Las-utredningens förslag innebär en förskjutning av makten på jobbet – till löntagarnas nackdel. Förslaget är oacceptabelt. Facken måste agera!

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Den 1 juni presenterades utredningen ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30) – i fortsättningen kallad ”Las-utredningen” – en rad förändringar av ”lagen om anställningsskydd” (Las).
Dessa innebär att arbetsgivarnas ställning stärks på bekostnad av löntagarna.

Bland annat föreslår Las-utredningen följande:
*en minskad möjlighet för facket att ogiltigförklara uppsägningar,
*en ökning av undantagen från turordningsreglerna.

Denna Las-utredningen är ett resultat av Januariavtalet mellan regeringen (S+MP) och samarbetspartierna C och L. I Januariavtalets punkt 20 lovade regeringen, med Stefan Löfven och Annie Lööf som spetsar, att arbetsrätten ska ”moderniseras” för att ge arbetsgivarna mer ”flexibilitet”. Ett av kraven från bland annat Centerpartiet var att Lagen om anställningsskydd (LAS) skulle försämras genom utökade undantag från turordningsreglerna.

Därmed inleddes två parallella processer.

Del ett
Först inleddes förhandlingar mellan, å ena sidan, de fackliga federationerna LO och PTK samt, å andra sidan, arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Det var i dessa förhandlingar som facktopparna visade att de till och med var beredda att förhandla bort begreppet ”saklig grund” vid uppsägning, något som hade öppnat för godtyckliga uppsägningar – på osaklig grund.

Samtidigt tillsatte regeringen en utredning som ligger i linje med vad som angavs i Januariavtalets punkt 20 (att arbetsrätten ska ”moderniseras” för att ge arbetsgivarna mer ”flexibilitet”). Tanken var att regeringen skulle genomföra utredningens förslag – såvida inte fack och arbetsgivare kom överens via förhandlingar. Nu, när utredningen har offentliggjorts, är det uppenbart att utredningen syftar till att sätta tryck på fackföreningarna att gå med på omfattande försämringar av arbetsrätten.

Del två
En av de bärande bjälkarna i ”lagen om anställningsskydd” (Las) är att uppsägningar måste ske på saklig grund. Detta innebär att en löntagare bara kan bli uppsagd av två skäl:
*det råder arbetsbrist,
*av personliga skäl: exempelvis att löntagaren missköter sitt jobb eller har stora samarbetsproblem.

Den just presenterade Las-utredningen visar att protesterna från bland annat fackföreningarna Byggnads, Kommunal, Seko, Fastighets, Målarna, Pappers samt Lärarnas Riksförbund har tvingat regeringen och samarbetspartierna att backa. Nu står det i utredningen att begreppet ”saklig grund” ska vara kvar. Men andra delar av utredningens pekar i riktning mot att luckra upp detta begrepp.

Del tre
Några exempel på de försämringar som föreslås i Las-utredningen:

* Om en tvist uppstår rörande ifall en anställning ska upphöra, eller inte, ska huvudregeln i förtsättningen vara att den anställde inte får behålla sin anställning (och lön) under tiden som tvisten pågår.
Idag är förhållandet det motsatta! Huvudregeln är att en löntagare som tar strid mot en uppsägning får behålla sin anställning och lön till dess att en domstol har avgjort om uppsägningen var riktig eller inte. Skulle det nya förslaget bli verklighet blir det alltså mycket kostsamt för en löntagare att ta strid mot en uppsägning som löntagaren uppfattar som felaktig. Går förslaget igenom kommer detta med stor sannolikhet att leda till fler godtyckliga uppsägningar.

* I företag med mindre än 15 anställda ska uppsägningar inte längre kunna ogiltigförklaras om de sker med någon av de två motiveringarna ovan (”arbetsbrist” eller ”personliga skäl”). Detta innebär att en löntagare som arbetar på ett företag med färre än 15 anställda inte kan få tillbaka sin anställning – även om en domstol senare finner att uppsägningen skedde på ett, enligt LAS, otillåtet sätt!

Arbetsgivaren behöver enbart betala ett fast skadestånd motsvarande åtta månadslöner till den anställde. Företag som klarar det ekonomiskt får det alltså enkelt att köpa sig fria. Och förutsättningen att den anställde ska få några pengar, överhuvudtaget, är att löntagaren orkar driva tvisten i en domstol. Utan möjligheten att få tillbaka sin anställning kommer många att uppfatta det som lättare att bara hitta ett nytt jobb än att bedriva en kanske både upprivande och långdragen tvist med sin tidigare arbetsgivare. Tilläggas bör att uppsägningar som strider mot andra lagar, som exempelvis ”lagen om facklig förtroendemans” ställning eller ”diskrimineringslagen” ska fortfarande kunna ogiltigförklaras.

* Antalet undantag från turordningsreglerna vid uppsägning föreslås utökas. När en arbetsgivare säger upp anställda p g a arbetsbrist gäller principen ”sist in, först ut”. Den som varit anställd kortast tid får alltså gå först. Arbetsgivare med högst tio anställda får dock redan idag undanta två personer ”av särskild betydelse” från turordningsreglerna. Las-utredningen föreslår att antalet undantag utökas från två till fem. Dessa regler ska gälla alla företag – oavsett storlek.

Del fyra
Tillsammans innebär dessa förändringar av lagen om anställningsskydd (LAS) en kraftig förskjutning av styrkeförhållandena på arbetsmarknaden – till arbetsgivarnas fördel. Begreppet ”saklig grund” blir kvar. På grund av protesterna som inleddes förra året. Men innehåll i begreppet ”saklig grund” urholkas genom att den enskilde löntagarens möjlighet att inleda en tvist om en felaktig uppsägning försvagas.

Som plåster på såren föreslår utredningen hårdare krav på arbetsgivare när det gäller att erbjuda sina anställda kompetensutveckling samt att visstidsanställningar ska övergå i tillsvidareanställningar redan efter nio månader (istället för efter tolv månader). Kompetensutveckling på jobbet är givetvis viktigt. Även möjligheten för visstidsanställda att snabbare få en tillsvidareanställning är viktig.

Men vad som borde ha föreslagits, för länge sedan, är att avskaffa begreppet ”allmän visstidsanställning”. Denna anställningsform tillkom efter att Reinfeldt och Alliansen tagit över regeringsmakten 2006. De små förbättringarna i dagens förslag bleknar i jämförelse med de kraftiga försämringar som Las-utredningen lägger fram.

Avrundning
Det var Kommunal och fem andra LO-förbund samt Lärarnas Riksförbund som kritiserade ledningen för LO och PTK då dessa fackliga federationer, strax före jul, visade att de var beredda att acceptera att begreppet ”saklig grund” vid uppsägning avskaffades.

Detta ledde till dagens förslag ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30). Och även detta  förskjuter maktförhållandena i en för löntagarna negativ riktning. Kritiken från fackligt håll har inte låtit vänta på sig. Den hårdaste kritiken kommer från fackförbundet Kommunal vars ordförande Tobias Baudin anser att utredningen hör hemma i papperskorgen. Jag håller med. Och uppmanar fackförbunden att visa musklerna igen.

IF Metalls fackklubb på Volvo Lastvagnar i Umeå har startat
en budkavle mot förslagen till försämringarna i Las.
Jag uppmanar alla fackföreningar
att ställa sig
bakom fackklubbens budkavle.
Klicka här!

Lämna en kommentar