Orimligt basera svensk asylpolitik på ”80 milj flyktingar i världen”. Politiken ska jämföras med 893 600 sökande till EU. MP = sanning till en (1) procent …

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Detta blogginlägg ska läsas som en fortsättning på de två föregående inläggen (26 och 29 augusti)

Ingress
Den offentliga debatten om flyktingpolitiken i Sverige har under åratal präglats av orimligheter. En av alla dessa orimligheter går ut på att börja jämföra det svenska flyktingmottagandet med det totala antalet människor som befinner sig på flykt i världen. I jämförelse med denna siffra kommer det svenska flyktingmottagandet alltid att framstå som mycket blygsamt.

Del ett
Flera representanter för Miljöpartiet har använt sig av denna metod i debatterna kring en parlamentariska migrationskommitténs förslag. Det avgående MP-språkröret Isabella Lövin förde fram ett resonemang i Sveriges Radios partiledarutfrågning (28/6) som gick ut på att Sverige skulle öka sitt flyktingmottagande eftersom det finns nästan 80 miljoner flyktingar i världen. MP-Lövins jämförelse utgjorde ett försök att medvetet vilseleda debatten. Låt mig förklara varför.

Del två
Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig 79,5 miljoner människor i världen på flykt i slutet av år 2019. Dessa fördelade sig på en rad olika grupper. Se tabellen nedan.

Tabell: Människor som befann sig på flykt år 2019

Internflyktingar45,7 miljoner
Flyktingar20,4 miljoner
Palestinska flyktingar och ättlingar sedan 19485,6 miljoner
Flyende från Venezuela3,6 miljoner
Asylsökande4,2 miljoner
varav till Europa893 600
Totalt79,5 miljoner
Källa: UNHCR Global Report 2019

Kommentarer:

1. Den största andelen av de människor som befann sig på flykt år 2019 – 45,7 miljoner – bestod av människor som var flyktingar i sitt eget land. Det största antalet av dessa internflyktingar fanns i Colombia (8 miljoner).

2. Drygt fem av de 79,5 miljonerna består av palestinska flyktingar. Dessa har levt i permanenta flyktingläger i decennier.

3. De 20,4 miljoner människor som räknas som flyktingar kräver en närmare förklaring. Denna grupp utgörs nämligen av människor som redan har fått sin status som flykting bekräftad. Detta innebär att myndigheterna i ett mottagande land, eller exempelvis FN:s flyktingorgan, har gjort bedömningen att dessa människor har rätt till skydd som flyktingar i enlighet med FN:s konventioner från 1951 och 1967. De 20,4 miljoner flyktingarna har alltså redan fått uppehållstillstånd i ett annat land än i sitt hemland. Den hjälp som de allra flesta av dessa behöver handlar inte om att förflytta sig till ett nytt land. Av de 20,4 miljoner som har har fått uppehållstillstånd i ett annat land är det 3,0 miljoner som har fått uppehållstillstånd i olika europeiska länder – däribland i Sverige!

Återigen: Dessa 20,4 miljoner människor har alltså redan fått sin flyktingstatus bekräftad och söker inte asyl i något annat land. De, i denna grupp, som har sökt asyl har alltså redan fått asyl.

4. De människor som nu kommer till Sverige och söker asyl hör till gruppen ”asylsökande”. Det var 4,2 miljoner människor som sökte asyl under 2019. Den största andelen av dessa återfanns i Nord- och Sydamerika. Det var under en miljon (893 600) som sökte asyl i Europa förra året.

De slutsatser som vi kan dra av siffrorna från UNHCR understryker hur medvetet bedrägligt det är att ställa det svenska flyktingmottagandet mot ”80 miljoner flyktingar i världen”. Detta eftersom de människor som kommer till Sverige hör till gruppen asylsökande. Och år 2019 var det alltså 893 600 som sökte asyl i Europa. Det är mot denna siffra som Sveriges asylpolitik ska ”vägas”. Inte mot 80 miljoner.

Del tre
Öka utlandsbiståndet. Majoriteten av de 79,5 miljoner människor som befinner sig på flykt i hela världen har varken intresse eller möjlighet att ta sig till Sverige. Däremot kan Sverige, genom utlandsbiståndet, ta sin del av ansvaret för dessa nästan 80 miljoner människor. Detta genom att öka Sveriges bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Till sist
Metoden att jämföra Sveriges flyktingmottagande med ”80 miljoner i världen” visar på den kombination av hänsynslöshet och okunnighet som präglar Miljöpartiets agerande i flyktingdebatten. Sanningen är att Sveriges asyl- och flyktingpolitik ska jämföras med en (1) procent av 80 miljoner – nämligen  893 600 asylsökande.

MP – partiet som talar sant till en (1)  procent !

Lämna en kommentar