Umeås stöd till Ibn Rushd är skamligt! Studieförbundet har lyft fram anti-semitiska talare och är knutet till Muslimska brödraskapet.

Den politiska fegheten i Sverige finns, kan förklaras och förstås.
Men måste bekämpas. Detta är vad jag och folk från vissa andra politiska läger gör.

Försvara yttrande- och tryckfriheten

 ____________________________

Ingress
Onsdagen den 27 maj beslöt Kulturnämnden i Umeå kommun att bevilja studieförbundet Ibn Rushd 37 900 kr i bidrag! Detta är, i mina och i många andras ögon, skamligt. Kulturnämnden i Umeå försätter att stödja ett studieförbund som är knutet till Muslimska Brödraskapet och som har lyft fram anti-semitiska talare. Någon kanske tycker att summan inte är stor. Men detta är att helt missa poängen. Umeå kommuns politiska nämnder ska inte ge ekonomiska bistånd till organisationer som tillhör samma nätverk som Muslimska Brödraskapet. Denna organisation motarbetar demokratiska fri- och rättigheter samtidigt som de strävar efter skapandet av parallella samhällsstrukturer med hederskultur där kvinnor och barn förtrycks. I Sverige och i andra länder.

Låt mig direkt ge läsaren en bild av vad Muslimska Brödraskapet står för genom två citat. Det första citatet är Muslimska Brödraskapets allmänna paroll och lyder på följande sätt:
”Allah är vårt mål, Profeten är vår ledare, Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”.

Det andra citatet kommer från Muslimska Brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawi, som fällde följande yttrande 2009:

”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

al-Qaradawi ber alltså Allah att låta ”de troende” genomföra nästa utrotningsförsök av judarna! Det är typiskt för islamisterna – i Muslimska brödraskapet och de Wahhabitiska salafisterna – att försöka tala för alla muslimer. Men dessa islamister utgör endast en minoritet av muslimerna. Och en majoritet av  muslimerna i Sverige accepterar landets lagar.

Del ett
Studieförbundet Ibn Rushd tillhör Muslimska Brödraskapets nätverk.
Ibn Rushd accepterar därmed ovanstående två citat. Trots detta driver vissa partier på för att Umeås skattemedel ska användas till att stödja Ibn Rushd, ekonomiskt, vilket indirekt gynnar Muslimska brödraskapet. Detta är upprörande och oacceptabelt.

Jag anser att beslutet i Umeå kommuns Kulturnämnd, att ge pengar till Ibn Rushd, är skamligt. Därför måste det komma till allmänhetens kännedom vilka partier i Kulturnämnden som röstade för att stödja Ibn Rushd och som därmed, indirekt, även stödde Muslimska Brödraskapet. Olika partier hade olika antal ledamöter. De partier som röstade för pengar till Ibn Rushd var:

*Socialdemokraterna, alla 4 ledamöter,
Vänsterpartiet, båda ledamöterna,
Miljöpartiet, 1 ledamot (har endast en),
Centerpartiet, 1 ledamot (har endast en),
Liberalerna, 1 ledamot (har endast en).

Det enda, närvarande, parti som röstade emot detta beslut och som även reserverade sig mot beslutet var Moderaterna. Detta hedrar dem.


1. Studieförbundet Ibn Rushd är knutet till Muslimska Brödraskapet.
Jag ska utveckla detta. Vi börjar med en studie som ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” (MSB) publicerade  i mars 2018.
Studien heter ”Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext – ideologisk kontinuitet eller förändring?” (MSB1188). Ansvarig för studien är Aje Carlbom, docent i socialantropologi vid Malmö universitet. I denna MSB-studie citeras en person som har varit djupt involverat i Muslimska Brödraskapets svenska nätverk, Mahmoud Aldebe. Aldebe har uttalat följande:

”Muslimska brödraskapet är i Sverige etablerat under namnet Islamiska Förbundet i Sverige…stora moskén i Stockholm ägs, kontrolleras och styrs idag av Islamiska förbundet som har sina rötter i Muslimska brödraskapet, Ikhwan al-muslimun, vilket är en religiös rörelse som har inom sig en social och en politisk inriktning… [Islamiska] förbundets företrädare är aktiva i stora delar av organiserat islam i Sverige. De styr bland annat Förenade islamiska församlingar i Sverige (FIFS), studieförbundet Ibn Rushd (IR), Sveriges unga muslimer (SUM), Stockholms moské och Göteborgs moské. Via sina medlemsorganisationer härskar de över Sveriges muslimska råd (SMR)”.

Kommentar: Mahmoud Aldebe är känd för att formulera sig ovanligt rättframt för att tillhöra den islamistiska sfär som finns runt Muslimska Brödraskapet. Enligt MSB-studien råder det ingen tvekan om att Ibn Rushd utgör en del av Muslimska Brödraskapets nätverk.

2. Citat ur en debattartikel med rubriken ”Bidrag missbrukas – bygger islamiskt parallellsamhälle”.
Debattartikeln är skriven av Magnus Ranstorp och Aje Carlbom och publicerades i Expressen den 28 oktober 2019. I debattartikeln kritiserar Ranstorp och Carlbom Folkbildningsrådet. Detta för att Folkbildningsrådet har betalat ut 23 miljoner kronor per år till studieförbundet Ibn Rushd. Varför de riktar kritik mot Folkbildningsrådet framgår redan i rubriken på debattartikeln: ”Bidrag missbrukas – bygger islamiskt parallellsamhälle”.

I sitt resonemang påvisar Ranstorp och Carlbom att Folkbildningsrådet, genom sitt stöd till Muslimska Brödraskapet närstående organisationer, gynnar den tolkning av islam som just Muslimska Brödraskapet står för. Författarna till debattartikeln poängterar att det endast är en minoritet bland muslimerna som stöder Muslimska Brödraskapets tolkning av islam.

Ranstorp och Carlbom understryker även att Muslimska Brödraskapets ideologiska skola går ut på att bygga upp ett islamistiskt ”parallellsamhälle” i Sverige. Detta parallellsamhälle ska existera vid sidan av det svenska ”majoritetssamhället”. Författarna till debattartikeln understryker att detta framgår av Ibn Rushds egen terminologi, enligt vilken muslimers liv ska särskiljas från majoritetssamhället i ett ”muslimskt civilsamhälle”. Utifrån detta kritiserar Magnus Ranstorp och Aje Carlbom Folkbildningsrådet för att de bidrar till en ”institutionaliserad segregering med syfte att skapa en parallell social tillvaro för svenska muslimer”.

Muslimska brödraskapet motarbetar alltså, aktivt, muslimernas integrering i det svenska samhället. Ibn Rushd är en del av det nätverk som arbetar i enlighet med Muslimska brödraskapets linje – en linje som går stick i stäv med alla tankar på integrering. Och en politisk majoritet i Umeå ger alltså pengar till en organisation som arbetar emot integrering (studieförbundet Ibn Rushd)!

I sin debattartikel pekar också Ranstorp och Carlbom på att Folkbildningsrådet gynnar aktivisterna i Ibn Rushd. De ställer nämligen lägre krav på detta studieförbund än vad de ställer på andra studieförbund. Skälet till denna uppfattning är bland annat att Ibn Rushd har sluppit sanktioner trots att de, gång på gång, har bjudit in anti-semitiska talare till olika arrangemang.

Jag stöder med Ranstorp och Carlbom i deras kritik mot Folkbildningsrådet för att de inte har agerat mot Ibn Rushds antisemitism. Jag ställer mig även helt bakom deras förslag att göra om Folkbildningsrådet till en myndighet. Deras skäl till detta förslaget är att om Folkbildningsrådet vore en myndighet så skulle detta innebära en möjlighet för andra att granska Folkbildningsrådets agerande. Och behovet av en sådan granskning är stort. En organisation som varje år delar ut 23 miljoner till ett studieförbund som Ibn Rushd – som bidrar till att sprida en minoritetstolkning av islam som går ut på att etablera ett muslimskt parallellsamhälle – förtjänar att granskas. Kritiskt!

Och detsamma gäller för Kulturnämnden i Umeå. Och de partier som röstade för att ge umebornas skattepengar till Ibn Rushd! Deras motiv bör också granskas.


3. En tredje källa som understryker Ibn Rushds band till Muslimska Brödraskapet.

Det handlar om en artikel, skriven av Johan Westerholm (Ledarsidorna.se), som publicerades så sent som den 6 maj i år. I artikeln visar Johan Westerholm att två av Ibn Rushds medlemsorganisationen är Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS) samt Sveriges Unga Muslimer (SUM). Islamiska Förbundets (IFiS) koppling till Muslimska Brödraskapet framgår på en rad sätt. Johan Westerholm skriver att IFiS, i sina egna stadgar, bekänner sig till Muslimska Brödraskapets ideologiska uttolkning av islam så som den regleras i Europa av Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE. Det är t o m så att Islamiska Förbundet (IFiS), enligt samma stadgar, är en av de organisationer som varit med och bildat Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE!

Sveriges Unga Muslimer (SUM) är också medlem i en internationell organisation, vars namn förkortas FEMYSO. Denna organisation är ungdomsorganisationen till FIOE – alltså ungdomsorganisationen till paraplyorganisationen för Muslimska Brödraskapet i Europa!

Låt oss sammanfatta: Islamiska Förbundet (IFiS) var med och bildade Muslimska Brödraskapets paraplyorganisation i Europa och utgör en av ”brödraskapets” organisationer i Sverige. Sveriges Unga Muslimer (SUM) är med i paraplyorganisationens internationella ungdomsorganisation och utgör därför uppenbarligen en annan av Muslimska Brödraskapets organisationer i Sverige. Både Islamiska Förbundet och Sveriges Unga Muslimer utgör medlemsorganisationer i Ibn Rushd. (Så långt Johan Westerholm).

Men själv vill jag vända på det hela. Att beskriva Islamiska Förbundet som en medlemsorganisation i Ibn Rushd ger inte en riktigt riktig bild av styrkeförhållandena dessa organisationer emellan. Det var nämligen Islamiska Förbundet (IFiS) som bildade studieförbundet Ibn Rushd!


Avslutningsvis

Låt mig återigen understryka HUR oacceptabelt det är, för mig och många andra, att Umeå kommun stödjer en del av Muslimska Brödraskapets nätverk (Ibn Rushd) ekonomiskt. Låt mig avsluta detta blogginlägg genom att, återigen, återge de två citaten ovan. Jag ber läsaren fundera igenom dessa formuleringar. De är nämligen på allvar. Och Ibn Rushd accepterar dessa citat:

”Allah är vårt mål, Profeten är vår ledare, Koranen är vår lag, jihad är vår väg och döden för Allahs ära är vår högsta strävan”.

”Genom historien har Allah ålagt vissa personer att straffa judarna för deras korruption. Den senaste bestraffningen utfördes av Hitler. Genom allt han gjorde mot dem, även om de har överdrivit denna fråga, lyckades han sätta dem på plats. Detta var ett gudomligt straff för dem. Med Allahs vilja kommer nästa bestraffning att utföras av de troende.”

Jag hoppas att vissa av de partier som deltog i beslutet att ge pengar till Ibn Rushd ändrar sin ståndpunkt.
Och att de tillkännager detta. Beslutet var för provocerande. Det kommer att leda till en hård debatt.
Detta blogginlägg är bara början.

Lämna en kommentar