Se klipp. Jag säger sanningen om predikanter som talat i kommunens lokaler. Då klarar inte fullmäktiges vice ordförande att vara neutral

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Varken SD eller S – det som behövs är ett riktigt arbetarparti

 ____________________________________

Ingress
Det är inte alla mötesordförande ur Umeå kommunfullmäktiges presidium som är sin uppgift vuxen.
Ta vice ordföranden Sven-Olov Edvinsson (C). Nog kan han hålla ordning på yrkanden. Även om de blir många. Men kan han vara neutral då debatten hettar till? Inte i mina ögon och öron.Men du kommer att få se och höra så att du själv kan bedöma den saken i tre videoklipp nedan.

Del ett
Fullmäktige diskuterade idag (måndag 24 februari) vilka regler som ska gälla för olika föreningar som ska få, eller inte få, kommunala bidrag. Det finns två typer av sådana bidrag. Dels i form av reda pengar för den verksamhet som en förening bedriver. Dels i form av förhållandevis billiga lokaler som en förening kan hyra stadigvarande eller från gång till gång. I de nya regler som ideella föreningar måste uppfylla för att få ekonomiska bidrag av Umeå kommun fanns fyra punkter och lite text. Se nedan.

”Bidrag ska inte lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:
1. Utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
2. Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
3. Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2
4. Motarbetar det demokratiska styrelseskicket

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med FN:s barnkonvention och lagstiftning kopplat till denna.
Föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.”

Då jag påpekade att det fanns föreningar i Umeå kommun som vid ett flertal tillfällen har bjudit in predikanter vars budskap definitivt inte går ihop med andemeningen i ovanstående fyra punkter och efterföljande text blev en person – socialdemokraten Ali Yasin Dahir – upprörd. Skälet till detta är att han är knuten till den förening som, gång på gång, har bjudit in predikanter vars budskap definitivt inte går ihop med ”andemeningen i ovanstående fyra punkter och efterföljande text”. Socialdemokraten Ali Yasin Dahir kallade mig bland annat för ”åklagare”. Hans syfte var att vända bort blicken från den förening han själv är knuten till. Mitt syfte var det motsatta. Vi har sedan 2016 ifrågasatt de predikanter som föreningen i fråga bjudit in till Umeå kommuns lokaler. Föreningen själv hyr sina lokaler av AB Bostaden.

Jag är av den uppfattningen att om en förening inte är berättigad till reda pengar, p g a att den inte lever upp till Umeå kommuns krav för att få pengar, så lever föreningen heller inte upp till att få hyra – av Umeå kommun eller AB Bostaden – ekonomiskt subventionerade lokaler. För mig är detta logiskt. Och detta ville jag få fram. Jag ville dessutom få svar på när de som kommit fram till kraven ovan, som handlar om reda pengar, ska komma fram till samma krav när det gäller föreningars tillgång till subventionerade lokaler.

I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att en majoritet av muslimerna i Umeå och Sverige är demokratiskt sinnade. Föreningar som den Ali Yasin Dahir är knuten till representerar en liten minoritet.

Del två
Det är mot denna bakgrund som du nu ska få se tre klipp.

1. Mitt första inlägg, där jag tar upp nämnda frågeställningar
2. Ali Yasin Dahirs svar, där han försöker vända bort blicken från den förening han är knuten till och som jag syftar på
3. Mitt svar till Ali Yasin Dahir, där jag redovisar källorna till mina påståenden – och blir avbruten av vice ordföranden i Umeå kommunfullmäktige, Sven-Olov Edvinsson (C).

Varför lägger jag ut detta? Därför att debatten handlar bokstavligen talat om liv och död! Den förening som både jag och Ali Yasin Dahir syftar på har bjudit in predikanter som i ett fall har förhärligat martyrdöden i Syrien under den tid då många reste från Sverige för att ansluta sig till Daesh / Islamiska Staten. I ett annat fall har det handlat om en predikant som under vissa förhållanden anser det vara rätt att döda homosexuella. Denne predikant ingår även i Europeiska Fatwarådet tillsammans med Muslimska Brödraskapets teologiske ledare Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi är bland annat är känd för att han hyllat Hitlers behandling av judarna under andra världskriget. Här följer ett citat av Qaradawi som sändes i tv-kanalen Al-Jazeera den 28 januari 2009:

”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende”

Då jag kommit hit i mitt andra inlägg brast något för Sven-Olov Edvinsson och han ansåg att jag hade passerat någon sorts gräns. Den gränsen måste ha varit att jag berättade om sanningen och att Sven-Olov Edvinsson tog sig rätten att bedöma att sanningen var för smärtsam eller kontroversiell för ledamöterna i Umeå kommuns politiskt ledande församling (riksdag). För just där börjar Edvinsson avbryta mig och, i mina ögon, bete sig allt annat än neutralt. Det jag sa är smärtsamt. Det jag sa är också sant. Frågan är: tål du, käre läsare, den smärtsamma sanningen?

I så fall ska du titta på de tre nedanstående klippen. Och bedöm själv Edvinssons agerande (i klipp tre).

1. Mitt första inlägg, där jag tar upp nämnda frågeställningar. Förslag: stoppa uppspelningen efter mitt inlägg och gå sedan direkt till Ali Yasins kommentar riktad till mig i nästa klipp.

YouTube player

2. Ali Yasin Dahirs kommentar till mig, där han försöker vända bort blicken från den förening han är knuten till och som jag syftar på. Förslag: stoppa uppspelningen efter Ali Yasin Dahirs kommentar och gå direkt till mitt andra inlägg där jag dels redovisar mina källor, dels blir avbruten av Sven-Olov Edvinsson (klipp 3).

YouTube player

3. Mitt svar till Ali Yasin Dahir, där jag alltså  redovisar källorna till mina påståenden – och blir avbruten av vice ordföranden i Umeå kommunfullmäktige, Sven-Olov Edvinsson (C). Vill du inte se resten av kommunfullmäktige stoppar du efter det att mitt och Edvinssons replikskifte tagit slut.

YouTube player

Avslutningsvis
Lägg märke till följande: inte vid något tillfälle under debatten i Umeå kommunfullmäktige nämnde jag föreningen vid namn. Men det ska jag göra nu. Det var Islamiska Föreningen i Västerbotten. Den förening vars imam greps av myndigheterna och utvisades i tre instanser då han ansågs utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Det var också Islamiska Föreningen i Västerbotten som, för första gången någonsin, uppmanade sina medlemmar (via sms) att rösta på en viss person. Denna person var Mariam Salem (MP). Som du själv kan konstatera av videoklippen ovan var jag hänsynsfull nog att inte heller nämna detta. Jag sparar alltid det bästa till min blogg.

Till sist: Jag vill återigen påpeka att en majoritet av muslimerna är demokratiskt sinnade. Varken Mariam Salem, Ali Yasin Dahir eller Islamiska Föreningen i Västerbotten representerar denna majoritet.

Lämna en kommentar