn 1) är 1 114 414. Detta betyder (avrundat till en decimal) 1 114,4 miljoner.

V. Kommentarer
Några exempel som hjälper dig tolka tabellen. I exemplen nedan avrundar vi till en decimal. För att förstå tabellen kan du ”arbeta” med sifferkolumnerna 4 och 5. De övriga kolumnerna finns med för de som vill göra sin egen, djupare, analys – för att kolla att vi inte hittar på – ska ha tillräckligt med fakta.

* Tekniska nämnden: S+MP påstår att de gör en satsning på 87 miljoner (se kolumn 4). Men räknar vi med kostnadsökningarna för index och volym innebär dessa två partiers budget en reell (och stor) nedskärning på 78 miljoner (se kolumn 5). Skillnaden mellan påstådd verklighet och det vi anser vara verkligheten för verksamheten är 87+78 = 165 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

* För- och grundskolenämnden: S+MP påstår att de satsar 68,5 miljoner (kolumn 4). Tar vi hänsyn till index o. volym handlar det en mindre nedskärning på 2,5 miljoner (kolumn 5). Skillnad mellan påstådd verklighet och det vi anser vara verkligheten för verksamheten är 68,5+2,5 = 71 miljoner. Ingen liten skillnad.

* Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: S+MP påstår att de satsar 42,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (mindre) nedskärning på 0,9 miljoner. Skillnaden mellan påstådd verklighet och verkligheten för verksamheten blir 42,8 + 0,9 = 47,7 miljoner. Ingen liten skillnad.

* Individ- och familjenämnden: Den påstådda satsningen ligger på 81,1 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (”medelstor”) nedskärning på 28,0 miljoner. Skillnaden blir 81,1+28 = 109,1 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

* Äldrenämnden: Den påstådda satsningen ligger på 71,8 miljoner. Tar vi hänsyn till index och volym handlar det om en (”medelstor”) nedskärning på 39,4 miljoner. Skillnaden blir 71,8+39,4 = 111,2 miljoner. Skillnaden är väldigt stor.

Avslutning
Umeå kommun har infört en ny budgetprocess. Budgetarbetet skulle inledas tidigare och präglas av större dialog. Men. Den stora nackdelen med den nya budgetprocessen har visat sig vara att den ”begraver” effekten av index och volym och fördunklar därmed vad som egentligen händer i kommunens verksamheter. Detta drabbar både de som är anställda av Umeå kommun och de äldre, barnen, skoleleverna och deras anhöriga – alla som är beroende av kommunen. Den nya budgetprocessen hjälper, däremot, de styrande politikerna att påstå att allt blir bättre – fast detta inte stämmer med verkligheten. Den nya budgetprocessen gör det också svårare att opponera. För, som alla förstår, det är inte lätt att ”klä av” de som makten haver. Den tabell som Arbetarpartiet har gjort, ovan, kan inte alla göra.

Däremot kan DU hjälpa oss att sprida den sanning som denna vår tabell – med kommentarer – förmedlar.

Lämna en kommentar